Nasze usługi

Abc Szkolenia
Abc Szkolenia
ABC Szkolenia > Blog Transportowy > Uprawnienia kierowców zawodowych > Świadectwo kierowcy w transporcie międzynarodowym

Świadectwo kierowcy w transporcie międzynarodowym

Świadectwo kierowcy w transporcie międzynarodowym rzeczy – jak uzyskać i kogo dotyczy?

Osoby zajmujące się międzynarodowym licencjonowanym przewozem zobowiązane są do posiadania wielu niezbędnych zaświadczeń. Jednym z nich jest Świadectwo Kierowcy, które jednak nie dotyczy wszystkich. W jakich przypadkach jest ono konieczne?

Uwaga!

Świadectwo kwalifikacji zawodowej nie jest tym samym dokumentem co Świadectwo Kierowcy.

Świadectwo kierowcy tylko w określonych przypadkach

Dodatkowe wymagania stoją przed kierowcami niebędącymi obywatelami krajów należących do Unii Europejskiej, ale zamierzającymi wykonywać pracę na rzecz przedsiębiorstwa działającego we Wspólnocie Europejskiej. To właśnie w ich przypadku zachodzi konieczność uzyskania świadectwa kierowcy. Świadectwo kierowcy stanowi dokument będący poświadczeniem, że kierowca jest zatrudniony zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu wykonywania przez niego przewozów drogowych na terenie państw należących do Unii Europejskiej. W praktyce oznacza to, że świadectwo kierowcy powinien uzyskać każdy cudzoziemiec, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego ani rezydentem długoterminowym w rozumieniu dyrektywy Rady 2003/109/WE z dnia 25 listopada 2003 r. o ile zamierza wykonywać przewozy międzynarodowe.

Uwaga! Przed wyrobieniem świadectwa kierowcy, kierowca pojazdu kat. C, kat. C+E lub kat. D ma obowiązek uzyskać prawo jazdy lub kartę kwalifikacji kierowcy z wbitym kodem 95. Obowiązek ten nie dotyczy kierowców kat. B (tzw. busów). Na przedsiębiorcę składającego wniosek o świadectwo kierowcy spada obowiązek weryfikacji uprawnień zgodnie z art. 39a Ustawy o transporcie drogowym.
Jak uzyskać Świadectwo Kierowcy

O świadectwo kierowcy może ubiegać się przedsiębiorca planujący zatrudnienie obcokrajowca. Podstawą jego uzyskania jest złożenie stosownego wniosku do Biura ds. Transportu Międzynarodowego.
Do wniosku o wydanie świadectwa kierowcy należy dołączyć:

 • Kopię licencji wspólnotowej;
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu kierowcy oraz,
  • w przypadku kierowców pojazdów o dmc powyżej 3,5 tony, spełnianiu przez kierowcę wymagań, o których mowa w art. 39a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym wraz z dokumentami:
   – kserokopią karty kwalifikacji kierowcy wydanej w Polsce (lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej) z aktualnym wpisem kodu 95 oraz posiadanego prawa jazdy, albo
   – kserokopią prawa jazdy wydanego w państwie członkowskim Unii Europejskiej z aktualnym wpisem kodu 95
  • w przypadku kierowców pojazdów o dmc do 3,5 tony:
   – kserokopią orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
   – kserokopią orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
 • Kserokopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie społeczne kierowcy ZUS ZUA z informacją o wysyłce i potwierdzeniu lub dokument ZUS RCA/RSA z ostatniego miesiąca (w przypadku daty zgłoszenia do obowiązkowego ubezpieczenia społecznego (ZUS ZUA) starszej niż 3 miesiące).
 • Kserokopię paszportu (strony z danymi kierowcy).
 • Kserokopię prawa jazdy (awers i rewers).
 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie świadectwa kierowcy.
Opłaty

Kolejnym krokiem jest uiszczenie opłaty skarbowej za wydanie świadectwa kierowcy. Stawka zależna jest od tego, na jaki okres dokument ma zostać wydany:
• do 12 miesięcy – 10 zł,
• do 2 lat – 15 zł,
• do 3 lat – 20 zł,
• do 4 lat – 30 zł,
• do 5 lat – 40 zł.

Wniosek wraz z dokumentami oraz dowodem wpłaty należy wysłać na adres:

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Biuro ds. Transportu Międzynarodowego
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa

Pomyślna weryfikacja dokumentacji – wydanie Świadectwa Kierowcy

Kiedy pracownicy Biura ds. Transportu Międzynarodowego otrzymają dokumenty, poddają je weryfikacji. Sprawdzenie polega na ocenie poprawności wypełnionego wniosku oraz kompletności wszystkich wymaganych załączników.
W przypadku, gdy Główny Inspektorat Transportu Drogowego stwierdzi istnienie jakichkolwiek braków, wzywa przedsiębiorcę do ich uzupełnienia. Wnioskodawca ma na to 7 dni – od momentu otrzymania wezwania.
Jeżeli wniosek jest wypełniony prawidłowo i zawiera niezbędne dokumenty, Główny Inspektor Transportu Drogowego wydaje świadectwo kierowcy. Dokument wydawany jest przedsiębiorcy wraz z odpisem świadectwa.

Co zrobić w razie odmowy wydania świadectwa kierowcy?

Niekiedy dochodzi do sytuacji, w których Główny Inspektor Transportu Drogowego odmawia wydania świadectwa kierowcy. W takim przypadku, zgodnie z art. 127 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, t.j. z późn zm.), istnieje możliwość złożenia odwołania o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek należy złożyć nie później niż w ciągu 14 dni od momentu otrzymania decyzji o odmowie wydania świadectwa kierowcy.

Sankcje

Główny Inspektor Transportu Drogowego może w każdym czasie wezwać przedsiębiorcę posiadającego Świadectwo Kierowcy do przedstawienia dokumentu potwierdzającego spełnianie wymagań,
W przypadku niewłaściwego wykorzystywania przez przedsiębiorcę świadectwa kierowcy polegającego na:
1) niespełnianiu warunków stanowiących podstawę wydania świadectwa kierowcy lub
2) podaniu nieprawidłowych informacji we wniosku o wydanie świadectwa kierowcy
– właściwy organ cofa świadectwo kierowcy i zawiesza wydawanie nowych świadectw kierowcy przez okres roku.

W przypadku bardzo poważnego naruszenia dotyczącego świadectwa kierowcy, określonego w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403, organ, o którym mowa w art. 32b, cofa, w drodze decyzji administracyjnej, wypis z licencji wspólnotowej na okres 6 miesięcy i zawiesza wydawanie nowych świadectw kierowców przez okres roku.


Nie wiesz, jakie uprawnienia powinien mieć kierowca, którego zamierzasz zatrudnić? Pomagamy w uzyskaniu Świadectw Kierowcy. Skontaktuj się z nami już teraz! Kontakt
Subscribe
Powiadom o
guest
30 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najczęściej głosowano
Inline Feedbacks
View all comments
Wiktor
Wiktor
2 lat temu

Dlaczego nie piszecie państwo że to dotyczy kierowców pojazdów DMC ponad 3,5 tony?

Andrzej
Andrzej
2 lat temu

Czy jak zdałem kurs prawo jazdy kate b i czy jest musowe mniec świadectwo kierowcy a jeśli tak to ile takie świadectwo kosztuje

Marek - ABC Szkolenia
Editor
Reply to  Andrzej

Szanowny Panie Andrzeju,
Posiadanie świadectwa kierowcy wymagane jest od kierowców, którzy nie posiadają obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, wykonujących międzynarodowy transport drogowy. Wobec tego skierowany jest on do osób pochodzących m.in. z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Gruzji, Turcji itp. Obywatele państw członkowskich UE są zwolnieni z obowiązku posiadania tego dokumentu. Nie jest on także wymagany w krajowym transporcie drogowym. Samo posiadanie prawa jazdy kat. B nie rodzi obowiązku posiadania świadectwa kierowcy.
Wniosek o wydanie świadectwa kierowcy składany jest w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego przez przedsiębiorcę, którego pracownik będzie realizował transport drogowy a jego udzielenie wiąże się z wniesieniem opłaty w wysokości od 10 do 40 PLN, która zależy od okresu, na jaki świadectwo ma zostać wydane.

Wiola
Wiola
1 rok temu

czy kierowca z Ukrainy, który ma kartę pobytu, również musi mieć świadectwo kierowcy ?

Marek - ABC Szkolenia
Editor
Reply to  Wiola

Szanowna Pani, świadectwo kierowcy jest dokumentem wymaganym od kierowców, którzy nie posiadają obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej i wykonują międzynarodowe przewozy drogowe. Karta pobytu nie zwalnia z tego obowiązku. W przypadku, kiedy kierowca pochodzący z Ukrainy pracuje w transporcie krajowym powinien on posiadać prawo jazdy odpowiedniej kategorii oraz posiadać świadectwo kwalifikacji zawodowej, co potwierdza się wpisem kodu 95 do prawa jazdy lub karty kwalifikacji kierowcy. W transporcie międzynarodowym przedsiębiorstwo, na rzecz którego wykonuje przewozy, powinno wyposażyć go dodatkowo w świadectwo kierowcy. Potwierdza ono, że kierowca pochodzący spoza Unii Europejskiej jest legalnie zatrudniony na terenie Wspólnoty.

Justyna
Justyna
1 rok temu

Dzień dobry,
czy jeżeli kierowca jest z Ukrainy i ma kod 95 tylko w wersji papierowej, ponieważ robił go jak jeszcze nie było kart kwalifikacji, to musi zrobić tą kartę czy wystarczą do złożenia wniosku dokumenty w wersji papierowej.

Marek - ABC Szkolenia
Editor
Reply to  Justyna

Szanowna Pani Justyno,
Ubiegając się dziś o świadectwo kierowcy dla kierujących pojazdami o DMC większej niż 3,5t należy obowiązkowo dołączyć do wniosku kserokopię prawa jazdy wydanego przez Państwo członkowskie Unii Europejskiej z wpisem kodu 95 lub kserokopię karty kwalifikacji kierowcy wydanej przez Państwo członkowskie Unii Europejskiej z wpisem kodu 95. W przypadku, gdy kierowca nie posiada żadnego z tych dokumentów, przed złożeniem wniosku o wydanie świadectwa kierowcy, powinien on wymienić swoje prawo jazdy lub zdobyć kartę kwalifikacji kierowcy. Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej, czyli dokument, jaki kierowca otrzymał po ukończeniu odpowiedniego kursu zawodowego, zachowuje swoją ważność w terminie 5 lat od daty jego wydania, zatem na jego podstawie oraz ważnego orzeczenia lekarskiego i psychologicznego o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy możliwe jest otrzymanie wpisu kodu 95 zarówno do prawa jazdy jak i karty kwalifikacji kierowcy.

Roman
Roman
1 rok temu

Jestem kierowcą busu do 3,5 tony, przeprowadzam się do pracy w innej firmie. Szef tej nowej firmy stara się o Świadectwo Kierowcy dla mnie. Co dzieje się ze starym Świadectwo Kierowcy ? czy jest to po prostu anulowane, czy też inspektorat transportu zawiadamia szefa poprzedniej firmy o zwrocie starego Świadectwo Kierowcy, ponieważ wydanie nowego jest niemożliwe?

Marta - ABC Szkolenia
Reply to  Roman

Panie Romanie
W odpowiedzi na Pana zapytanie uprzejmie informuję, iż w przypadku zmiany pracodawcy poprzednie świadectwo traci moc.
Po zakończeniu współpracy z daną firmą, pracodawca zobowiązany jest zwrócić świadectwo do urzędu. Nowa firma powinna wnioskować o nowy dokument.

Roman
Roman
1 rok temu

Poprosiłem cię:
1. Czy inspekcja transportu zawiadamia kierownika poprzedniej firmy o obowiązku zwrotu starego Świadectwa kierowca, jeżeli nowy kierownik złożył już wniosek o wydanie Świadectwa, a stary jeszcze go nie zwrócił?
2. czy można wystawić nowy Świadectwa kierowca bez zwrotu starego?
Dzięki

Emilia
Emilia
1 rok temu

Dzień dobry,
Czy jeżeli kierowca pochodzi z Algierii ma polskie prawo jazdy C+E z wbitym kodem 95, kartę kierowcy, polską kartę stałego pobytu, posiada też PESEL mieszka w Polsce od 14 lat czy w takim potrzebne jest świadectwo kierowcy? Pozdrawiam serdecznie,
Emilia

Marek - ABC Szkolenia
Editor
Reply to  Emilia

Szanowna Pani Emilio,
Świadectwo kierowcy jest dokumentem potwierdzającym legalność pracy wykonywanej na rzecz przewoźnika mającego siedzibę na terenie Unii Europejskiej przez osobę nie będącą obywatelem państwa członkowskiego. Jego posiadania wymaga się od kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe niezależnie od tego, czy ich prawo jazdy zostało wydane na terenie Unii Europejskiej czy w państwie trzecim. W związku z tym przy decyzji o konieczności wyrobienia świadectwa kierowcy należy wziąć pod uwagę obywatelstwo kierowcy oraz charakter wykonywanego transportu. Jeżeli kierowca posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej tudzież wykonuje jedynie transport krajowy nie ma potrzeby, by musiał dodatkowo dysponować świadectwem kierowcy.
We wskazanym przez Panią przykładzie brakuje informacji dotyczących zakresu przewozu i obywatelstwa kierowcy, wobec czego nie możemy jednoznacznie wskazać czy dotyczy Państwa obowiązek posiadania świadectwa kierowcy. Zakładając, że kierowca jest obywatelem Algierii, jego pracodawca powinien mu wyrobić świadectwo kierowcy, jeśli będzie on jeździł w transporcie międzynarodowym. Fakt otrzymania numeru PESEL oraz karty pobytu nie ma w tym przypadku znaczenia, ponieważ nie potwierdzają one obywatelstwa a służą do innych celów.

Andrzej
Andrzej
1 rok temu

Dzień dobry
Czy jako dla obywatela państw trzecich Świadectwo Kierowcy jest wydawane tylko po 180 dniach pobytu obcokrajowca w Polsce ?

Czy można od razu po przybyciu obcokrajowca do Polski wyrobić Świadectwo Kierowcy?

Dziekuję serdecznie za odpowiedz

Marek - ABC Szkolenia
Editor
Reply to  Andrzej

Panie Andrzeju, formalnie nie został określony wymóg, wobec którego osoba ubiegająca się o Świadectwo Kierowcy miałaby przebywać na terytorium Polski przez co najmniej 180 dni. Należy jednak pamiętać, że istnieją inne kryteria, które mogą pośrednio uniemożliwiać uzyskanie Świadectwa Kierowcy dla pracownika, który dopiero co przyjechał do Polski. Do wniosku o świadectwo kierowcy należy bowiem dołączyć m.in. zaświadczenie o zatrudnieniu kierowcy, dokumenty potwierdzające spełnienie przez kierowcę wymogów określonych w art. 39a Ustawy o transporcie drogowym, dokumenty potwierdzające ubezpieczenie społeczne kierowcy czy fakt jego legalnego zatrudnienia (np. oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy czy kartę pobytu na terytorium RP).
W przypadku dodatkowych wątpliwości zachęcamy do skorzystania z naszego doradztwa, w ramach którego zorganizujemy w imieniu Państwa firmy Świadectwo Kierowcy dla zatrudnianych kierowców. Więcej informacji znajdzie Pan pod linkiem: https://abc-szkolenia.com/produkt/swiadectwo-kierowcy/

Andrzej
Andrzej
1 rok temu

Dziękuję serdecznie za odpowiedż

Alex
Alex
1 rok temu

Dzień dobry.
Jeżeli jestem posiadaczem licencji i jestem kierowcą (pracującym na własny rachunek). Czy muszę mieć świadectwo kierowcy?
Nie zatrudniam się jako pracodawca – kierowca.
Czy ma to odzwierciedlenie w jakiejś ustawie lub dokumencie?

Karolina Falkowska
1 rok temu
Reply to  Alex

Szanowny Panie,
Zgodnie z art. 5 ust. 2 Rozporządzenia 1072/2009 dotyczącego wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych, świadectwo kierowcy to dokument, który powinien mieć każdy kierowca wykonujący międzynarodowe przewozy drogowe, który nie posiada obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Jeżeli obydwa te warunku zostały przez Pana spełnione, to świadectwo kierowcy będzie Panu niezbędne do pracy. W myśl wskazanego artykułu rzeczonego dokumentu potrzebują zarówno osoby zatrudnione na umowie o pracę, wykonujące zlecenie na rzecz przewoźnika czy też tzw. samozatrudnione.
W ramach naszej oferty zajmujemy się doradztwem w zakresie uzyskiwania świadectwa kierowcy, dzięki czemu może Pan skorzystać z profesjonalnej pomocy specjalisty, który krok po kroku przeprowadzi procedurę w Pana imieniu. Więcej informacji znajdzie Pan pod linkiem: https://abc-szkolenia.com/sklep-kategorie/sklep-online/

Denys
Denys
11 miesięcy temu

Dzień dobry, jestem obywatelem Ukrainy, zamierzam się wykonywać przewózy na terenie Polski kat C+E, czy muszę posiadać Świadectwo kierowcy?
Pozdrawiam.

Marek - ABC Szkolenia
Editor
10 miesięcy temu
Reply to  Denys

Świadectwo kierowcy jest dokumentem potwierdzającym legalne zatrudnienie w danym państwie członkowskim. Jest ono wydawane na wniosek pracodawcy, który posiada licencję wspólnotową, przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Świadectwo kierowcy jest wymagane od osób wykonujących transport drogowy międzynarodowy, którzy nie są obywatelami państwa członkowskiego UE, co wynika z rozporządzenia 1071/2009. Jeżeli kierowca realizuje transport krajowy, nie ma obowiązku legitymowania się owym świadectwem. W przypadku transportu krajowego wystarczy wpis kodu 95 do prawa jazdy lub karty kierowcy.

Tomasz
Tomasz
8 miesięcy temu

Czy obywatel Białorusi z Kartą Polaka musi posiadać świadectwo kierowcy

Michał - ABC Szkolenia
Editor
8 miesięcy temu
Reply to  Tomasz

Zgodnie z prawem, jeżeli przewoźnik wykonujący międzynarodowy transport drogowy rzeczy zatrudnia lub korzysta z usług kierowcy, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego UE ani rezydentem długoterminowym, to ma obowiązek uzyskania dla niego świadectwa kierowcy. Posiadanie karty Polaka nie zwalnia z tego obowiązku.

Marta
Marta
8 miesięcy temu

Dzień dobry
Czy obowiązek odesłania świadectwa kierowcy dotyczy również dokumentów, których okres ważności minął? Nie decyduję się na przedłużenie, ponieważ kierowca będzie kursował jedynie po kraju.

Michał - ABC Szkolenia
Editor
8 miesięcy temu
Reply to  Marta

Dzień dobry, uprzejmie dziękuję za komentarz. Przedsiębiorca (przewoźnik) zobowiązany jest do zwrotu blankietu A i B świadectwa kierowcy w następujących przypadkach:
– upływu czasu, na jaki wydano świadectwo;
– śmierci posiadacza świadectwa (zarówno przedsiębiorcy jak i zatrudnionego kierowcy);
– ustania stosunku pracy z zatrudnionym kierowcą;
– wyrejestrowania z ZUS;
– likwidacji albo postanowienia o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku przedsiębiorcy, któremu udzielono świadectwa;
– utraty ważności zezwolenia na pracę i braku jego kontynuacji;
– utraty ważności badań lekarskich i psychologicznych.

Dorota
Dorota
6 miesięcy temu

Czy zatrudniając obywatela Ukrainy na kierowcę busa do 3,5 tony rozwożącego towar po Polsce muszę wyrobić mu świadectwo kierowcy . Czy jeśli będzie wykonywał raz w tygodniu transport towaru na Czechy i będzie przekraczał granicę (posiadam licencję wspólnotową) to czy wówczas te świadectwo będę musiał mu wyrobić.?

Marek - ABC Szkolenia
Editor
6 miesięcy temu
Reply to  Dorota

Obowiązek posiadania świadectwa kierowcy dotyczy kierowców z państw trzecich (czyli takich, którzy nie posiadają obywatelstwa państwa członkowskiego UE) wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe towarów pojazdami o DMC powyżej 2,5t. Kierowca pochodzący z Ukrainy, który pracuje wyłącznie na trasach krajowych jest zatem zwolniony z tego obowiązku. W przypadku, gdy taki kierowca wyjeżdża za granicę, powinien już mieć przy sobie świadectwo kierowcy, które w jego imieniu pozyska pracodawca. Obowiązek jego posiadania nie jest uzależniony od częstotliwości wykonywanych przewozów. W ramach oferty naszej firmy pomagamy przewoźnikom w uzyskiwaniu wymaganych dokumentów, w tym świadectw kierowcy. W celu skorzystania z naszej oferty, zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 531 700 182.

Daria
Daria
1 miesiąc temu

Dzień dobry,jak kierowca jest obywatelem Ukrainy,ma tymczasową kartę pobytu,Polskę prawo jazdy,ale nie ma paszportu.Czy może ubiegać się o świadectwo kierowcy?

Marek - ABC Szkolenia
Editor
1 miesiąc temu
Reply to  Daria

Pani Dario,
Kopia paszportu jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o udzielenie świadectwa kierowcy, więc brak paszportu może uniemożliwić uzyskanie świadectwa. W tej sytuacji sugerowałbym kontakt bezpośrednio z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego, dzięki czemu będzie mogła Pani uzyskać bardziej precyzyjną informację.

ANGELA
ANGELA
1 miesiąc temu

Jeżeli zatrudniam kierowcę na podstawie oświadczenia, następnie zgłaszam go do ZUS, otrzymuję potwierdzenie i następnie składam wniosek o świadectwo kierowcy. Co kierowca ma w tym czasie robić , jeżeli ma pracować w transporcie zagraniczynym? Może wyjechać w trasę , jeżeli będzie wniosek złożony w GITD ? Czy nie ma prawa wyjazdu? Czasem długo się czeka na dokument, a kierowca rozumiem , że nie moze wyjechac? A ja mu nie zapłacę za brak pracy

Marek - ABC Szkolenia
Editor
1 miesiąc temu
Reply to  ANGELA

Pani Angelo,
Świadectwo kierowcy jest dokumentem nieodzownie wymaganym od kierowców spoza Unii Europejskiej wykonujących transport międzynarodowy. Dopóki nie zostanie wydane a kierowca nie będzie posiadał oryginału świadectwa w pojeździe, nie może on wyjechać w trasę za granicę. Sposób organizacji jego czasu pracy w okresie oczekiwania na świadectwo jest uzależniony od pracodawcy. W każdym przypadku może to wyglądać nieco inaczej. Należy jednak pamiętać, że kierowca, który wbrew przepisom nie okaże do kontroli świadectwa kierowcy może zostać ukarany mandatem a odpowiedzialność finansowa dosięgnie także przewoźnika. W skrajnych przypadkach może to prowadzić także do utraty licencji.

OBIERZ DOBRY KURS

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego? Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

5/5 - (20 votes)

Copyright © ABC Szkolenia | 2024