ABC Szkolenia > Blog Transportowy > uprawnienia kierowców zawodowych > Świadectwo kierowcy w transporcie międzynarodowym

Świadectwo kierowcy w transporcie międzynarodowym

Dodano: wtorek, 09 Styczeń 2018 o godzinie 09:52

Świadectwo kierowcy w transporcie międzynarodowym rzeczy – jak uzyskać i kogo dotyczy?

Osoby zajmujące się międzynarodowym licencjonowanym przewozem zobowiązane są do posiadania wielu niezbędnych zaświadczeń. Jednym z nich jest Świadectwo Kierowcy, które jednak nie dotyczy wszystkich. W jakich przypadkach jest ono konieczne?

Uwaga!

Świadectwo kwalifikacji zawodowej nie jest tym samym dokumentem co  Świadectwo Kierowcy.

Świadectwo kierowcy tylko w określonych przypadkach

Dodatkowe wymagania stoją przed kierowcami niebędącymi obywatelami krajów należących do Unii Europejskiej, ale zamierzających wykonywać pracę na rzecz przedsiębiorstwa działającego we Wspólnocie Europejskiej. To właśnie w ich przypadku zachodzi konieczność uzyskania świadectwa kierowcy.
Taki obowiązek wynika z art. 32a Ustawy z dnia 6 września o transporcie drogowym, który brzmi:

„ Do kierowcy niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zatrudnionego przez przedsiębiorcę mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonującego międzynarodowy transport drogowy rzeczy, stosuje się przepisy Unii Europejskiej dotyczące świadectwa kierowcy.”

W zakresie świadectwa kierowcy stosuje się przepisy rozporządzenia (WE) nr 484/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 1 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 881/92 i (EWG) nr 3118/93 w celu ustanowienia świadectwa kierowcy (Dz. Urz. WE L 076 z 19.03.2002).
Świadectwo kierowcy stanowi dokument będący poświadczeniem, że kierowca jest zatrudniony zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu wykonywania przez niego przewozów drogowych na terenie państw należących do Unii Europejskiej.
W praktyce oznacza to, że każdy cudzoziemiec chcący pracować dla firmy działającej w Polsce musi zdobyć świadectwo kierowcy.

Uwaga! Przed wyrobieniem świadectwa kierowcy, każdy kierowca ma obowiązek uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej, orzeczenie lekarskie i psychologiczne. Na przedsiębiorcy składającego wniosek o świadectwo kierowcy spada obowiązek weryfikacji uprawnień zgodnie z art. 39a Ustawy o transporcie drogowym.
Jak uzyskać Świadectwo Śierowcy

O świadectwo kierowcy może ubiegać się przedsiębiorca planujący zatrudnienie obcokrajowca. Podstawą jego uzyskania jest złożenie stosownego wniosku do Biura ds. Transportu Międzynarodowego.
Do wniosku o wydanie świadectwa kierowcy należy dołączyć także:

 • Kopię licencji wspólnotowej;
 •  Zaświadczenie o zatrudnieniu kierowcy oraz spełnianiu przez kierowcę wymagań, o których mowa w art. 39a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( świadectwo kwalifikacji zawodowej, badanie psychologiczne i lekarskie);
 • Kserokopię dokumentu potwierdzającego fakt legalnego zatrudnienia cudzoziemca na terytorium RP np.:
  – karta pobytu na terytorium RP
  – karta Polaka
  – zezwolenie na wykonywanie pracy na terytorium RP.
  – Kserokopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie społeczne kierowcy z informacją o wysyłce i potwierdzeniu.
  – Kserokopię paszportu (strony z danymi kierowcy).
  – Kserokopię prawa jazdy (awers i rewers).
 • Oświadczenie o spełnieniu wymagań art 39a ustawy o transporcie drogowym (kierowca posiada odpowiedni wiek, ważne badania lekarskie i psychologiczne oraz ukończył szkolenie okresowe lub kwalifikację wstępna.
 • Kopia Świadectwo kwalifikacji zawodowych oraz badań lekarskich i psychologicznych
Opłaty

Dowód uiszczenia opłaty za wydanie świadectwa kierowcy. Kolejnym krokiem jest uiszczenie opłaty skarbowej za wydanie świadectwa kierowcy. Stawka zależna jest od tego, na jaki okres dokument ma zostać wydany:
• do 12 miesięcy – 10 zł,
• do 2 lat – 15 zł,
• do 3 lat – 20 zł,
• do 4 lat – 30 zł,
• do 5 lat – 40 zł.
Wniosek wraz z dokumentami oraz dowodem wpłaty należy wysłać na adres Biura ds. Transportu Międzynarodowego w Warszawie .

Pomyślna weryfikacja dokumentacji – wydanie Świadectwa Kierowcy

Kiedy pracownicy Biura ds. Transportu Międzynarodowego otrzymają dokumenty, poddają je weryfikacji. Sprawdzenie polega na ocenie poprawności wypełnionego wniosku oraz obecności wszystkich wymaganych dokumentów.
W przypadku, gdy Główny Inspektorat Transportu Drogowego stwierdzi istnienie jakichkolwiek braków, wzywa przedsiębiorcę do ich uzupełnienia. Wnioskodawca ma na to 7 dni – od momentu otrzymania wezwania.
Jeżeli wniosek jest wypełniony prawidłowo i zawiera niezbędne dokumenty, Główny Inspektor Transportu Drogowego wydaje świadectwo kierowcy. Dokument wydawany jest przedsiębiorcy wraz z odpisem świadectwa.

Co zrobić w razie odmowy wydania świadectwa kierowcy?

Niekiedy dochodzi do sytuacji, w których Główny Inspektor Transportu Drogowego odmawia wydania świadectwa kierowcy. W takim przypadku, zgodnie z art. 127 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, t.j. z późn zm.), istnieje możliwość złożenia odwołania o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek należy złożyć nie później niż w ciągu 14 dni od momentu otrzymania decyzji o odmowie wydania świadectwa kierowcy.

Sankcje

Główny Inspektor Transportu Drogowego może w każdym czasie wezwać przedsiębiorcę posiadającego Świadectwo Kierowcy do przedstawienia dokumentu potwierdzającego spełnianie wymagań,
W przypadku niewłaściwego wykorzystywania przez przedsiębiorcę świadectwa kierowcy polegającego na:
1) niespełnianiu warunków stanowiących podstawę wydania świadectwa kierowcy lub
2) podaniu nieprawidłowych informacji we wniosku o wydanie świadectwa kierowcy
– właściwy organ cofa świadectwo kierowcy i zawiesza wydawanie nowych świadectw kierowcy przez okres roku.

W przypadku bardzo poważnego naruszenia dotyczącego świadectwa kierowcy, określonego w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403, organ, o którym mowa w art. 32b, cofa, w drodze decyzji administracyjnej, wypis z licencji wspólnotowej na okres 6 miesięcy i zawiesza wydawanie nowych świadectw kierowców przez okres roku.”;

Uwaga! GITD kontroluje świadectwa kierowcy wydane firmą transportowym. Przedsiębiorco sprawdź, czy Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej oraz badania lekarskie i psychologiczne kierowcy wydane jest przed uzyskaniem świadectwa kierowcy.

Szczegółowa informacja odnośnie świadectwa kierowcy na stronie:

http://www.gitd.gov.pl/dla-przedsiebiorcow

 


Nie wiesz, jakie uprawnienia powinien mieć kierowca, którego zamierzasz zatrudnić. Pomagamy w uzyskaniu Świadectw Kierowcy. Skontaktuj się z nami już teraz! Kontakt
Polub nas:

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

aktualnościblog trasportowy

Użyczenie certyfikatu do licencji

Użyczenie certyfikatu kompetencji zawodowych do licencji transportowej Wykonywanie zawodu przewoźnika wiąże się z koniecznością zdobycia odpowiednich uprawnień, do których zalicza się licencja...

Dowiedz się więcej

Co to jest profil kursanta?

Co to jest profil kursanta (PKK) i jak można go uzyskać do kategorii C i C+E prawa jazdy? Jeszcze do niedawna każda...

Dowiedz się więcej

KOD 95

Co oznacza kod 95? Kierowcy przygotowujący się do kariery zawodowej i starający się o wymagane z nim kwalifikacje często spotykają się z...

Dowiedz się więcej

Jak zostać kierowcą zawodowym?

Jak zostać kierowcą zawodowym? Posiadanie uprawnień do bycia kierowcą zawodowym daje szanse na zdobycie zatrudnienia w wielu firmach, zajmujących się m.in. logistyką...

Dowiedz się więcej

Jak zostać kierowcą zawodowym w wieku 18 lat?

Jak zostać kierowcą zawodowym w wieku 18 lat? Chcesz zostać kierowcą zawodowym, a ogranicza Cię wiek? Nasza firma przygotowała ofertę dla kandydatów...

Dowiedz się więcej

Świadectwo kwalifikacji zawodowej. Co to jest?

Co to jest świadectwo kwalifikacji zawodowej dla kierowcy? Świadectwo kwalifikacji zawodowej jest dokumentem wydawanym po ukończeniu kursu kwalifikującego bądź szkolenia okresowego dla...

Dowiedz się więcej
Certyfikat kompetencji zawodowych

Certyfikat kompetencji zawodowych. Co to jest?

Co to jest certyfikat kompetencji zawodowych dla przewoźnika drogowego? Posiadanie firmy transportowej bądź spedycyjnej to ogromna odpowiedzialność. Jednak rozpoczęcie działalności w tym...

Dowiedz się więcej

Dokument przewozowy ADR

Jak prawidłowo wypełnić list przewozowy w transporcie ADR? Kiedy podczas przewozu należy posiadać dokument przewozowy zgodny z Umową ADR? Jak powinien być...

Dowiedz się więcej

Warto doszkalać kierowców zawodowych!

Dlaczego warto doszkalać kierowców zawodowych? Zawodowe prowadzenie pojazdów do przewozu osób oraz rzeczy jest o wiele bardziej wymagającym zajęciem niż prywatna jazda...

Dowiedz się więcej

Dla kogo szkolenia ADR?

Dla kogo szkolenia ADR? Jesteś przedsiębiorcą zaangażowanym w przewóz materiałów niebezpiecznych? Zatrudniasz pracowników, którzy mają styczność z materiałami niebezpiecznymi podczas swoich codziennych...

Dowiedz się więcej

KontaktOŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego. Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców, innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto, zajmujemy się doradztwem w zakresie ADR, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Wszystkie informacje w jednym miejscu. Będziesz zadowolony. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

INFORMACJA I ZAPISY


OBIERZ DOBRY KURS

Nie znalazłeś interesującej usługi związanej z transportem lub logistyką. Skontaktuj się z nami, przygotujemy indywidualną ofertę.

Przejdź do kontaktuKontakt

KontaktSzybki Kontakt

KontaktLokalizacja

Copyright © ABC Szkolenia / Designed and Created by Trendmark