Nasze usługi

Abc Szkolenia
Abc Szkolenia
ABC Szkolenia > Blog Transportowy > Uprawnienia kierowców zawodowych > Świadectwo kierowcy w transporcie międzynarodowym

Świadectwo kierowcy w transporcie międzynarodowym

Świadectwo kierowcy w transporcie międzynarodowym rzeczy – jak uzyskać i kogo dotyczy?

Osoby zajmujące się międzynarodowym licencjonowanym przewozem zobowiązane są do posiadania wielu niezbędnych zaświadczeń. Jednym z nich jest Świadectwo Kierowcy, które jednak nie dotyczy wszystkich. W jakich przypadkach jest ono konieczne?

Uwaga!

Świadectwo kwalifikacji zawodowej nie jest tym samym dokumentem co Świadectwo Kierowcy.

Świadectwo kierowcy tylko w określonych przypadkach

Dodatkowe wymagania stoją przed kierowcami niebędącymi obywatelami krajów należących do Unii Europejskiej, ale zamierzających wykonywać pracę na rzecz przedsiębiorstwa działającego we Wspólnocie Europejskiej. To właśnie w ich przypadku zachodzi konieczność uzyskania świadectwa kierowcy.
Świadectwo kierowcy stanowi dokument będący poświadczeniem, że kierowca jest zatrudniony zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu wykonywania przez niego przewozów drogowych na terenie państw należących do Unii Europejskiej. W praktyce oznacza to, że każdy cudzoziemiec chcący pracować dla firmy działającej w Polsce musi zdobyć świadectwo kierowcy.

Uwaga! Przed wyrobieniem świadectwa kierowcy, kierowca pojazdu kat. C, kat. C+E lub kat. D ma obowiązek uzyskać prawo jazdy lub kartę kwalifikacji kierowcy z wbitym kodem 95. Obowiązek ten nie dotyczy kierowców kat. B (tzw. busów). Na przedsiębiorcę składającego wniosek o świadectwo kierowcy spada obowiązek weryfikacji uprawnień zgodnie z art. 39a Ustawy o transporcie drogowym.
Jak uzyskać Świadectwo Kierowcy

O świadectwo kierowcy może ubiegać się przedsiębiorca planujący zatrudnienie obcokrajowca. Podstawą jego uzyskania jest złożenie stosownego wniosku do Biura ds. Transportu Międzynarodowego.
Do wniosku o wydanie świadectwa kierowcy należy dołączyć także:

 • Kopię licencji wspólnotowej;
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu kierowcy oraz, w przypadku kierowców pojazdów o dmc powyżej 3,5 tony, spełnianiu przez kierowcę wymagań, o których mowa w art. 39a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym wraz z dokumentami:
  – kserokopią karty kwalifikacji kierowcy wydanej w państwie członkowskim Unii Europejskiej z aktualnym wpisem kodu 95 oraz posiadanego prawa jazdy, albo
  – kserokopią prawa jazdy wydanego w państwie członkowskim Unii Europejskiej z aktualnym wpisem kodu 95
 • Kserokopię dokumentu potwierdzającego fakt legalnego zatrudnienia cudzoziemca na terytorium RP np.:
  – karta pobytu na terytorium RP
  – karta Polaka
  – zezwolenie na wykonywanie pracy na terytorium RP.
  – Kserokopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie społeczne kierowcy z informacją o wysyłce i potwierdzeniu.
  – Kserokopię paszportu (strony z danymi kierowcy).
  – Kserokopię prawa jazdy (awers i rewers).
 • Kserokopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie społeczne kierowcy ZUS ZUA z informacją o wysyłce i potwierdzeniu lub dokument ZUS RCA/RSA z ostatniego miesiąca (w przypadku daty zgłoszenia do obowiązkowego ubezpieczenia społecznego (ZUS ZUA) starszej niż 3 miesiące).
 • Kserokopię paszportu (strony z danymi kierowcy).
 • Kserokopię prawa jazdy (awers i rewers).
 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie świadectwa kierowcy.
Opłaty

Kolejnym krokiem jest uiszczenie opłaty skarbowej za wydanie świadectwa kierowcy. Stawka zależna jest od tego, na jaki okres dokument ma zostać wydany:
• do 12 miesięcy – 10 zł,
• do 2 lat – 15 zł,
• do 3 lat – 20 zł,
• do 4 lat – 30 zł,
• do 5 lat – 40 zł.

Wniosek wraz z dokumentami oraz dowodem wpłaty należy wysłać na adres Biura ds. Transportu Międzynarodowego w Warszawie.

Pomyślna weryfikacja dokumentacji – wydanie Świadectwa Kierowcy

Kiedy pracownicy Biura ds. Transportu Międzynarodowego otrzymają dokumenty, poddają je weryfikacji. Sprawdzenie polega na ocenie poprawności wypełnionego wniosku oraz kompletności wszystkich wymaganych załączników.
W przypadku, gdy Główny Inspektorat Transportu Drogowego stwierdzi istnienie jakichkolwiek braków, wzywa przedsiębiorcę do ich uzupełnienia. Wnioskodawca ma na to 7 dni – od momentu otrzymania wezwania.
Jeżeli wniosek jest wypełniony prawidłowo i zawiera niezbędne dokumenty, Główny Inspektor Transportu Drogowego wydaje świadectwo kierowcy. Dokument wydawany jest przedsiębiorcy wraz z odpisem świadectwa.

Co zrobić w razie odmowy wydania świadectwa kierowcy?

Niekiedy dochodzi do sytuacji, w których Główny Inspektor Transportu Drogowego odmawia wydania świadectwa kierowcy. W takim przypadku, zgodnie z art. 127 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, t.j. z późn zm.), istnieje możliwość złożenia odwołania o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek należy złożyć nie później niż w ciągu 14 dni od momentu otrzymania decyzji o odmowie wydania świadectwa kierowcy.

Sankcje

Główny Inspektor Transportu Drogowego może w każdym czasie wezwać przedsiębiorcę posiadającego Świadectwo Kierowcy do przedstawienia dokumentu potwierdzającego spełnianie wymagań,
W przypadku niewłaściwego wykorzystywania przez przedsiębiorcę świadectwa kierowcy polegającego na:
1) niespełnianiu warunków stanowiących podstawę wydania świadectwa kierowcy lub
2) podaniu nieprawidłowych informacji we wniosku o wydanie świadectwa kierowcy
– właściwy organ cofa świadectwo kierowcy i zawiesza wydawanie nowych świadectw kierowcy przez okres roku.

W przypadku bardzo poważnego naruszenia dotyczącego świadectwa kierowcy, określonego w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403, organ, o którym mowa w art. 32b, cofa, w drodze decyzji administracyjnej, wypis z licencji wspólnotowej na okres 6 miesięcy i zawiesza wydawanie nowych świadectw kierowców przez okres roku.

Szczegółowa informacja odnośnie świadectwa kierowcy na stronie:

http://www.gitd.gov.pl/dla-przedsiebiorcow


Nie wiesz, jakie uprawnienia powinien mieć kierowca, którego zamierzasz zatrudnić? Pomagamy w uzyskaniu Świadectw Kierowcy. Skontaktuj się z nami już teraz! Kontakt
guest
2 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najczęściej głosowano
Inline Feedbacks
View all comments
Wiktor
Wiktor
5 miesięcy temu

Dlaczego nie piszecie państwo że to dotyczy kierowców pojazdów DMC ponad 3,5 tony?

abcszkolenia
abcszkolenia (@abcszkolenia)
5 miesięcy temu
Reply to  Wiktor

Szanowny Panie Wiktorze, Zdanie wprowadzające do niniejszego artykułu wskazuje na grupę kierowców, którzy związani są z omawianym zagadnieniem świadectwa kierowcy, gdzie wyszczególniono osoby zajmujące się „licencjonowanym przewozem”. Ponadto w treści artykułu zawarto, że konieczność posiadania świadectwa kierowcy wprowadza Ustawa o transporcie drogowym, która w art. 3 ust. 1 pkt 2 wyklucza ze swojego zakresu stosowania transport wykonywany pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

OBIERZ DOBRY KURS

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego? Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

Copyright © ABC Szkolenia | 2022