Nasze usługi

Abc Szkolenia
Abc Szkolenia
ABC Szkolenia > Blog Transportowy > Uprawnienia kierowców zawodowych > Świadectwo kierowcy w transporcie międzynarodowym

Świadectwo kierowcy w transporcie międzynarodowym

Świadectwo kierowcy w transporcie międzynarodowym rzeczy – jak uzyskać i kogo dotyczy?

Osoby zajmujące się międzynarodowym licencjonowanym przewozem zobowiązane są do posiadania wielu niezbędnych zaświadczeń. Jednym z nich jest Świadectwo Kierowcy, które jednak nie dotyczy wszystkich. W jakich przypadkach jest ono konieczne?

Uwaga!

Świadectwo kwalifikacji zawodowej nie jest tym samym dokumentem co Świadectwo Kierowcy.

Świadectwo kierowcy tylko w określonych przypadkach

Dodatkowe wymagania stoją przed kierowcami niebędącymi obywatelami krajów należących do Unii Europejskiej, ale zamierzających wykonywać pracę na rzecz przedsiębiorstwa działającego we Wspólnocie Europejskiej. To właśnie w ich przypadku zachodzi konieczność uzyskania świadectwa kierowcy.
Świadectwo kierowcy stanowi dokument będący poświadczeniem, że kierowca jest zatrudniony zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu wykonywania przez niego przewozów drogowych na terenie państw należących do Unii Europejskiej. W praktyce oznacza to, że każdy cudzoziemiec chcący pracować dla firmy działającej w Polsce musi zdobyć świadectwo kierowcy.

Uwaga! Przed wyrobieniem świadectwa kierowcy, kierowca pojazdu kat. C, kat. C+E lub kat. D ma obowiązek uzyskać prawo jazdy lub kartę kwalifikacji kierowcy z wbitym kodem 95. Obowiązek ten nie dotyczy kierowców kat. B (tzw. busów). Na przedsiębiorcę składającego wniosek o świadectwo kierowcy spada obowiązek weryfikacji uprawnień zgodnie z art. 39a Ustawy o transporcie drogowym.
Jak uzyskać Świadectwo Kierowcy

O świadectwo kierowcy może ubiegać się przedsiębiorca planujący zatrudnienie obcokrajowca. Podstawą jego uzyskania jest złożenie stosownego wniosku do Biura ds. Transportu Międzynarodowego.
Do wniosku o wydanie świadectwa kierowcy należy dołączyć także:

 • Kopię licencji wspólnotowej;
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu kierowcy oraz, w przypadku kierowców pojazdów o dmc powyżej 3,5 tony, spełnianiu przez kierowcę wymagań, o których mowa w art. 39a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym wraz z dokumentami:
  – kserokopią karty kwalifikacji kierowcy wydanej w Polsce (lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej) z aktualnym wpisem kodu 95 oraz posiadanego prawa jazdy, albo
  – kserokopią prawa jazdy wydanego w państwie członkowskim Unii Europejskiej z aktualnym wpisem kodu 95
 • Kserokopię dokumentu potwierdzającego fakt legalnego zatrudnienia cudzoziemca na terytorium RP np.:
  – karta pobytu na terytorium RP
  – karta Polaka
  – zezwolenie na wykonywanie pracy na terytorium RP.
  – Kserokopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie społeczne kierowcy z informacją o wysyłce i potwierdzeniu.
  – Kserokopię paszportu (strony z danymi kierowcy).
  – Kserokopię prawa jazdy (awers i rewers).
 • Kserokopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie społeczne kierowcy ZUS ZUA z informacją o wysyłce i potwierdzeniu lub dokument ZUS RCA/RSA z ostatniego miesiąca (w przypadku daty zgłoszenia do obowiązkowego ubezpieczenia społecznego (ZUS ZUA) starszej niż 3 miesiące).
 • Kserokopię paszportu (strony z danymi kierowcy).
 • Kserokopię prawa jazdy (awers i rewers).
 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie świadectwa kierowcy.
Opłaty

Kolejnym krokiem jest uiszczenie opłaty skarbowej za wydanie świadectwa kierowcy. Stawka zależna jest od tego, na jaki okres dokument ma zostać wydany:
• do 12 miesięcy – 10 zł,
• do 2 lat – 15 zł,
• do 3 lat – 20 zł,
• do 4 lat – 30 zł,
• do 5 lat – 40 zł.

Wniosek wraz z dokumentami oraz dowodem wpłaty należy wysłać na adres Biura ds. Transportu Międzynarodowego w Warszawie.

Pomyślna weryfikacja dokumentacji – wydanie Świadectwa Kierowcy

Kiedy pracownicy Biura ds. Transportu Międzynarodowego otrzymają dokumenty, poddają je weryfikacji. Sprawdzenie polega na ocenie poprawności wypełnionego wniosku oraz kompletności wszystkich wymaganych załączników.
W przypadku, gdy Główny Inspektorat Transportu Drogowego stwierdzi istnienie jakichkolwiek braków, wzywa przedsiębiorcę do ich uzupełnienia. Wnioskodawca ma na to 7 dni – od momentu otrzymania wezwania.
Jeżeli wniosek jest wypełniony prawidłowo i zawiera niezbędne dokumenty, Główny Inspektor Transportu Drogowego wydaje świadectwo kierowcy. Dokument wydawany jest przedsiębiorcy wraz z odpisem świadectwa.

Co zrobić w razie odmowy wydania świadectwa kierowcy?

Niekiedy dochodzi do sytuacji, w których Główny Inspektor Transportu Drogowego odmawia wydania świadectwa kierowcy. W takim przypadku, zgodnie z art. 127 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, t.j. z późn zm.), istnieje możliwość złożenia odwołania o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek należy złożyć nie później niż w ciągu 14 dni od momentu otrzymania decyzji o odmowie wydania świadectwa kierowcy.

Sankcje

Główny Inspektor Transportu Drogowego może w każdym czasie wezwać przedsiębiorcę posiadającego Świadectwo Kierowcy do przedstawienia dokumentu potwierdzającego spełnianie wymagań,
W przypadku niewłaściwego wykorzystywania przez przedsiębiorcę świadectwa kierowcy polegającego na:
1) niespełnianiu warunków stanowiących podstawę wydania świadectwa kierowcy lub
2) podaniu nieprawidłowych informacji we wniosku o wydanie świadectwa kierowcy
– właściwy organ cofa świadectwo kierowcy i zawiesza wydawanie nowych świadectw kierowcy przez okres roku.

W przypadku bardzo poważnego naruszenia dotyczącego świadectwa kierowcy, określonego w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403, organ, o którym mowa w art. 32b, cofa, w drodze decyzji administracyjnej, wypis z licencji wspólnotowej na okres 6 miesięcy i zawiesza wydawanie nowych świadectw kierowców przez okres roku.


Nie wiesz, jakie uprawnienia powinien mieć kierowca, którego zamierzasz zatrudnić? Pomagamy w uzyskaniu Świadectw Kierowcy. Skontaktuj się z nami już teraz! Kontakt
guest
18 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najczęściej głosowano
Inline Feedbacks
View all comments
Wiktor
Wiktor
1 rok temu

Dlaczego nie piszecie państwo że to dotyczy kierowców pojazdów DMC ponad 3,5 tony?

abcszkolenia
Admin
1 rok temu
Reply to  Wiktor

Szanowny Panie Wiktorze, Zdanie wprowadzające do niniejszego artykułu wskazuje na grupę kierowców, którzy związani są z omawianym zagadnieniem świadectwa kierowcy, gdzie wyszczególniono osoby zajmujące się „licencjonowanym przewozem”. Ponadto w treści artykułu zawarto, że konieczność posiadania świadectwa kierowcy wprowadza Ustawa o transporcie drogowym, która w art. 3 ust. 1 pkt 2 wyklucza ze swojego zakresu stosowania transport wykonywany pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Andrzej
Andrzej
10 miesięcy temu

Czy jak zdałem kurs prawo jazdy kate b i czy jest musowe mniec świadectwo kierowcy a jeśli tak to ile takie świadectwo kosztuje

Marek - ABC Szkolenia
Admin
Marek - ABC Szkolenia
10 miesięcy temu
Reply to  Andrzej

Szanowny Panie Andrzeju,
Posiadanie świadectwa kierowcy wymagane jest od kierowców, którzy nie posiadają obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, wykonujących międzynarodowy transport drogowy. Wobec tego skierowany jest on do osób pochodzących m.in. z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Gruzji, Turcji itp. Obywatele państw członkowskich UE są zwolnieni z obowiązku posiadania tego dokumentu. Nie jest on także wymagany w krajowym transporcie drogowym. Samo posiadanie prawa jazdy kat. B nie rodzi obowiązku posiadania świadectwa kierowcy.
Wniosek o wydanie świadectwa kierowcy składany jest w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego przez przedsiębiorcę, którego pracownik będzie realizował transport drogowy a jego udzielenie wiąże się z wniesieniem opłaty w wysokości od 10 do 40 PLN, która zależy od okresu, na jaki świadectwo ma zostać wydane.

Wiola
Wiola
8 miesięcy temu

czy kierowca z Ukrainy, który ma kartę pobytu, również musi mieć świadectwo kierowcy ?

Marek - ABC Szkolenia
Admin
Marek - ABC Szkolenia
8 miesięcy temu
Reply to  Wiola

Szanowna Pani, świadectwo kierowcy jest dokumentem wymaganym od kierowców, którzy nie posiadają obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej i wykonują międzynarodowe przewozy drogowe. Karta pobytu nie zwalnia z tego obowiązku. W przypadku, kiedy kierowca pochodzący z Ukrainy pracuje w transporcie krajowym powinien on posiadać prawo jazdy odpowiedniej kategorii oraz posiadać świadectwo kwalifikacji zawodowej, co potwierdza się wpisem kodu 95 do prawa jazdy lub karty kwalifikacji kierowcy. W transporcie międzynarodowym przedsiębiorstwo, na rzecz którego wykonuje przewozy, powinno wyposażyć go dodatkowo w świadectwo kierowcy. Potwierdza ono, że kierowca pochodzący spoza Unii Europejskiej jest legalnie zatrudniony na terenie Wspólnoty.

Justyna
Justyna
7 miesięcy temu

Dzień dobry,
czy jeżeli kierowca jest z Ukrainy i ma kod 95 tylko w wersji papierowej, ponieważ robił go jak jeszcze nie było kart kwalifikacji, to musi zrobić tą kartę czy wystarczą do złożenia wniosku dokumenty w wersji papierowej.

Marek - ABC Szkolenia
Admin
Marek - ABC Szkolenia
7 miesięcy temu
Reply to  Justyna

Szanowna Pani Justyno,
Ubiegając się dziś o świadectwo kierowcy dla kierujących pojazdami o DMC większej niż 3,5t należy obowiązkowo dołączyć do wniosku kserokopię prawa jazdy wydanego przez Państwo członkowskie Unii Europejskiej z wpisem kodu 95 lub kserokopię karty kwalifikacji kierowcy wydanej przez Państwo członkowskie Unii Europejskiej z wpisem kodu 95. W przypadku, gdy kierowca nie posiada żadnego z tych dokumentów, przed złożeniem wniosku o wydanie świadectwa kierowcy, powinien on wymienić swoje prawo jazdy lub zdobyć kartę kwalifikacji kierowcy. Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej, czyli dokument, jaki kierowca otrzymał po ukończeniu odpowiedniego kursu zawodowego, zachowuje swoją ważność w terminie 5 lat od daty jego wydania, zatem na jego podstawie oraz ważnego orzeczenia lekarskiego i psychologicznego o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy możliwe jest otrzymanie wpisu kodu 95 zarówno do prawa jazdy jak i karty kwalifikacji kierowcy.

Roman
Roman
6 miesięcy temu

Jestem kierowcą busu do 3,5 tony, przeprowadzam się do pracy w innej firmie. Szef tej nowej firmy stara się o Świadectwo Kierowcy dla mnie. Co dzieje się ze starym Świadectwo Kierowcy ? czy jest to po prostu anulowane, czy też inspektorat transportu zawiadamia szefa poprzedniej firmy o zwrocie starego Świadectwo Kierowcy, ponieważ wydanie nowego jest niemożliwe?

Marta - ABC Szkolenia
Admin
Marta - ABC Szkolenia
6 miesięcy temu
Reply to  Roman

Panie Romanie
W odpowiedzi na Pana zapytanie uprzejmie informuję, iż w przypadku zmiany pracodawcy poprzednie świadectwo traci moc.
Po zakończeniu współpracy z daną firmą, pracodawca zobowiązany jest zwrócić świadectwo do urzędu. Nowa firma powinna wnioskować o nowy dokument.

Roman
Roman
6 miesięcy temu

Poprosiłem cię:
1. Czy inspekcja transportu zawiadamia kierownika poprzedniej firmy o obowiązku zwrotu starego Świadectwa kierowca, jeżeli nowy kierownik złożył już wniosek o wydanie Świadectwa, a stary jeszcze go nie zwrócił?
2. czy można wystawić nowy Świadectwa kierowca bez zwrotu starego?
Dzięki

Emilia
Emilia
6 miesięcy temu

Dzień dobry,
Czy jeżeli kierowca pochodzi z Algierii ma polskie prawo jazdy C+E z wbitym kodem 95, kartę kierowcy, polską kartę stałego pobytu, posiada też PESEL mieszka w Polsce od 14 lat czy w takim potrzebne jest świadectwo kierowcy? Pozdrawiam serdecznie,
Emilia

Marek - ABC Szkolenia
Admin
Marek - ABC Szkolenia
6 miesięcy temu
Reply to  Emilia

Szanowna Pani Emilio,
Świadectwo kierowcy jest dokumentem potwierdzającym legalność pracy wykonywanej na rzecz przewoźnika mającego siedzibę na terenie Unii Europejskiej przez osobę nie będącą obywatelem państwa członkowskiego. Jego posiadania wymaga się od kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe niezależnie od tego, czy ich prawo jazdy zostało wydane na terenie Unii Europejskiej czy w państwie trzecim. W związku z tym przy decyzji o konieczności wyrobienia świadectwa kierowcy należy wziąć pod uwagę obywatelstwo kierowcy oraz charakter wykonywanego transportu. Jeżeli kierowca posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej tudzież wykonuje jedynie transport krajowy nie ma potrzeby, by musiał dodatkowo dysponować świadectwem kierowcy.
We wskazanym przez Panią przykładzie brakuje informacji dotyczących zakresu przewozu i obywatelstwa kierowcy, wobec czego nie możemy jednoznacznie wskazać czy dotyczy Państwa obowiązek posiadania świadectwa kierowcy. Zakładając, że kierowca jest obywatelem Algierii, jego pracodawca powinien mu wyrobić świadectwo kierowcy, jeśli będzie on jeździł w transporcie międzynarodowym. Fakt otrzymania numeru PESEL oraz karty pobytu nie ma w tym przypadku znaczenia, ponieważ nie potwierdzają one obywatelstwa a służą do innych celów.

Andrzej
Andrzej
3 miesięcy temu

Dzień dobry
Czy jako dla obywatela państw trzecich Świadectwo Kierowcy jest wydawane tylko po 180 dniach pobytu obcokrajowca w Polsce ?

Czy można od razu po przybyciu obcokrajowca do Polski wyrobić Świadectwo Kierowcy?

Dziekuję serdecznie za odpowiedz

Marek - ABC Szkolenia
Admin
Marek - ABC Szkolenia
3 miesięcy temu
Reply to  Andrzej

Panie Andrzeju, formalnie nie został określony wymóg, wobec którego osoba ubiegająca się o Świadectwo Kierowcy miałaby przebywać na terytorium Polski przez co najmniej 180 dni. Należy jednak pamiętać, że istnieją inne kryteria, które mogą pośrednio uniemożliwiać uzyskanie Świadectwa Kierowcy dla pracownika, który dopiero co przyjechał do Polski. Do wniosku o świadectwo kierowcy należy bowiem dołączyć m.in. zaświadczenie o zatrudnieniu kierowcy, dokumenty potwierdzające spełnienie przez kierowcę wymogów określonych w art. 39a Ustawy o transporcie drogowym, dokumenty potwierdzające ubezpieczenie społeczne kierowcy czy fakt jego legalnego zatrudnienia (np. oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy czy kartę pobytu na terytorium RP).
W przypadku dodatkowych wątpliwości zachęcamy do skorzystania z naszego doradztwa, w ramach którego zorganizujemy w imieniu Państwa firmy Świadectwo Kierowcy dla zatrudnianych kierowców. Więcej informacji znajdzie Pan pod linkiem: https://abc-szkolenia.com/produkt/swiadectwo-kierowcy/

Andrzej
Andrzej
3 miesięcy temu

Dziękuję serdecznie za odpowiedż

Alex
Alex
13 dni temu

Dzień dobry.
Jeżeli jestem posiadaczem licencji i jestem kierowcą (pracującym na własny rachunek). Czy muszę mieć świadectwo kierowcy?
Nie zatrudniam się jako pracodawca – kierowca.
Czy ma to odzwierciedlenie w jakiejś ustawie lub dokumencie?

Karolina Falkowska
Karolina Falkowska
2 dni temu
Reply to  Alex

Szanowny Panie,
Zgodnie z art. 5 ust. 2 Rozporządzenia 1072/2009 dotyczącego wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych, świadectwo kierowcy to dokument, który powinien mieć każdy kierowca wykonujący międzynarodowe przewozy drogowe, który nie posiada obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Jeżeli obydwa te warunku zostały przez Pana spełnione, to świadectwo kierowcy będzie Panu niezbędne do pracy. W myśl wskazanego artykułu rzeczonego dokumentu potrzebują zarówno osoby zatrudnione na umowie o pracę, wykonujące zlecenie na rzecz przewoźnika czy też tzw. samozatrudnione.
W ramach naszej oferty zajmujemy się doradztwem w zakresie uzyskiwania świadectwa kierowcy, dzięki czemu może Pan skorzystać z profesjonalnej pomocy specjalisty, który krok po kroku przeprowadzi procedurę w Pana imieniu. Więcej informacji znajdzie Pan pod linkiem: https://abc-szkolenia.com/sklep-kategorie/sklep-online/

OBIERZ DOBRY KURS

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego? Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

5/5 - (20 votes)

Copyright © ABC Szkolenia | 2023