Nasze usługi

Abc Szkolenia
Abc Szkolenia
ABC Szkolenia > Kursy i szkolenia ADR > Kurs ADR dla kierowców

Kurs ADR dla kierowców

Kurs ADR dla kierowców dotyczy:

 • Kierowców zawodowych, którzy chcą uzyskać uprawnienia ADR i których uprawnienia wygasły ( dla tych osób przygotowaliśmy kursy początkowe),
 • Kierowców zawodowych, którzy posiadają uprawnienia ADR i chcą przedłużyć ich ważność o kolejne 5 lat mogą to uczynić w ostatnim roku ważności (dla tych osób przygotowaliśmy kursy uzupełniające).
Wymagania dotyczące kandydatów do kursu ADR dla kierowców

Każdy kursant chcący przystąpić do kursu ADR przeznaczonego dla kierowców, spełnić musi następujące wymagania:

 • wiek – ukończone 21 lat;
 • jedno zdjęcie;
 • spełniać wymagania ustawy o ruchu drogowym i ustawy o transporcie drogowym.
 Kursu ADR dla kierowców obejmuje:
 • szkolenie podstawowe ADR dla wszystkich klas szkolenie dotyczy przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas w wymiarze, co najmniej 18 godzin lekcyjnych;
 • szkolenie specjalistyczne ADR dla cystern do szkolenia można przystąpić po szkoleniu podstawowym ADR.  Szkolenie  dotyczy  przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach – w wymiarze, co najmniej 13 godzin lekcyjnych;
 • szkolenie specjalistyczne ADR dla klasy 1 do szkolenia można przystąpić po szkoleniu podstawowym ADR. Szkolenie  dotyczy  przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 – materiały i przedmioty wybuchowe – w wymiarze, co najmniej 8 godzin lekcyjnych;
 • szkolenie specjalistyczne ADR dla klasy 7 do szkolenia można przystąpić po szkoleniu podstawowym ADR. Szkolenie  dotyczy  przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 – materiały promieniotwórcze – w wymiarze, co najmniej 8 godzin lekcyjnych.
Materiały szkoleniowe na kursach ADR

Kursanci uczestniczący w naszych kursach ADR otrzymają bezpłatnie dodatkowo:

 • podręcznik KURS ADR,
 • szkolenie ADR w formie e-learningu do wykorzystania przez 7 dni,
 • dostęp do bazy pytań na egzamin ADR, przygotowanych przez nasza firmę.
 • dostęp Premium do aplikacji ADR Tool
Uzyskane uprawnienia po kursie ADR dla kierowców

Po ukończonym kursie i zaliczeniu egzaminu państwowego uczestnik szkolenia w terminie 14 dni otrzymuje zaświadczenie ADR. Dokument dostarczany jest drogą pocztową na wskazany adres. Zaświadczenie ADR potwierdza posiadanie uprawnień, które umożliwiają pracę kierowców w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych na terenie Polski i zagranicą.

Odnowienie uprawnień ADR:

W celu odnowienia uprawnień kierowcy mogą zapisać się na doskonalące kursy ADR w ostatnim roku ważności uprawnień. Kursy doskonalące obejmują:

 • szkolenie podstawowe ADR – 16 godzin lekcyjnych,
 • szkolenie specjalistyczne ADR w zakresie (dowolny wybór):
  • przewozu materiałów niebezpiecznych w cysternach,
  • przewozu materiałów niebezpiecznych zaliczanych do klasy 1,
  • przewozu materiałów niebezpiecznych zaliczanych do klasy 7.
Ceny i terminy kursów ADR

Aktualne ceny i terminy kursów ADR są dostępne poniżej w zakładce “Ceny i terminy“. W przypadku grup zorganizowanych zachęcamy do kontaktu w celu ustalenia indywidualnych warunków realizacji kursów.

Miejsce organizacji kursów ADR

ABC-Szkolenia
ul. Modlińska 6
03-216 Warszawa
Tel. 531700182

 • Możliwość organizacji szkoleń zamkniętych w lokalizacji wskazanej przez klienta.

Jak wygląda egzamin po kursie ADR?

Egzamin państwowy po kursie ADR dla kierowców
Kurs ADR kończy się egzaminem państwowym przeprowadzanym przez Urząd Marszałkowski.
Egzamin z kursu podstawowego obejmuje  test składający się z 30 pytań. Egzamin specjalistyczny
z cystern składa się z 18 pytań, egzamin specjalistyczny klasy 1 oraz egzamin klasy 7 składa się z 15 pytań. Do zaliczenia egzaminu wymagane jest udzielenie 2/3 prawidłowych odpowiedzi.

Cel kursu ADR?

Cel kursu ADR
Obowiązek przeszkolenia kierowcy donośnie ADR określają odpowiednie przepisy.
Ponadto, celem kursu ADR dla kierowców jest wszechstronne i kompleksowe przygotowanie do pracy związanej z transportem materiałów niebezpiecznych na terenie Polski i zagranicą, co zagwarantuje bezpieczeństwo wszystkich podejmowanych przez kierowców działań oraz profesjonalizm postępowania w zgodzie z obowiązującym prawem. W oparciu o Międzynarodową Konwencję ADR oraz polskie prawodawstwo opracowany został program wszystkich prowadzonych przez nas kursów ADR dla kierowców.
Wszystkie prowadzone przez nas kursy ADR odbywają się pod okiem wykwalifikowanych specjalistów, którzy pomogą  zdobyć szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną. Ponadto każdy z kursantów dodatkowo otrzymuje w ramach kursu bezpłatnie szkolenie ADR online i podręcznik. Nie czekaj zostań kierowcą ADR.

Czy można ukończyć szkolenie na cysterny bez szkolenia podstawowego adr?

Do szkolenia na cysterny można przystąpić wyłącznie po ukończonym szkoleniu podstawowym ADR lub ważnym zaświadczeniu ADR. Szkolenie na cysterny jest tyle ważne co szkolenie podstawowe.

Co w sytuacji kiedy ważne mam jeszcze uprawnienia ADR podstawy a zobligowany jestem do ich rozszerzenia o np. cysterny?

Uprawnienia ADR można przedłużyć w ostatnim roku ważności. W sytuacji rozszerzenia uprawnień np. o cysterny powoduje , że są one ważne tylko i wyłącznie do daty ważności podstaw. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest przystąpienie do kursu podstawowego oraz specjalistycznego w tym samym czasie.

Kurs ADR podstawowy

Kurs podstawowy ADR trwa trzy dni łącznie z egzaminem państwowym.
Dzień pierwszy:
a) wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych, w tym przepisy prawne, podstawowe definicje, szkolenie osób zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych oraz wyłączenia stosowania przepisów Umowy ADR,
b) główne rodzaje zagrożeń – podstawy klasyfikacji towarów niebezpiecznych, rozpoznawanie zagrożeń na podstawie nalepek i znaków,
c) informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów,
d) działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń,
e) czynności, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku, w szczególności w zakresie pierwszej pomocy, bezpieczeństwa ruchu drogowego, używania sprzętu ochronnego, w tym gaśniczego oraz środków ochrony indywidualnej
f) oznakowania oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych i tablic barwy pomarańczowej,
Dzień drugi:
g) odpowiedzialność kierowcy i innych uczestników przewozu towarów niebezpiecznych,
h) przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów, w tym wyposażenia przeciwpożarowego oraz wyposażenia ochronnego (ogólnego i indywidualnego) – wymagania i sposób użycia,
i) manipulowanie sztukami przesyłki i ich układanie, załadunek i rozładunek, w tym zakazy ładowania razem różnych towarów niebezpiecznych, ograniczenia przy przewozie z żywnością, środki ostrożności, które powinny być podjęte podczas załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych, oraz mocowanie i zabezpieczanie ładunku, a także wymagania wynikające z obowiązujących norm,
j) informacje na temat realizacji przewozu kombinowanego,
k) ograniczenia przejazdu przez tunele oraz postępowanie kierowcy podczas takiego przejazdu, w szczególności zapobieganie wypadkom, bezpieczeństwo, postępowanie w przypadku pożaru lub innych zagrożeń,
Dzień trzeci:
l) ochrona towarów niebezpiecznych,
m) dokumentacja wymagana przy przewozie towarów niebezpiecznych, w tym zawartość i zasady sporządzania dokumentu przewozowego,
n) gaszenie pożarów.
o) pierwsza pomoc.

Egzamin państwowy po kursie ADR podstawowym

Egzamin państwowy jest organizowany na zakończenie kursu podstawowego ADR. Warunkiem przystąpienia jest ukończenie kursu podstawowego ADR.
Ponadto na egzaminie należy posiadać dokument potwierdzającą tożsamość.

Kurs ADR specjalistyczny - przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach

Kurs na cysterny trwa trzy dni łącznie z egzaminem państwowy. Należy jednak pamiętać, że kurs ADR na cysterny jest rozszerzeniem kursu podstawowego ADR.
Pierwszy dzień:
a) zachowanie się pojazdów na drodze, z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku,
b) wymagania dotyczące pojazdów i cystern, w szczególności: 
– pojazdy i ich wymagania techniczne,

– budowa cystern i ich wyposażenie obsługowe i konstrukcyjne,
Drugi dzień:
c) wymagania dotyczące pojazdów i cystern, w szczególności:
- kody cystern,
- rodzaje i terminy badań cystern,
d) ogólne wiadomości teoretyczne na temat różnych systemów napełniania i opróżniania cystern
e) dodatkowe przepisy szczególne dotyczące używania pojazdów, w szczególności świadectw dopuszczenia pojazdu ADR, znaków dopuszczenia, oznakowania tablicami barwy pomarańczowej oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych,
Dzień trzeci:
f) dodatkowe przepisy szczególne dotyczące używania pojazdów, w szczególności świadectw dopuszczenia pojazdu ADR, znaków dopuszczenia, oznakowania tablicami barwy pomarańczowej oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych.

Egzamin państwowy po kursie specjalistycznym (cysterny)

Egzamin państwowy jest organizowany na zakończenie kursu specjalistycznego ADR (cysterny). Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie ważnego zaświadczenia ADR lub zaliczenie egzaminu po kursie podstawowym.
Ponadto na egzaminie należy posiadać dokument potwierdzającą tożsamość.

Kurs specjalistyczny - klasa 1 (wybuchowe)

Jednodniowe szkolenie:
a) specyficzne zagrożenia stwarzane przez materiały i przedmioty wybuchowe,
b) szczególne wymagania, w tym zakazy, dotyczące pakowania i ładowania razem różnych materiałów i przedmiotów klasy 1,
c) wymagania dotyczące pojazdów EX/II i EX/III oraz MEMU
przepisy szczególne dotyczące materiałów i przedmiotów wybuchowych, świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR, oznakowania tablicami barwy pomarańczowej oraz umieszczenia znaków i nalepek ostrzegawczych

Egzamin po kursie specjalistycznym - klasa 1 (wybuchowe)

Egzamin po kursie specjalistycznym klasy 1 organizujemy tego samego dnia po zajęciach.

Kurs specjalistyczny - klasa 7 (promieniotwórcze)

Jednodniowe szkolenie:
a) specyficzne zagrożenia związane z promieniowaniem jonizującym,
b)szczególne wymagania dotyczące pakowania, manipulowania, ładowania razem i układania materiałów promieniotwórczych,
c) dodatkowe przepisy szczególne dotyczące materiałów promieniotwórczych, oznakowania tablicami barwy pomarańczowej oraz umieszczania znaków i nalepek ostrzegawczych,
d) szczególne środki bezpieczeństwa, które powinny być podjęte w razie wypadku z materiałem promieniotwórczym.

Egzamin kursie specjalistyczny - klasa 7 (promieniotwórcze)

Egzamin kursie specjalistyczny - klasa 7 (promieniotwórcze) organizujemy tego samego dnia po zajęciach.

Cena szkolenia podstawowego ADR W cene szkolenia podstawowego ADR jest wliczone: szkolenie, książka ADR, instrukcja pisemna ADR dla kierowcy, egzamin państwowy. 800 pln
Cena szkolenia specjalistycznego ADR - cysterny po kursie podstawowym W cenę wliczone jest szkolenie, egzamin państwowy, poczęstunek: kawa, herbata, ciastka. 500 pln
Cena szkolenia specjalistycznego ADR - klasa 1 po kursie podstawowym W cenę wliczone jest szkolenie, egzamin państwowy, poczęstunek: kawa, herbata, ciastka. 500 pln
Cena szkolenia specjalistycznego ADR - klasa 7 po kursie podstawowym W cenę wliczone jest szkolenie, egzamin państwowy, poczęstunek: kawa, herbata, ciastka. 500 pln

Najbliższe szkolenia


Kurs ADR podstawy + cysterny
09:00 11 grudnia, 2021 - sobota
Pobierz harmonogram szkolenia

Kurs ADR podstawy - ZGŁOSZENIA I OPŁATA DO 21.12.2021 R.
15:00 27 grudnia, 2021 - poniedziałek
Pobierz harmonogram szkolenia
Masz pytania? Przejdź do kontaktu.
warto sprawdzićPowiązane usługi

Szkolenie okresowe na przewóz rzeczy lub osób

Szkolenie okresowe kierowców na przewóz rzeczy lub osób Szkolenie okresowe (potocznie: kurs na przewóz rzeczy lub osób / kod 95) to kurs kończący się wydaniem...

Badania lekarskie dla kierowców

Badania dla kierowców Ubiegasz się o prawo jazdy wybranej kategorii? A może jesteś już kierowcą zawodowym? Pamiętaj o poddaniu się ogólnym badaniom...

Szkolenie na nalewaki NO TDT

Szkolenie na nalewaki NO TDT dotyczy: zawodowych kierowców posiadających już specjalistyczne uprawnienia z zakresu, ADR czyli przewozu niebezpiecznych substancji, a chcą dodatkowo...

Jazdy doszkalające ciągnikiem siodłowym z naczepą

Jazdy doszkalające ciągnikiem siodłowym z naczepą Jazda ciągnikiem siodłowym z naczepą jest umiejętnością niezbędną w życiu każdego kierowcy zawodowego. Manewrowanie pojazdem członowym...

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika

Szkolenie na Certyfikat Kompetencji Zawodowych w zakresie przewozu rzeczy z rozszerzeniem o przewóz osób Certyfikat Kompetencji Zawodowych to dokument niezbędny dla każdego...

Kurs na wózki widłowe

Kurs na wózki widłowe spalinowe i elektryczne Praca w magazynie często wymaga posiadania kwalifikacji operatora wózka widłowego. Wózek widłowy to urządzenie przeznaczone...

Abc Szkolenia

OBIERZ DOBRY KURS

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego? Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

Copyright © ABC Szkolenia | 2021