Nasze usługi

Abc Szkolenia
Abc Szkolenia
ABC Szkolenia > Regulamin świadczenia usług w ABC Szkolenia

Regulamin świadczenia usług w ABC Szkolenia

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ABC SZKOLENIA

Regulamin świadczenia usług z dnia 7 kwietnia 2022 r.

1. Postanowienia wprowadzające.

 1. Regulamin świadczenia usług, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady realizacji usług świadczonych przez Pawła Żuchowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ABC Szkolenia Paweł Żuchowski, oraz w zakresie usług szkoleniowych, tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. ABC Szkolenia Paweł Żuchowski jest ośrodkiem szkolenia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym wpisanym do rejestru przedsiębiorców na podstawie art. 39g ust 3 ww. ustawy prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego, pod numerem 11 oraz podmiotem prowadzącym kursy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych wpisanym do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych na podstawie art. 52 ww. ustawy prowadzonego przez Marszałka Województwa, pod numerem 4.
 3. ABC Szkolenia Paweł Żuchowski zapewnia świadczenie usług, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności, z wykorzystaniem własnego personelu lub na zasadach współpracy z innymi podmiotami posiadającymi uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie wymaganym przepisami prawa lub dającymi rękojmię realizacji usług o charakterze profesjonalnym.
 4. ABC Szkolenia Paweł Żuchowski świadczy usługi ze szczególną dbałością oraz z  poszanowaniem przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych określa Polityka Prywatności oraz plików cookies, dostępna na stronie internetowej pod adresem: https://abcszkolenia .com/polityka-prywatnosci-oraz-plikow-cookies/.
 5. Informacje dostępne na stronie internetowej, dotyczące usług świadczonych przez Pawła Żuchowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ABC Szkolenia Paweł Żuchowski mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

2. Definicje.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

3. Zasady świadczenia usług – postanowienia ogólne.

 1. Usługi szkoleniowe, co do których szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej, ABC Szkolenia realizuje na podstawie zlecenia usługi szkoleniowej, o którym mowa w § 4 ust. 1.
 2. ABC Szkolenia świadczy usługi na terenie Biura, w lokalizacjach wskazanych na stronie internetowej, umowie  lub w informacji skierowanej bezpośrednio do Klienta, ponadto w zakresie wskazanym na stronie internetowej usługi mogą być świadczone na odległość z wykorzystaniem platformy on-line  lub innych narzędzi umożliwiających komunikację na odległość.
 3. W odniesieniu do usług szkoleniowych, co do których szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej, ABC Szkolenia , prowadzi szkolenia otwarte, jednakże w zakresie ustalonym indywidualnie z klientem dopuszcza się możliwość organizacji szkolenia zamkniętego.
 4. Realizacja pozostałych usług szkoleniowych, których zakres lub zasady wykraczają poza usługi co do których szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej, odbywa się na zasadach indywidualnie ustalanych z Klientem, na podstawie umowy.
 5. Zasady ewentualnego korzystania z rabatów, upustów lub innych promocji udostępniane są na stronie internetowej. Poszczególne rabaty, upusty lub promocje nie podlegają łączeniu, zamianie na gotówkę. Dopuszcza się możliwość uzgodnienia indywidualnych rabatów, upustów lub innych promocji na zasadach ustalanych indywidualnie.

4. Zlecenie oraz zasady realizacji usług szkoleniowych.

 1. Zlecenie usługi szkoleniowej dokonuje się poprzez przesłanie zgłoszenia w formie elektronicznej z użyciem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej, przesłanie drogą elektroniczną na adres biuro@abc-szkolenia.com lub złożenie formularza w Biurze.
 2. Zlecenie Usługi szkoleniowej świadczonej na odległość może nastąpić także poprzez dokonanie zgłoszenia z wykorzystaniem opcji „kup teraz” na stronie internetowej.
 3. Zlecenie usługi szkoleniowej w sposób określony w ust. 1 i 2 powoduje po stronie Zgłaszającego powstanie obowiązku uiszczenia opłaty w wysokości i na zasadach określonych w §6.
 4. Zlecenie usługi szkoleniowej w sposób określony w ustępach poprzedzających nie stanowi rezerwacji miejsca, a o kolejności zgłoszenia decyduje moment uiszczenia opłaty.
 5. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi szkoleniowej dochodzi w momencie podpisania przez strony umowy w formie pisemnej albo w momencie dokonania opłaty za szkolenie.
 6. Warunkiem udziału w szkoleniu jest dokonanie opłaty w terminie określonym w § 6 ust. 4 oraz akceptacja Regulaminu świadczenia usług, a w przypadku szkoleń realizowanych na odległość również akceptacja Warunków technicznych.
 7. Szczegółowe informacje w zakresie szkoleń, dostępne na stronie internetowej, określają w szczególności: program, harmonogram, miejsce i termin realizacji oraz informację o materiałach szkoleniowych, i umieszczone są w zakładkach odpowiadających konkretnym formom kształcenia.
 8. W odniesieniu do szkoleń realizowanych na odległość, Uczestnik w terminie 2 dni roboczych od zaksięgowania opłaty na koncie ABC – Szkolenia otrzyma drogą elektroniczną szczegółowe informacje dotyczące sposobu korzystania z platformy on-line lub innego wykorzystywanego narzędzia, w szczególności login i hasło oraz materiały pomocnicze.
 9. W przypadku, kiedy szczegółowe informacje w zakresie szkoleń, dostępne na stronie internetowej, zawierają postanowienia odmienne niż Regulamin, znajdują one pierwszeństwo zastosowania.
 10. Jeżeli usługa szkoleniowa jest realizowana w oparciu o umowę szkoleniową zawartą w formie pisemnej, a postanowienia umowy regulują okoliczności w sposób odmienny niż Regulamin lub szczegółowe informacje na stronie internetowej, pierwszeństwo zastosowania znajdują postanowienia umowne, a w zakresie nieuregulowanym w umowie, kolejno szczegółowe informacje na stronie internetowej oraz Regulamin.
 11. ABC Szkolenia ma prawo odmowy przyjęcia zlecenia usługi szkoleniowej lub odstąpienia od realizacji usługi w sytuacji kiedy zgłoszenia dokonano na mniej niż 7 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia szkolenia. W takiej sytuacji, jeżeli dokonano opłaty za szkolenie, opłata – wedle wyboru Klienta – podlega zwrotowi lub zostaje zaliczona na poczet szkolenia odbywającego się w kolejnym terminie.
 12. ABC Szkolenia realizuje szkolenia po warunkiem zebrania grupy Uczestników, zgodnie z szczegółową informacją na stronie internetowej w odniesieniu konkretnego szkolenia i zastrzega sobie możliwość zmiany terminu lub odstąpienia od realizacji usługi, jeśli nie zgłosi się wymagalna liczba uczestników.
 13. ABC Szkolenia ma prawo odwołać szkolenie lub zmienić termin szkolenia w sytuacjach razie zaistnienia okoliczności niezależnych od ABC Szkolenia uniemożliwiających realizacje szkolenia w planowanym terminie.
 14. O odmowie przyjęcia zlecenia usługi szkoleniowej, zmianie terminu szkolenia, odstąpienia od realizacji usługi szkoleniowej albo odwołaniu szkolenia, o których mowa w ust. 11-13,  ABC Szkolenia informuje Klientów oraz Uczestników najpóźniej w terminie 2 dni przed planowanym rozpoczęciem usługi szkoleniowej. ABC Szkolenia  dokonuje powiadomienia w formie dokumentowej lub telefonicznej.
 15. Zasady realizacji pozostałych usług szkoleniowych, których zakres lub zasady wykraczają poza informacje dostępne na stronie internetowej, w szczególności szkolenia grupowe, zamknięte, czy też obejmujące zagadnienia nie pokrywające się ze standardowymi szkoleniami, ustalane są indywidualnie ze Zgłaszającym.

5. Zlecenie oraz zasady świadczenia innych usług.

 1. ABC Szkolenia w ramach prowadzonej  działalności gospodarczej świadczy także inne usługi niż szkoleniowe, w szczególności polegające na doradztwie w transporcie, konsultingu, wsparciu w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.
 2. Zakres oraz termin realizacji usług, o których mowa w ust. 1 oraz zasady ich świadczenia ustalane są indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb Klienta.
 3. ABC Szkolenia dopuszcza możliwość realizacji usług w miejscu wskazanym przez Klienta. Zasady ponoszenia kosztów związanych z miejscem realizacji usług określa umowa.  Opłaty i wynagrodzenie za Usługi oraz zasady płatności.

6. Opłaty i wynagrodzenie za Usługi oraz zasady płatności.

 1. Informację o wysokości opłat za usługi zawiera specyfikacja cenowa dostępna na stronie internetowej w zakładce Cennik, z zastrzeżeniem §1 ust. 4.
 2. Wysokość wynagrodzenia ABC Szkolenia w zakresie szkoleń, wykraczających poza wskazane w ust. 1 oraz w zakresie innych usług niż szkoleniowe, ustalane są indywidualnie z Klientem.
 3. Dokonanie zlecenia usługi szkoleniowej w zakresie szkolenia, co do którego dostępne są szczegółowe informacje na stronie internetowej uprawnia ABC Szkolenia do wystawienia faktury na kwotę wynikającą z Cennika, a w przypadku rozłożenia płatności na raty, na kwotę pierwszej raty.
 4. Opłata za szkolenie powinna zostać dokonana najpóźniej w terminie 7 dni przed dniem jego rozpoczęcia.
 5. Na wniosek zainteresowanego, ABC Szkolenia dopuszcza możliwość rozłożenia opłaty niektórych szkoleń na raty. Zasady rozliczeń ratalnych uzgadnia się w tych przypadkach indywidualnie z klientem.
 6. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu, którego płatność została rozłożona na raty, jest uiszczenie pierwszej z nich w terminie 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 7. Niedokonanie opłat, o których mowa w ust. 4 i 6, we wskazanym terminie zostanie uznane za rezygnację ze szkolenia, o którym mowa w §8 ust. 1.

7. Prawa i obowiązki Uczestnika

 1. Uczestnik ma prawo i obowiązek uczestniczenia w zajęciach teoretycznych i praktycznych w wymiarze wynikającym z programu; brak zaliczenia zajęć obowiązkowych objętych programem uniemożliwia wydanie dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia i może stanowić podstawę do skreślenia z listy uczestników.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do punktualnego stawiania się w miejscu i terminach zajęć wynikających z harmonogramu lub uzgodnionych terminach zajęć praktycznych i indywidualnych, aktywnego uczestniczenia zajęciach oraz, każdorazowo, do potwierdzenia uczestnictwa na liście obecności.
 3. Uczestnik ma prawo wymagać realizacji usługi na zasadach wynikających ze szczegółowych informacji dostępnych na stronie internetowej, dotyczących wybranej formy kształcenia, obowiązującej w chwili zlecenia usługi.
 4. Uczestnik ma prawo do pozyskiwania informacji o zmianach terminów szkoleń oraz poszczególnych zajęć w ich toku, w czasie gwarantowanym niniejszym Regulaminem.
 5. Uczestnik ma prawo do uzyskania szczegółowego harmonogramu zajęć w formie pisemnej lub dokumentowej.
 6. Uczestnik ma prawo do dokonania oceny trenera/trenerów oraz instruktorów prowadzących zajęcia.
 7. Uczestnik ma obowiązek zapoznania się przepisami prawnymi, w szczególności regulującymi zakres merytoryczny i zasady zdawania egzaminów państwowych.
 8. Uczestnik ma obowiązek przestrzegać zasad obowiązujących w miejscu prowadzenia zajęć, w szczególności Regulaminu przebywania na terenie ośrodka szkolenia. Rażące naruszenie zasad ww. regulaminu może stanowić podstawę do usunięcia naruszającego z miejsca prowadzenia zajęć.
 9. Uczestnik ma obowiązek informować ABC Szkolenia o nieobecności na umówionych zajęciach, w formie elektronicznej z użyciem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej, drogą elektroniczną na adres biuro@abc-szkolenia.com lub telefonicznie w formie wiadomości tekstowej, najpóźniej do 24 godziny przed zajęciami.
 10. Zaniechanie poinformowania na zasadach określonych powyżej powoduje niezaliczenie liczby opuszczonych zajęć w poczet wymaganych dla ukończenia danej formy kształcenia. W takiej sytuacji Klient ma obowiązek uiścić opłatę za niezaliczoną godzinę w wysokości wynikającej z cennika znajdującego się na stronie internetowej w dniu zawarcia umowy o usługę szkoleniową. W razie bezskutecznego upływu przedmiotowego terminu, ABC  Szkolenia ma prawo do potrącenia ww. wierzytelności z opłaty dokonanej przez Klienta za szkolenie. Rozliczenie za ewentualne brakujące zajęcia wymagane do ukończenia szkolenia odbywa się według stawek określonych w cenniku w dniu płatności.
 11. Uczestnik będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty za każdą godzinę zajęć z terminem płatności przypadającym na następny dzień roboczy. W razie nieuiszczenia ww. opłaty zostanie ona potrącona z opłaty uiszczonej za szkolenie.
 12. Wszelkie działania i zaniechania Uczestnika stanowią okoliczność, za którą odpowiada Klient.
 13. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się odbycie opuszczonych zajęć teoretycznych zaplanowanych w harmonogramie, pod warunkiem, jeżeli będzie to możliwe w ramach szkoleń toczących się równolegle i nie zakłóci normalnego toku zajęć innych Uczestników.

8. Rezygnacja ze szkolenia.

 1. Klient ma prawo do rezygnacji ze szkolenia na 7 dni przed jego rozpoczęciem bez ponoszenia kosztów, a w przypadku uprzedniego dokonana opłaty, za jej zwrotem, z zastrzeżeniem ust. 4.
 2. Rezygnacja Klienta w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia lub w toku szkolenia stanowi podstawę do zatrzymania opłaty dokonanej za szkolenie. ABC Szkolenia dopuszcza możliwość odmiennych ustaleń dokonanych indywidualnie na wniosek Klienta.
 3. W odniesieniu do szkoleń realizowanych na odległość, Klient ma prawo do rezygnacji ze szkolenia do momentu zalogowania się do platformy on-line lub innego narzędzia służącego do komunikacji na odległość albo otrzymania materiałów szkoleniowych.
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo bezkosztowej rezygnacji z usługi szkoleniowej w przypadku zmiany terminu szkolenia oraz odstąpienia od realizacji usługi przez ABC – Szkolenia, o którym mowa w § 4 ust. 11, pod warunkiem powiadomienia ABC Szkolenia o rezygnacji w terminie 2 dni o pozyskania informacji o zmianie terminu lub odstąpieniu. Po tym terminie odpowiednie zastosowanie znajduje ust. 2.
 5. Rezygnacja winna być złożona w formie elektronicznej z użyciem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej drogą elektroniczną na adres biuro@abc-szkolenia.com lub w formie pisemnej w Biurze.
 6. ABC Szkolenia ma prawo skreślić Uczestnika z listy uczestników w szczególności w następujących sytuacji:

7. W razie skreślenia z listy uczestników, ABC Szkolenia ma prawo zatrzymać opłatę dokonaną za szkolenie.

9. Materiały szkoleniowe.

 1. Wszelkie materiały udostępniane przez ABC Szkolenia przed i w toku szkolenia, w szczególności opracowania tekstowe i graficzne, prezentacje, komentarze do testów oraz zadań, filmy stanowią utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i wszelkie prawa z nimi związane należą do Pawła Żuchowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ABC Szkolenia Paweł Żuchowski.
 2. Wszelkie materiały udostępniane przez ABC Szkolenia przed oraz w toku szkolenia zostały przygotowane w oparciu o oficjalne wytyczne organów właściwych w zakresie merytorycznym odnośnie poszczególnych szkoleń i mają charakter informacyjny, poglądowy lub pomocniczy w nauce i przygotowaniu do egzaminów, nie stanowią natomiast zamkniętego i kompletnego katalogu wiedzy.
 3. Bez zgody Pawła Żuchowskiego Klient oraz Uczestnik nie mogą kopiować otrzymanych materiałów, udostępniać ich podmiotom trzecim, ani wykorzystywać ich do innych celów niż przygotowanie Uczestnika do egzaminu.

10. Reklamacje

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji obejmującej realizację usług przez ABC Szkolenia .
 2. Reklamację składa się w dowolnej formie bezpośrednio do Biura, pod numerem tel. 531-700-182 lub pod adresem e-mail: biuro@abc-szkolenia.com.
 3. Reklamacje rozpoznawane są bez zbędnej zwłoki, jednakże w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Brak rozpatrzenia reklamacji w przedmiotowym terminie uznaje się za rozpoznaną ją zgodnie z wolą Klienta.
 4. Uznanie reklamacji za oczywiście zasadną może nastąpić w każdej formie, odmowa uwzględnienia reklamacji wymaga formy dokumentowej wraz z uzasadnieniem.

11. Przepisy końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie w terminie 7 dni od zamieszczenia go na stronie internetowej.
 2. Z dniem wejścia w życie Regulaminu traci moc Regulamin z dnia 25 maja 2018 r.
 3. Do usług świadczonych na podstawie zleceń, umów zawartych przed wejściem w Życie Regulaminu, znajdują zastosowanie przepisy Regulaminu z dnia 7 kwietnia 2022r.

OBIERZ DOBRY KURS

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego? Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

4,9/5 - (32 votes)

Copyright © ABC Szkolenia | 2024