ABC Szkolenia > Regulamin świadczenia usług w ABC Szkolenia

Regulamin świadczenia usług w ABC Szkolenia

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ABC SZKOLENIA


I. Wykonawca usług

 1. 1. Wykonawcą usług jest ABC-Szkolenia Paweł Żuchowski, ul. Krasińskiego 80, 05-080 Izabelin.
 2. 2. Biuro: ABC-Szkolenia ul. Modlińska 6, 03-216 Warszawa tel. 531-700-182.
 3. 3. Organizator posiada odpowiednie uprawnienia lub umowę współpracy z podwykonawcą na prowadzenia szkoleń przedstawionych w ofercie.

II. Miejsce świadczenia usług

ABC-Szkolenia ul. Modlińska 6, 03-216 Warszawa lub miejsce określone w ofercie  na stronie:
www.abc-szkolenia.com oraz miejsce ustalone ze zleceniodawcą.

III. Organizacja

 1. 1. ABC-Szkolenia  wykonuje usługi w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie zamieszczonej na stronie internetowej: www.abc-szkolenia.com.
  2. Firma ABC-Szkolenia  Paweł Żuchowski podejmie wszelkie środki do wykonania starannie powierzonego zlecenia.
 2. 3. W przypadku szkoleń ABC-Szkolenia realizuje usługę po skompletowaniu grupy co najmniej 5 osób i zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji lub odwołania usługi, jeśli nie zgłosi się wymagalna liczba uczestników. Uczestnicy usługi, gdy nie będzie się ono odbywało w wyznaczonym terminie, zostaną o tym powiadomieni najpóźniej 2 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.
 3. 4. Podpisanie karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z zawarciem umowy.
 4. 5. Zlecenie na szkolenie wypełnione przez zleceniodawcę lub podpisanie karty zgłoszeniowej upoważnia ABC-Szkolenia do wystawienia Faktury bez podpisu. Zamawiający zobowiązany jest do wpłaty należności za szkolenie na wskazane konto bankowe podane na fakturze.

IV. Opłaty za usługi

 1. 1. Uczestnik szkolenia zobowiązuje się do uiszczenia należności za szkolenie lub usługę.
  2. Nie dokonanie  pełnej opłaty za szkolenie w wymaganym terminie stanowi domniemaną rezygnację uczestnika z udziału w szkoleniu i upoważnia ABC-Szkolenia do skreślenia uczestnika z listy uczestników szkolenia oraz obciążenie uczestnika szkolenia kosztami poniesionymi przez organizatora szkolenia.
 2. 3. Zgodnie z przepisami działu III punkt 2, firma ABC Szkolenia zwróci wpłacone opłaty za szkolenie lub wyznaczy nowy termin.
 3. 4. Opłatę za jazdy doszkalające należy dokonać gotówką lub przelewem na konto ABC-Szkolenia najpóźniej 24 godziny przed jazdami. Brak płatności w wyznaczonym terminie, jazdy zostają automatycznie anulowane (rezerwacja terminu zostaje usunięta).
 4. 5. Uczestnik szkolenia jeśli nie zrealizuje wszystkich godzin zajęć wynikających z winy uczestnika, nie otrzyma dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia. Zobowiązany jest do opłaty za niezrealizowane godzin zajęć proporcjonalnie co do ceny szkolenia.

V. Prawa i obowiązki uczestników szkolenia

 1. 1. Do szkolenia lub kursu może przystąpić wyłącznie osoba uprawniona zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. 2. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line umieszczonego na stronie internetowe: www.abc-szkolenia.com lub wypełnienia karty zgłoszeniowej w biurze ABC Szkolenia przy ul. Modlińskiej 6, 03-216 Warszawa.  Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej na 3 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (decyduje data wpłynięcia zgłoszenia za pośrednictwem serwisu internetowego).
 3. 3. Uczestnik szkolenia ma obowiązek na dzień przed przystąpieniem do szkolenia potwierdzić telefonicznie lub mailowo termin szkolenia i obecność.
 4. 4. Uczestnik szkolenia może uzyskać harmonogram szkolenia w formie pisemnej.
 5. 5. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu przed rozpoczęciem szkolenia należy zgłosić mailowo na adres e-mail: biuro@abc-szkolenia.com lub telefonicznie pod numerem telefonu 531-700-182.
 6. 6. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w trakcie trwania zajęć uczestnik zobowiązuje się do podpisania Oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia – Załącznik nr 1 do Regulaminu. Uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej opłaty, pomniejszonej o poniesione koszty przez firmę ABC-Szkolenia.
 7. 7. Uczestnik szkolenia zobowiązuje się do uiszczenia należności za szkolenie. Nie dokonanie  pełnej opłaty za szkolenie w wymaganym terminie stanowi domniemaną rezygnację uczestnika z udziału w szkoleniu i upoważnia ABC-Szkolenia do skreślenia uczestnika z listy uczestników i obciążenie za poniesione koszty.
 8. 8. Uczestnik szkolenia ma prawo ocenić pracę Trenera/ów prowadzącego/cych  szkolenie w formie ankiety przeprowadzanej na końcu szkolenia.
 9. 9. Wszelkie materiały szkoleniowe wydawane uczestnikom szkolenia stanowią materiały pomocnicze do nauki.
 10. 10. Od uczestników oczekuje się aktywnego uczestnictwa we wszystkich zaplanowanych zajęciach. Brak uczestnictwa w którejkolwiek z części szkolenia jest podstawą do skreślenia z listy uczestników szkolenia i odmowy wystawienia Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
 11. 11. Każdy uczestnik szkolenia zobowiązany jest do punktualnego stawiania się na szkolenie oraz aktywnego uczestniczenia w szkoleniu, a także do każdorazowego potwierdzenia uczestnictwa czytelnym podpisem na liście obecności.
 12. 12. Uczestnik szkolenia ponosi koszty za NIE stawienie się oraz NIE poinformowanie minimum 24h o rezygnacji z umówionych indywidualnie zajęć.
 13. 13. Uczestnik szkolenia jest obowiązany zapoznać się z regulaminem egzaminu państwowego lub przepisami regulującymi egzamin zamieszczonymi na stronie: www.abc-szkolenia.com, jeśli kurs lub szkolenie kończy się egzaminem państwowym.
 14. 14. Każdy uczestnik ma prawo złożyć reklamacje na przebieg szkolenia, lub na zachowanie instruktora/wykładowcy w formie pisemnej lub ustnej do Pana Pawła Żuchowskiego tel. 502-700-182.
 15. 15. Niedozwolone jest uczestnictwo w zajęciach oraz przebywanie na terenie Ośrodka osób zakłócających zasady współżycia społecznego, oraz pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Osoby te mogą zostać usunięte przez Ochronę.

VI.  Rabaty i promocje

 1. 1. ABC-Szkolenia udziela rabaty lub promocje na szkolenia, zamieszczone na stronie internetowej: www.abc-szkolenia.com .
 2. 2. Udzielane rabaty nie sumują się oraz nie można ich łączyć z innymi promocjami. Rabat nie może być zamieniony na gotówkę. W przypadku szkoleń zamkniętych lub grupowych obowiązują ceny ustalone przez negocjacje.
 3. 3. Regulamin promocji ” BON”: czytaj więcej>>

VII. Ochrona danych osobowych RODO

 1. 1. Administrator danych:
  ABC SZKOLENIA Paweł Żuchowski z siedzibą w Izabelinie (05-080, ul. Krasińskiego 80) zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Urząd Gminy w Izabelinie, NIP 1180466455.
 2. 2.Dane kontaktowe
  Z administratorem danych można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@abc-szkolenia.com, lub pisemnie na następujący adres: ABC SZKOLENIA Paweł Żuchowski, Ul. Modlińska 6, 03-216 Warszawa.
 3. 3.Zapewnienie poufności danych osobowych
  Administrator danych oświadcza, że chroni dane osobowe klientów na zasadach i zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO). Usługodawca oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe klientów przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym.
 4. 4. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania klientów firmy ABC Szkolenia Paweł Żuchowski
  Dane będą przetwarzane w celu:
  • zawarcia i wykonania usług oferowanych przez ABC Szkolenia Paweł Żuchowski – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  • przekazania do instytucji: państwowych, samorządowych – zgodnie z odrębnymi przepisami, niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
  • dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na świadczone usługi – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 5. 5. Okres przechowywania danych
  Dane osobowe będą przechowywane do momentu:
  • przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/ świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa,
  • obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy,
  • obowiązku przechowywania dokumentów związanych z organizacją szkoleń określonych odrębnymi przepisami.
 6. 6. Odbiorcy danych osobowych
  Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora, w celu realizacji świadczenia umowy tj. wykonania szkolenia zgodnie z zawartymi umowami z administratorem wynikającymi z organizacji usługi oraz określonych przepisami prawa.
  W momencie przekazania danych osobowych na podstawie zawarcia świadczenia usługi / umowy Pan/Pani zostaje każdorazowo szczegółowe informacje o podmiocie przetwarzającym dane w celu realizacji danej usługi przekazane przez administratora.
  W celu windykacji należności – zostaną przekazane dane Podmiotom na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
 7. 7. Prawa osoby, której dane dotyczą
  Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych , prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
 8. 8. Dobrowolność podania danych osobowych
  Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym / warunkiem zawarcia umowy / świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne – bez podania danych osobowych, nie jest możliwe zawarcie umowy / świadczenie usług.

VIII.  Uwagi końcowe

Regulamin obowiązuje od 25 maja 2018 r.

abc szkoleniaDlaczego my?

Profesjonalnie, sprawnie, rzetelnie. Chcesz zdobyć uprawnienia kierowcy zawodowego lub założyć firmę transportową a może podnieść swoje kompetencje odnośnie transportu i logistyki. Dobrze trafiłeś. Profesjonalnie przygotujemy i przeprowadzimy dla Ciebie odpowiednie szkolenie.

Rzetelnie udzielimy informacji odnośnie transportu. Sprawnie obsłużymy Cię w Naszym biurze. Wszystko w jednym miejscu. Będziesz zadowolony. Poznaj Nas bliżej.

abc szkoleniaWybrane opinie

Najlepszy osrodek do nauki jazdy i różnych kursów. Super kadra instruktorów i miła recepcja. Bardzo przystępne ceny (najlepszy stosunek ceny do jakości) polecam

facebook

Jeszcze raz dziękuję za przygotowanie do egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych. Zdałam go między innymi dzięki Państwu, za pierwszym razem. Prawda jest również taka, że jeżeli ktoś myśli, że wystarczy sam kurs, to jest w błędzie. Musicie Państwo uczyc się również w domu, bez tego raczej możecie zapomniec o zamknięciu tematu przy pierwszym podejściu. W trakcie kursu byłam zaskoczona, że ludziom się nie chce, że kombinują jak tu się urwac albo nie przychodzą w ogóle. A potem jest płacz i narzekanie, że zostali źle przygotowani. Moja ocena szkolenia jest bardzo wysoka, szczególnie Pana Arka, który wkłada w to swoje serce. Dziękuję jeszcze raz.

facebook

Automobilklub Polski  ma przyjemność zarekomendować firmę ABC Szkolenia – Paweł Żuchowski, z którą od kilku lat współpracujemy przy przeprowadzaniu kursów i szkoleń z zakresu szeroko pojętego transportu i ruchu drogowego. Firma potwierdza swój profesjonalizm na każdym etapie kooperacji. Z pełną odpowiedzialnością możemy polecić firmę Pawła Żuchowskiego – ABC Szkolenia jako solidnego i rzetelnego partnera biznesowego.

Automobilklub Polski

Szkolenie z zakresu prawo jazdy kategorii C oraz Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej zostały przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie zarówno merytorycznym, jak i praktycznym. Na szczególne uznanie zasługuje sprawna organizacja szkoleń oraz elastyczność wykonawcy na etapie ich planowania. Ośrodek ABC-Szkolenia Paweł Żuchowski godny jest polecenia wszystkim, którym zależy na efektywnym i fachowo przeprowadzonym szkoleniu.

Zbigniew Drzewiński

WITAM WŁASNIE DZIŚ ZDAŁEM EGZAMIN C+E ZA PIERWSZYM PODEJŚCIEM TAK SAMO BYŁO Z EGZAMINEM NA KAT C POLECAM WSZYSTKIM ABC SZKOLENIA, DAJE 5 GWIAZDEK I REKOMENDUJE. SUPER KADRA SZKOLĄCA, PEŁEN PROFESJONALIZM WIELKIE PODZIĘKOWANIA DLA WYKŁADOWCÓW, INSTRUKTORÓW, ORAZ WSZYSTKICH PAŃ OBSŁUGUJĄCYCH SZKOLENIA, POZDRAWIAM

facebook

Реально хорошая школа обучения водителей на код 95 . Очень много украинцов и белорусов прошло через эту школу. Вы проходите как теореитический курс так и практический. Особые впечатления от работников школы, все приветливые и вежливые люди. Преподователи рассказывают о таких вещах которых в книжках не найдешь, вообщем кт думает связать свою жизнь с фурой начинайте с этой школы. У нас на родине такому не учат как сдесь

facebook

Bardzo dobrze przeprowadzony kurs na certyfikat kompetencji! Szybko rzeczowo w dobrej atmosferze, same konkrety szczególnie zakres księgowości. Polecam!

facebook

KontaktOŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego. Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców, innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto, zajmujemy się doradztwem w zakresie ADR, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Wszystkie informacje w jednym miejscu. Będziesz zadowolony. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

INFORMACJA I ZAPISY


OBIERZ DOBRY KURS

Nie znalazłeś interesującej usługi związanej z transportem lub logistyką. Skontaktuj się z nami, przygotujemy indywidualną ofertę.

Przejdź do kontaktuKontakt

KontaktSzybki Kontakt

KontaktLokalizacja

Copyright © ABC Szkolenia / Designed and Created by Trendmark