Nasze usługi

Abc Szkolenia
Abc Szkolenia
ABC Szkolenia > POLITYKA PRYWATNOŚCI oraz PLIKÓW COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI oraz PLIKÓW COOKIES

Mając na celu ochronę prywatności Użytkowników korzystających z Serwisu oraz usług świadczonych w Serwisie pod adresem https://abc-szkolenia.com/, Paweł Żuchowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Żuchowski Paweł ABC Szkolenia, Izabelin 80, 05 – 080 Izabelin, REGON: 141753569, NIP: 1180466455 (dalej: ABC Szkolenia) wprowadza Politykę prywatności i plików cookies, zwaną dalej Polityką prywatności. Polityka prywatności zawiera najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez firmę ABC Szkolenia danych osobowych oraz o plikach cookies i innych technologiach, które są wykorzystywane stronie internetowej.

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych Osobowych jest Paweł Żuchowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ABC Szkolenia Paweł Żuchowski, Izabelin 80, 05 – 080 Izabelin, REGON: 141753569, NIP: 1180466455. Kontakt w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: biuro@abc-szkolenia.com

2. INFORMACJE WSTĘPNE – DEFINICJE

Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności przyjmuje się, że poniższe pojęcia będą miały następujące znaczenie:

3. ADRESACI POLITYKI PRYWATNOŚCI.

Polityka prywatności skierowana jest do wszystkich Użytkowników korzystających z Serwisu
i usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu pod adresem  https://abc-szkolenia.com/,
w szczególności do osób:

4. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

4.1 Dane osobowe pozyskane przez firmę  ABC Szkolenia w ramach funkcjonowania Serwisu przetwarzane są wyłącznie w określonych celach i w oparciu o odpowiednie przepisy prawa.

4.2 Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy:

5. POZYSKIWANIE DANYCH OSOBOWYCH.

Dane osobowe ABC Szkolenia pozyskuje bezpośrednio od Użytkowników, w szczególności poprzez:

ponadto, Serwis wykorzystuje pliki cookies własne oraz podmiotów trzecich – z uwagi na to, część danych temat może być gromadzona automatycznie. Podczas korzystania z Serwisu pobierane są też automatycznie dane informatyczne dotyczące wizyty, tzw. logi serwera.

6. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH.

6.1 Zakres danych przetwarzanych przez ABC Szkolenia jest ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług i zależy od celu, w jakim następuje przetwarzanie danych.

6.2 Przetwarzanie danych, które nie są niezbędne do świadczenia usługi wymaga zgody Użytkownika udzielonej dobrowolnie, a także zgody na ich dalsze przetwarzanie.

6.3 W związku z zamówieniem usługi świadczonej lub oferowanej za pośrednictwem Serwisu, w tym z wykorzystaniem technik komputerowych lub Internetu, a także realizacji transakcji dokonanej  za pośrednictwem sklepu internetowego zbierane i przetwarzane mogą być zbierane następujące dane: imię lub nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail, w zależności od rodzaju usługi i zawsze w zakresie niezbędnym do jej realizacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zamówienia usługi.

6.4 W związku z zamówieniem usługi Newsletter zbierane i przetwarzane mogą być następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zamówienia usługi. System mailingowy wykorzystywany do realizowania usługi Newsletter może odnotowywać aktywność Użytkownika i podejmowane działania związane z przesyłanymi przez ABC Szkolenia e-mailami, tj. data i godzina otwarcia wiadomości, kliknięcia
w zamieszczone linki, moment zamówienia usługi Newsletter, itp.

6.5 Podczas dodania komentarza w Serwisie, w szczególności do prowadzonego przez ABC Szkolenia bloga zbierane i przetwarzane mogą być takie dane, jak: imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony internetowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do dodania komentarza w Serwisie.

6.6 Podczas kontaktu z ABC Szkolenia pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, telefonicznie lub w inny sposób (np. za pośrednictwem formularza zamieszczonego w Serwisie lub portali społecznościowych) zbierane mogą być takie dane, jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, wizerunek, inne dane, jeśli zostaną przez Użytkownika przekazane w treści korespondencji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skontaktowania się z firmą ABC Szkolenia, a także udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi.

6.7 W związku z „polubieniem” lub „obserwowaniem” fanpage’a lub konta ABC Szkolenia na portalu społecznościowym lub przekazaniem danych w inny sposób za pośrednictwem portalu społecznościowego  mogą być zbierane i przetwarzane następujące dane: imię i nazwisko, wizerunek (zdjęcie profilowe lub inne zdjęcia, które są upublicznione), inne informacje, które są publicznie dostępne.

7. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

7. 1 Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez ABC – Szkolenia przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania.

7.2 Jeśli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda, dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub osiągnięcia celu przetwarzania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Zgoda może zostać cofnięta
w dowolnym momencie.

7.3 Dane osobowe przetwarzane w związku z kontaktem z ABC Szkolenia, czyli przyjmowaniem i obsługą zgłoszeń i zapytań kierowanych do ABC Szkolenia
za pośrednictwem e-maila, telefonu, innych środków porozumiewania się na odległość (np. za pośrednictwem portali społecznościowych) będą przetwarzane przez ABC Szkolenia przez czas niezbędny do obsługi zgłoszenia/zapytania, a następnie przez okres archiwizacji dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów w przyszłości, jeśli archiwizacja będzie uzasadniona z uwagi na prawnie uzasadniony interes ABC Szkolenia w postaci ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

7.4 Dane osobowe przetwarzane dla celu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych będą przetwarzane do momentu wyrażenia sprzeciwu.

7.5 Jeśli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes ABC Szkolenia, dane osobowe będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w tym celu.

7.6 Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji usług świadczonych lub oferowanych za pośrednictwem Serwisu, z wykorzystaniem technik komputerowych lub Internetu, a także realizacji transakcji dokonanych za pośrednictwem sklepu internetowego będą przetwarzane, w zależności od rodzaju usługi lub nabytej rzeczy do czasu zakończenia realizacji usługi lub sprzedaży rzeczy, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego zobowiązują ABC Szkolenia do dłuższego okresu przechowywania.

7.7 Dane osobowe przetwarzane w związku z zamówieniem usługi Newsletter będą przetwarzane przez okres funkcjonowania Newslettera lub do czasu cofnięcia zgody.

7.8 Dane osobowe przetwarzane w związku z zamieszczeniem komentarza w Serwisie będą przetwarzane przeze ABC Szkolenia przez okres dostępności komentarza w Internecie, chyba że wcześniej zostanie cofnięta zgoda na zamieszczenie komentarza, względnie zostanie skierowane żądanie jego usunięcia.

7.9 Dane osobowe przetwarzane w związku z „polubieniem” lub „obserwowaniem” fanpage’a lub konta ABC Szkolenia na portalu społecznościowym oraz dane osobowe, które zostały przekazane w inny sposób za pośrednictwem portalu społecznościowego będą przetwarzane przez okres istnienia fanpage’a lub konta na portalu społecznościowym, chyba że wcześniej zostanie „odkliknęta” opcja polubienia lub obserwowania, lub też w inny sposób, na zasadach określonych w regulaminach danego portalu, zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie.

7.10 Dane osobowe przetwarzane w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami będą przetwarzane przez ABC Szkolenia zakończenia sporu, względnie postępowania egzekucyjnego albo do upływu okresu przedawnienia.

7.11 Dane osobowe przetwarzane w związku z wykonaniem ciążących na ABC Szkolenia obowiązków prawnych, w tym realizacji wymagań prawnych w zakresie prowadzenia rejestrów czynności przetwarzania danych i ewidencji wynikających z RODO będą przetwarzane przez czas wymagany przez przepisy prawa.

7.12 Dane osobowe przetwarzane do celów analitycznych oraz w związku z administrowaniem Serwisem będą przetwarzane do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata liczone od końca roku, w którym zostały zebrane.

8. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

8.1 Dane osobowe mogą być przetwarzane przez zewnętrznych usługodawców, z których korzysta ABC Szkolenia, realizując oferowane usługi.

8.2 ABC Szkolenia przekazuje dane osobowe podmiotom trzecim wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych i podmioty te gwarantują odpowiednie środki ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymagane przez przepisy prawa.

8.3 Dostęp do danych osobowych Użytkowników mogą mieć:

a) hostingodawca – nazwa.pl sp. z o.o. – w zakresie danych gromadzonych na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej i obsługi domeny;

b) dostawca systemu do wysyłki Newslettera – w zakresie danych gromadzonych w systemie służącym do wysyłki Newslettera;

c) podwykonawcy, którzy zapewniają wsparcie techniczne, informatyczne (np. osoby obsługujące infrastrukturę lub systemy informatyczne), inne podmioty, które uzyskują dostęp do danych, jeżeli dostęp taki jest konieczny np. do utrzymania systemu informatycznego.

8.4 ABC Szkolenia może udostępniać dane osobowe mogą właściwym organom władzy publicznej (sądy, prokuratura, policja), jeżeli jest to uzasadnione obowiązującymi przepisami prawa.

8.5 ABC Szkolenia nie przekazuje danych osobowych Użytkowników do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, jednakże korzysta z usług, narzędzi i technologii, które oferowane są przez firmy, mające swoją siedzibę poza Unią Europejską (np. Facebook, Google).

9. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM ICH DANYCH OSOBOWYCH.

Każdemu Użytkownikowi, którego dane osobowe przetwarzane są przez ABC Szkolenia przysługują następujące uprawnienia:

10. PRAWO WYCOFANIA ZGODY

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez ABC Szkolenia może zostać cofnięta
w każdym czasie, jednakże nie wpływa na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Zgodę można cofnąć przesyłając stosowną informację na adres mailowy biuro@abc-szkolenia.com lub adres ul. Modlińska 6, 03-216 Warszawa.

11. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Każdemu, kogo dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o tym naruszeniu lub otrzymania informacji od administratora.

12. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie pewnych informacji, wskazanych w Serwisie jako obowiązkowe, wiązać się będzie z brakiem możliwości wykonania danej usługi, czy osiągnięcia określonego celu.

13. LINKI DO SERWISÓW ZEWNĘTRZNYCH .

Niniejsza Polityka Prywatności odnosi się wyłącznie do Serwisu. ABC Szkolenia
nie odpowiada za polityki prywatności stron internetowych, do których odnośniki mogą być umieszczone na stronach Serwisu. Zaleca się zapoznanie z politykami prywatności dostępnymi po przejściu na strony zewnętrzne, do których prowadzą przekierowania.

14. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

14. 1 W celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu, jak również dla poprawienia jakości korzystania z niego przez Użytkowników, ABC Szkolenia wykorzystuje w ramach Serwisu pliki cookies.

14.2 Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Serwisu, a także przez systemy teleinformatyczne należące
do innych podmiotów, z których usług korzysta ABC Szkolenia tzw. cookies własne i cookies podmiotów trzecich. W ramach Serwisu stosowane są cookies „tymczasowe”, które
są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki oraz cookies „stałe”, które są przechowywane również po zakończeniu korzystania z Serwisu przez czas określony w parametrach plików cookies.

14.3 Pliki cookies nie pobierają danych osobowych, ani żadnych poufnych informacji
od Użytkowników, w szczególności na ich podstawie nie jest określana tożsamość Użytkowników.

14.4 ABC Szkolenia współpracuje z podmiotami trzecimi, których pliki cookies wykorzystuje Serwis, w szczególności są to: Google Analytics, Google AdSense, Google Ads
oraz Facebook.

14.5 Możliwe jest wyłączenie wykorzystywania plików cookies nie akceptując zgody na ich zapisywanie. Wyłączenie wykorzystywania plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze Strony.

15. LOGI SERWERA.

Serwis może gromadzić również dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów serwera. Informacje zawarte w logach mogą obejmować: adres IP, datę i czas wizyty w Serwisie, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, dostawcę Internetu, adres strony, z której Użytkownik został przekierowany
na stronę i inne. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. W ramach tzw. logów serwera nie są gromadzone dane pozwalające zidentyfikować Użytkownika. Logi serwera stanowią jedynie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a dostęp do nich mają jedynie osoby upoważnione do administrowania serwerem.

16. NOTA PRAWNA

Wszelkie materiały zamieszczone na Serwisie mają charakter wyłącznie edukacyjny i nie stanowią one opinii prawnej, ani porady prawnej. ABC Szkolenia nie odpowiada
za jakiekolwiek szkody wyrządzone zastosowaniem się, czy niezastosowaniem się do poglądów wyrażonych na blogu. ABC Szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany stanowiska, w szczególności w sytuacji zmiany przepisów prawa, orzecznictwa, czy praktyki organów administracji. W celu uzyskania indywidualnej porady prawnej w swojej sprawie zaleca się konsultację prawną lub wystąpienie do odpowiedniego organu o uzyskanie indywidualnej interpretacji przepisu lub wiążącej odpowiedzi.


 

OBIERZ DOBRY KURS

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego? Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

5/5 - (7 votes)

Copyright © ABC Szkolenia | 2024