Nasze usługi

Abc Szkolenia
Abc Szkolenia
ABC Szkolenia > Blog Transportowy > Uprawnienia kierowców zawodowych > Kursy doszkalające dla kierowców

Kursy doszkalające dla kierowców

Kurs doszkalające dla kierowców zawodowych

Kursy doszkalające można podzielić na trzy części: obowiązkowe, specjalistyczne, doskonalące. Poniżej zostały przedstawione najbardziej popularne.


Obowiązkowe kursy i szkolenia dla kierowców

Kierowca zamierzający wykonywać przewóz drogowy samochodem ciężarowym lub autobusem ma obowiązek ukończyć kurs na przewóz rzeczy lub osób na nowych zasadach.

Kursy doszkalające w zakresie przewozu rzeczy lub osób dla nowych kierowców:


kwalifikacji wstępnej przyspieszonej
– dotyczy kierowców, którzy uzyskali kat. C prawa jazdy po 10 września 2009 r. i zamierzają podjąć pracę po ukończenie 21 lat lub uzyskali kat. D prawa jazdy po 10 września 2008 r.  i zamierzają podjąć pracę po ukończeniu 23 lat

kwalifikacji wstępnej – dotyczy kierowców, którzy uzyskali kat. C prawa jazdy po 10 września 2009 r. i zamierzają podjąć pracę przed ukończenie 21 lat lub uzyskali  kat. D prawa jazdy po 10 września 2008 r.  i zamierzają podjąć pracę przed ukończeniu 23 lat

kwalifikacji wstępnej uzupełniającej – dotyczy kierowców posiadających świadectwo kwalifikacji wydane po kwalifikacji wstępnej lub wstępnej przyspieszonej i zamierzają wykonywać przewóz drogowy w zakresie drugiej kat. oraz spełniają następujący warunek:  kierowcy, którzy uzyskali kat. C prawa jazdy po 10 września 2009 r. i zamierzają podjąć pracę przed ukończenie 21 lat lub uzyskali  kat. D prawa jazdy po 10 września 2008 r.  i zamierzają podjąć pracę przed ukończeniu 23 lat

kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej – dotyczy kierowców posiadających świadectwo kwalifikacji wydane po kwalifikacji wstępnej lub wstępnej przyspieszonej i zamierzają wykonywać przewóz drogowy w zakresie drugiej kat. oraz spełniają następujący warunek:  kierowcy, którzy uzyskali kat. C prawa jazdy po 10 września 2009 r. i zamierzają podjąć pracę po ukończenie 21 lat lub uzyskali kat. D prawa jazdy po 10 września 2008 r.  i zamierzają podjąć pracę po ukończeniu 23 lat

Szkolenie obowiązkowe w zakresie przewozu rzeczy lub osób dla kierowców przedłużających uprawnienie do pracy:

Szkolenie okresowe

Obowiązek ukończenia szkolenia okresowego dotyczy kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kat. c przed  10 września 2009 lub w przypadku kat. D 10 września 2008 r. oraz kierowców, którzy posiadają świadectwo kwalifikacji zawodowej wydane przez uprawnionego Wojewodę, w ciągu pięciu lat od uzyskania w zakresie danej kategorii.

Zwolnienie z kursów na przewóz rzeczy lub osób

Zwolnienie dotyczy ze względu na rodzaj wykonywanych przewozów a nie grup kierowców.

I tak wymagania, kursu kwalifikacyjnego lub szkolenia okresowego nie stosuje się do kierowcy pojazdu:

1) do kierowania którego wymagane jest prawo jazdy kategorii A1, A, B1, B lub B+E;

2) którego konstrukcja ogranicza prędkość do 45 km/h;

3) wykorzystywanego przez siły zbrojne;

4) obrony cywilnej, jednostek ochrony przeciwpożarowej lub jednostek odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa lub porządku publicznego;

5) poddawanego testom drogowym do celów rozwoju technicznego przez producentów, jednostki badawczo-rozwojowe lub szkoły wyższe;

6) odbywającego przejazd bez osób lub ładunku:

a) w celu dokonania jego naprawy lub konserwacji,

b) z miejsca zakupu lub odbioru;

7) używanego w sytuacjach zagrożenia lub przeznaczonego do akcji ratunkowych;

8) wykorzystywanego do:

a) nauki jazdy osób ubiegających się o prawo jazdy,

b) szkolenia osób posiadających prawo jazdy,

c) przeprowadzania państwowego egzaminu osób ubiegających się o prawo jazdy;

9) wykorzystywanego do użytku osobistego w przewozie drogowym osób lub rzeczy( nie dotyczy ten zapis kierowcy pojazdu wykorzystywanego od przewozy na potrzeby własne w firmie;

10) wykorzystywanego do przewozu materiałów lub urządzeń niezbędnych kierowcy do jego pracy, pod warunkiem że prowadzenie pojazdu nie jest jego podstawowym zajęciem.


Kusy doszkalające specjalistyczne dla kierowców

Kursy doszkalające specjalne nie zwalniają z kursu na przewóz rzeczy na nowych zasadach.

Kurs ADR

Kurs ADR dla kierowców wykonujących przewóz drogowy materiałów niebezpiecznych zgodnie z umową ADR. Rozróżniamy następujące szkolenia ADR: podstawowe, specjalistyczne cysterny, specjalistyczne kla. 1, specjalistyczne kla. 7.

Szkolenie w zakresie przewozu żywych zwierząt

Szkolenie dotyczy kierowców lub konwojentów uczestniczących w przewozie żywych zwierząt.

Kurs HDS

Szkolenie z obsługi HDS – hydrauliczny dźwig samochodowy. Dotyczy kierowców pojazdów, na których zamontowany jest HDS.


Szkolenia doskonalące kierowców

Kierowca mogą we własnym zakresie uzupełniać swoje kompetencji w zakresie: języków obcych, przepisów regulujących transport drogowy  lub umiejętności praktycznych takich jak Eco Driving, mocowanie ładunków, czas pracy kierowców, obsługa tachografu


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

OBIERZ DOBRY KURS

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego? Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

5/5 - (48 votes)

Copyright © ABC Szkolenia | 2023