ABC Szkolenia > Blog Transportowy > ADR > Ilości ograniczone w transporcie drogowym ADR

Ilości ograniczone w transporcie drogowym ADR

Dodano: poniedziałek, 20 Listopad 2017 o godzinie 14:33

Ilości ograniczone w transporcie drogowym ADR

Kolejnym wyłączeniem, które zasługuje na poświęcenie mu więcej uwagi jest wyłącznie zgodne z działem 3.4 umowy ADR, czyli ilości ograniczone, potocznie nazywanym LQ.
Jakie wymagania trzeba spełnić, aby móc zrealizować przewóz zgodnie z tym działem? Jakie przepisy obowiązują? Kiedy należy oznakować jednostkę transportową? Czym zwolnienie dotyczące ilości ograniczonych różni się od 1.1.3.6? Odpowiedzi na powyższe pytania znajdują się poniżej.
Na początek należy podkreślić, że przewóz na LQ jest możliwy wyłącznie w opakowaniach kombinowanych, czyli ogólnie mówiąc musi być opakowanie w opakowaniu, czyli opakowanie wewnętrzne i zewnętrzne.
Wyjątek! Stosowanie opakowań wewnętrznych nie jest konieczne dla przewozu przedmiotów takich jak: aerozole lub „naczynia małe, zawierające gaz”.

Jak duże może być opakowanie wewnętrzne?

W kolumnie (7a) tabeli A Umowy ADR podana została maksymalna ilość towaru na opakowanie wewnętrzne lub przedmiot dla towarów niebezpiecznych przewożonych jako ilości ograniczone. Jeżeli w kolumnie tej wskazany jest limit ilościowy „0” wówczas nie można zrealizować przewozu zgodnie z działem 3.4.
Ważne! Opakowania wewnętrzne, które są podatne na pęknięcia i uszkodzenia, czyli wykonane m.in. ze szkła, porcelany, kamionki lub niektórych tworzyw sztucznych, powinny być umieszczane w odpowiednich opakowaniach pośrednich, spełniających wymagania określone części 4 i 6 Umowy ADR.

Jak duże może być opakowanie zewnętrzne?

W zależności od tego, co stanowi opakowanie zewnętrzne, umowa ADR podaje ich maksymalne masy brutto. I tak, jeżeli opakowania wewnętrzne znajdują się w przykładowo w skrzyni tekturowej, wówczas nie może ważyć więcej niż 30 kg brutto. Natomiast jeżeli opakowanie jednostkowe będą znajdować się na tacce obciągniętej folią, wówczas maksymalna masa brutto wynosi 20 kg.
Ważne! W przypadku przewozu przedmiotów podklasy 1.4, grupy zgodności S należy pamiętać o spełnieniu przepisów szczególnych dotyczących pakowania dla towarów klasy 1 opisanych pod 4.1.5 Umowy ADR.
Wyjątek! Tace obciągnięte folią termokurczliwą lub folią rozciągliwą nie mogą być stosowane jako opakowania zewnętrzne dla przedmiotów podklasy 1.4, grupy zgodności S.

Jak oznakować sztukę przesyłki?

Każda sztuka przesyłki nadawana w ilościach ograniczonych powinna zostać oznakowana znakiem LQ (zgodnym z wymaganiami podanymi po 3.4.7.1 umowy ADR) oraz strzałkami kierunkowymi. Nie wymaga się podawania numeru UN materiału niebezpiecznego.

Jak oznakować opakowanie zbiorcze?

W przypadku ilości ograniczonych umieszczonych w opakowaniach zbiorczych należy pamiętać, że oprócz znaku LQ należy oznakować je również napisem „OPAKOWANIE ZBIORCZE”. Napis ten powinien być sporządzony w języku urzędowym państwa pochodzenia, a także, jeżeli nie jest to język angielski, francuski lub niemiecki, to również w jednym z tych języków, jeżeli umowy zawarte między zainteresowanymi państwami nie stanowią inaczej.
Ważne! Znak LQ nie jest wymagany na opakowaniu zbiorczym, jeżeli z zewnątrz widoczne jest oznakowanie umieszczone na sztukach przesyłek.

Kiedy należy oznakować jednostkę transportową?

Oznakowanie jednostki transportowej uwarunkowane jest ilością przewożonych materiałów. Jeżeli masa brutto przewożonego materiału niebezpiecznego jest większa od 8 ton, wówczas mamy obowiązek oznakowania z przodu i z tyłu jednostki transportowej (o masie maksymalnej powyżej 12 ton) znakiem LQ.
Jeżeli natomiast przewożony jest materiał na pełnym ADR (wymagający oznakowania tablicami barwy pomarańczowej) oraz materiał na ilościach ograniczonych (w ilości powyżej 8 ton) wówczas mamy dwie możliwości oznakowania:
jednocześnie znak LQ oraz gładkie tablice barwy pomarańczowej lub
tylko gładkie tablice barwy pomarańczowej.
Każdy przewoźnik zatem ma prawo wyboru, które oznakowanie zastosować.
Dlaczego tak? Można stwierdzić, że tablice barwy pomarańczowej stoją wyżej w hierarchii oznakowania i informują o większym zagrożeniu.

Kiedy należy oznakować kontener?

Kontenery przewożące towary niebezpieczne zapakowane w ilościach ograniczonych na jednostkach transportowych o masie maksymalnej powyżej 12 ton, powinny być oznakowane na wszystkich czterech ścianach bocznych znakiem LQ.
Wyjątek stanowi sytuacja, gdy w kontenerze przewożone są dodatkowo inne towary niebezpieczne, dla których wymagane jest oznakowanie nalepkami ostrzegawczymi.
Istnieją wówczas dwie możliwości oznakowania:
jednocześnie nalepki ostrzegawcze i znak LQ lub
tylko nalepki ostrzegawcze.
Przewożąca jednostka transportowa nie musi być oznakowana, z wyjątkiem, gdy znaki umieszczone na kontenerach nie są widoczne z zewnątrz. W takim przypadku, takie same znaki powinny być zamieszczone z przodu i z tyłu jednostki transportowej.

Co z dokumentem przewozowym?

W dziele 3.4.1 nie wyszczególniono przepisów z części 5.4.1.1, zatem na LQ nie obowiązuje dokument przewozowy zgodny z Umową ADR.
Jednak na dokumencie towarzyszącym przewozowi, np. list przewozowy (krajowy lub międzynarodowy –CMR ) należy podać ilości brutto materiału niebezpiecznego przewożonego na LQ. Zapis taki może mieć istotny wpływ na działania ratownicze podczas wypadku pojazdu oraz jest niezbędny do podjęcia decyzji o oznakowaniu jednostki transportowej.
Co w przypadku transportu kombinowanego?
Jeżeli natomiast przewóz towarów niebezpiecznych znajdujących się w kontenerze dokonywany jest bezpośrednio przed przewozem morskim wówczas obowiązuje certyfikat pakowania kontenera/pojazdu.

Na LQ obowiązują:
– z części 1 przepisy dotyczące zakresu i stosowania, definicji i jednostek miar, szkolenia osób zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych, obowiązków uczestników przewozu w zakresie bezpieczeństwa, odstępstw, przepisów przejściowych, kontroli oraz innych środków wspomagających, stosowanych w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa, ograniczeń w transporcie wprowadzanych przez właściwe władze;
– część 2, czyli klasyfikacja materiałów niebezpiecznych;
– z części 3 tabela A, czyli wykaz towarów niebezpiecznych, przepisy dotyczące prawidłowej nazwy przewozowej, pozycji inaczej nieokreślonych, czyli (i.n.o), przepisy szczególne (za wyjątkiem 61, 178, 181, 220, 274, 625, 633 i 650 (e));
– z części 4 przepisy dotyczące w szczególności wymagań jakim powinny sprostać opakowania, czyli m.in. być dobrej jakości, wytrzymać wstrząsy oraz czynności ładunkowe występujące podczas przewozu, nie powinny być podatne na negatywne oddziaływanie materiałów niebezpiecznych, nie powinny wchodzić w reakcję z materiałami niebezpiecznymi znajdującymi się w ich wnętrzu, powinny mieć określone maksymalne stopnie napełnienia, itp.
Opakowania wewnętrzne zawierające materiały ciekłe powinny być pakowane w taki sposób, aby ich zamknięcia były skierowane do góry, materiały niebezpieczne nie powinny być pakowane ze sobą lub z innymi materiałami do tego samego opakowania zewnętrznego lub do opakowania dużego, jeżeli reagują ze sobą niebezpiecznie;
– z części 5 przepisy dotyczące opakowań zbiorczych, strzałek kierunkowych, wymagań dotyczących sztuk przesyłek, certyfikatu pakowania kontenera/pojazdu;
– z części 6 przepisy dotyczące wymagań konstrukcyjnych dotyczących opakowań, materiałów dla naczyń ciśnieniowych nieoznaczonych symbolem opakowań UN, które nie są projektowane, wytwarzane i badane zgodnie z przywołanymi normami, wymagań ogólnych dla pojemników aerozolowych, naczyń małych zawierających gaz (naboi gazowych) i ogniw paliwowych zawierających gaz skroplony palny;
– z części 7 przepisy dotyczące przewozu sztuk przesyłek w kontenerach, wymagania dla kontenerów, możliwych sposobów przewozu sztuk przesyłek ( pojazdy/kontenery kryte opończą, odkryte lub zamknięte), przepisy ogólne dotyczące załadunku, rozładunku i manipulowania ładunkiem, czyszczenia po rozładunku, zakazu palenia.
Ważne! Ładowanie razem towarów niebezpiecznych zapakowanych w ilościach ograniczonych z jakimkolwiek rodzajem materiałów wybuchowych i przedmiotów z materiałami wybuchowymi, z wyłączeniem podklasy 1.4 oraz UN 0161 i UN 0499, jest zabronione.
– z części 8 przepisy dotyczące zakazu przewozu przez tunel kategorii E, gdy masa brutto materiału niebezpiecznego na jednostkę transportową przekracza 8 ton.

Dlaczego obowiązuje mniej przepisów niż na 1.1.3.6?

Z punktu widzenia transportu i bezpieczeństwa materiały które pakowane są w opakowania o małej pojemności (do 5 litrów / kg) i do tego umieszczane dodatkowo w opakowania zewnętrzne stanowią mniejsze zagrożenie podczas przewozu niż przykładowo bębny mieszczące 200 litrów materiałów niebezpiecznych. Dlatego też Umowa ADR nakłada obowiązek spełnienia mniejszej ilości przepisów z uwagi na mniejsze niebezpieczeństwo takiego transportu.

PRZYKŁAD:
Czy można przewieźć UN1203 w opakowaniach jednostkowych o pojemności 1 l w ilości 100 sztuk? Czy przewóz taki wymaga oznakowania jednostki transportowej?
KROK1: Z tabeli A z kolumny (7a) odczytujemy, że maksymalna pojemność opakowania wewnętrznego jest równa 1 litr. Zatem podana w treści zadania ilość na opakowanie wewnętrzne umożliwia skorzystanie z ilości ograniczonych.
KROK 2: Należy ustalić rodzaj opakowania zewnętrznego. Zakładając, że przewóz chcemy zrealizować w skrzyniach tekturowych musimy pamiętać, że masa brutto (czyli całkowita masa towaru z opakowaniem) nie może przekroczyć 30 kg.
KROK 3: Pakujemy opakowania jednostkowe do skrzyni tekturowej pamiętając, że nie możemy przekroczyć 30 kg brutto na sztukę przesyłki. Ważymy cały ładunek i podejmujemy decyzję, czy jego masa przekracza 8 ton. W omawianym przykładzie nie, a zatem nie jest wymagane oznakowanie jednostki transportowej. Co więcej należy podkreślić, że pojazd nie musi spełniać wymagań części 9 Umowy ADR.

Autor: Martyna Chacińska-Parys

Masz pytania, napisz do nas lub umieść wpis w komentarzach pod artykułem.
Polub nas:

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

aktualnościblog trasportowy

Użyczenie certyfikatu do licencji

Użyczenie certyfikatu kompetencji zawodowych do licencji transportowej Wykonywanie zawodu przewoźnika wiąże się z koniecznością zdobycia odpowiednich uprawnień, do których zalicza się licencja...

Dowiedz się więcej

Co to jest profil kursanta?

Co to jest profil kursanta (PKK) i jak można go uzyskać do kategorii C i C+E prawa jazdy? Jeszcze do niedawna każda...

Dowiedz się więcej

KOD 95

Co oznacza kod 95? Kierowcy przygotowujący się do kariery zawodowej i starający się o wymagane z nim kwalifikacje często spotykają się z...

Dowiedz się więcej

Jak zostać kierowcą zawodowym?

Jak zostać kierowcą zawodowym? Posiadanie uprawnień do bycia kierowcą zawodowym daje szanse na zdobycie zatrudnienia w wielu firmach, zajmujących się m.in. logistyką...

Dowiedz się więcej

Jak zostać kierowcą zawodowym w wieku 18 lat?

Jak zostać kierowcą zawodowym w wieku 18 lat? Chcesz zostać kierowcą zawodowym, a ogranicza Cię wiek? Nasza firma przygotowała ofertę dla kandydatów...

Dowiedz się więcej

Świadectwo kwalifikacji zawodowej. Co to jest?

Co to jest świadectwo kwalifikacji zawodowej dla kierowcy? Świadectwo kwalifikacji zawodowej jest dokumentem wydawanym po ukończeniu kursu kwalifikującego bądź szkolenia okresowego dla...

Dowiedz się więcej
Certyfikat kompetencji zawodowych

Certyfikat kompetencji zawodowych. Co to jest?

Co to jest certyfikat kompetencji zawodowych dla przewoźnika drogowego? Posiadanie firmy transportowej bądź spedycyjnej to ogromna odpowiedzialność. Jednak rozpoczęcie działalności w tym...

Dowiedz się więcej

Dokument przewozowy ADR

Jak prawidłowo wypełnić list przewozowy w transporcie ADR? Kiedy podczas przewozu należy posiadać dokument przewozowy zgodny z Umową ADR? Jak powinien być...

Dowiedz się więcej

Warto doszkalać kierowców zawodowych!

Dlaczego warto doszkalać kierowców zawodowych? Zawodowe prowadzenie pojazdów do przewozu osób oraz rzeczy jest o wiele bardziej wymagającym zajęciem niż prywatna jazda...

Dowiedz się więcej

Dla kogo szkolenia ADR?

Dla kogo szkolenia ADR? Jesteś przedsiębiorcą zaangażowanym w przewóz materiałów niebezpiecznych? Zatrudniasz pracowników, którzy mają styczność z materiałami niebezpiecznymi podczas swoich codziennych...

Dowiedz się więcej

KontaktOŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego. Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców, innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto, zajmujemy się doradztwem w zakresie ADR, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Wszystkie informacje w jednym miejscu. Będziesz zadowolony. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

INFORMACJA I ZAPISY


OBIERZ DOBRY KURS

Nie znalazłeś interesującej usługi związanej z transportem lub logistyką. Skontaktuj się z nami, przygotujemy indywidualną ofertę.

Przejdź do kontaktuKontakt

KontaktSzybki Kontakt

KontaktLokalizacja

Copyright © ABC Szkolenia / Designed and Created by Trendmark