ABC Szkolenia > Blog Transportowy > uprawnienia kierowców zawodowych > Zatrudnianie kierowcy zawodowego bez uprawnień

Zatrudnianie kierowcy zawodowego bez uprawnień

Dodano: wtorek, 15 Listopad 2016 o godzinie 11:21

Konsekwencje zatrudnienia kierowców (pracowników) bez odpowiednich uprawnień

Zawód kierowcy wiąże się z dużą odpowiedzialnością nie tylko z uwagi na uczestnictwo w ruchu drogowym i stwarzanie zagrożenia dla innych kierowców, ale również ze względu na wykonywanie zadań, wymagających określonej wiedzy z wielu dziedzin. Nie wystarczy posiadanie stosownego prawa jazdy, aby móc podjąć pracę w firmie transportowej, ale trzeba jeszcze przejść stosowne badania lekarskie i psychologiczne oraz zdobyć umiejętności w takich obszarach, jak zabezpieczanie ładunków czy zachowanie po wypadku.

Szczególnie ważne bywa spełnienie wymagań formalnych w przypadku kierowców pracujących w transporcie drogowym, gdzie zasady postępowania regulują wspólne przepisy unijne. Kierowca – zależnie od rodzaju realizowanej usługi przewozowej – jest zobowiązany do ukończenia wskazanych przepisami szkoleń (np. kurs na przewóz rzeczy lub osób) oraz zdobycia uprawnień, poświadczonych stosownymi zaświadczeniami lub świadectwami, których powinien wymagać zatrudniający go pracodawca i to on ponosi największe konsekwencje dopuszczając do pracy za kierownicą osobę bez odpowiednich kwalifikacji.

Obowiązki te oraz wynikające z nich konsekwencje regulują trzy najważniejsze ustawy:
  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1265).
  • Kodeks pracy ( Dz. U z 1998 Nr 21 poz. 94 ze zm.)
  • Kodeks Karny.

Konsekwencje wynikające z przepisów Ustawy o transporcie drogowym

Podstawowym dokumentem, który reguluje obowiązki w zakresie ustawicznego szkolenia kierowców, wprowadzone po ujednoliceniu przepisów z przepisami unijnymi, jest Ustawa o transporcie drogowym, w wersji zmienionej z dnia 01.01.2012. Zgodnie z jej przepisami: „kto wykonuje przewóz drogowy lub inne czynności związane z tym przewozem, naruszając obowiązki lub warunki wynikające z przepisów ustawy, podlega karze pieniężnej w wysokości od 50 zł do 15 tys. zł.” Wysokość kar określona jest specjalnym załącznikiem.

Ustawa o transporcie drogowym w rozdz. 2, art. 5.3, pkt. 4 mówi, iż każdy przedsiębiorca, który stara się o otrzymanie licencji zobowiązuje się do tego, że:  „… zatrudnieni przez przedsiębiorcę kierowcy (…) spełniają wymagania określone w przepisach ustawy, przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz w innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców…” Taki zapis nakłada na przedsiębiorcę odpowiedzialność za wszelkie braki aktualnych szkoleń, badań lekarskich i kwalifikacji szczegółowych, dotyczących wykonywania przewozów specjalnych.

Konsekwencje określa artykuł 15.1 tejże ustawy, który mówi, że: Licencję cofa się(…) jeśli jej posiadacz:

b) rażąco naruszył warunki określone w licencji lub inne warunki wykonywania działalności objętej licencją określone przepisami prawa,(…)

e) rażąco narusza przepisy dotyczące czasu pracy kierowców lub kwalifikacji kierowców”

Cofnięcie licencji na skutek niedopilnowania odpowiednich kwalifikacji własnych kierowców dla właściciela jest równoznaczne z koniecznością zaprzestania działalności przedsiębiorstwa.

Brak szkoleń okresowych lub kursu kwalifikacyjnego dla kierowcy

Konsekwencje wynikające z braku szkoleń okresowych lub kursu kwalifikacyjnego ciążą głównie na kierowcy, który takiego terminu nie dotrzymał, jednak – jeśli pracodawca (lub osoba zarządzająca transportem) zleci przewóz towarów kierowcy bez aktualnego szkolenia – konsekwencje mogą być wyciągnięte także wobec tej osoby. Regulacja ta wynika ze zmian wprowadzonych do ustawy i obowiązuje od dnia  01.01.2012. Kara za „dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego przez kierowcę, który nie ukończył w związku z tym przewozem szkolenia” wynosi 1000zł. Ponadto kara dla kierowcy to 800 zł.

Wskazaną wyżej karę może ponieść przewoźnik lub osoba z jego administracji. W przypadku dużych przedsiębiorstw jest to kwota nieduża i nieobciążająca budżetu firmy. Poważną konsekwencją jednak może być odmowa wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela, jeśli pracownik bez uprawnień spowoduje wypadek drogowy. Nie ma znaczenia, czy kierowca był sprawcą wypadku, czy nie. Ubezpieczyciel sprawdza aktualność wszystkich zaświadczeń i kwalifikacji kierowcy przed podjęciem decyzji o wypłacie odszkodowania z Policy AC.

Konsekwencje wynikające z Kodeksu Pracy

Kodeks Pracy jest podstawowym dokumentem, który wskazuje zasady postępowania podczas nawiązywania stosunku pracy między pracodawcą a pracownikiem w ogóle. Przepisy kodeksu dotyczą nie tylko kierowców, ale każdego pracownika. Do kwestii zatrudniania bez odpowiednich uprawnień dokument podchodzi w artykule 237 §1, który mówi, że: „Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy”.

W dalszej części artykułu kodeks zobowiązuje pracodawcę do przeszkolenia pracownika lub ewentualnie skierowania go na odpowiednie szkolenie poza firmą. Jeśli w wyniku braku uprawnień dopuszczony do stanowiska pracy pracownik ulegnie wypadkowi lub poniesie inną szkodę na przykład sam powodując wypadek, może dochodzić swoich praw przed powołaną specjalnie do tego celu komisją pojednawczą lub złożyć wniosek do Sądu Pracy. W tej sytuacji pracodawca ponosi karę, jaka wyznaczy sąd. Powyższy przepis dotyczy także osoby kierującej pracownikami oraz bezpośredniego przełożonego.

Warto jednak zaznaczyć, że pracodawca nie ma obowiązku weryfikowania prawdziwości zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje zawodowe kierowcy, a przedłożone mu dokumenty przyjmuje za podstawę zatrudnienia. Jeśli orzeczenie lekarskie lub termin szkolenia okresowego został sfałszowany odpowiedzialność ponosi kierowca.

Konsekwencje wynikające z Kodeksu Karnego

Kodeks karny jest ostatecznym dokumentem, który reguluje kwestie popełnionych wykroczeń i przestępstw, oraz pozwala na nałożenie konkretnej kary. W procesie zatrudniania bez kwalifikacji KK orzeka odpowiedzialność karną pracodawcy w przypadku, gdy nie dopełnił on obowiązku przeszkolenia pracownika w zakresie BHP. Artykuł 220 kodeksu mówi, że: „…Kto, będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. (…) Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. (…) Nie podlega karze sprawca, który dobrowolnie uchylił grożące niebezpieczeństwo.”

Dokumentem nakładającym na pracodawcę określone obowiązki wobec pracownika jest także dyrektywa nr 89/391/EWG.


Masz pytania napisz lub zadzwoń do Nas: kontakt
Polub nas:

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

aktualnościblog trasportowy

Użyczenie certyfikatu do licencji

Użyczenie certyfikatu kompetencji zawodowych do licencji transportowej Wykonywanie zawodu przewoźnika wiąże się z koniecznością zdobycia odpowiednich uprawnień, do których zalicza się licencja...

Dowiedz się więcej

Co to jest profil kursanta?

Co to jest profil kursanta (PKK) i jak można go uzyskać do kategorii C i C+E prawa jazdy? Jeszcze do niedawna każda...

Dowiedz się więcej

KOD 95

Co oznacza kod 95? Kierowcy przygotowujący się do kariery zawodowej i starający się o wymagane z nim kwalifikacje często spotykają się z...

Dowiedz się więcej

Jak zostać kierowcą zawodowym?

Jak zostać kierowcą zawodowym? Posiadanie uprawnień do bycia kierowcą zawodowym daje szanse na zdobycie zatrudnienia w wielu firmach, zajmujących się m.in. logistyką...

Dowiedz się więcej

Jak zostać kierowcą zawodowym w wieku 18 lat?

Jak zostać kierowcą zawodowym w wieku 18 lat? Chcesz zostać kierowcą zawodowym, a ogranicza Cię wiek? Nasza firma przygotowała ofertę dla kandydatów...

Dowiedz się więcej

Świadectwo kwalifikacji zawodowej. Co to jest?

Co to jest świadectwo kwalifikacji zawodowej dla kierowcy? Świadectwo kwalifikacji zawodowej jest dokumentem wydawanym po ukończeniu kursu kwalifikującego bądź szkolenia okresowego dla...

Dowiedz się więcej
Certyfikat kompetencji zawodowych

Certyfikat kompetencji zawodowych. Co to jest?

Co to jest certyfikat kompetencji zawodowych dla przewoźnika drogowego? Posiadanie firmy transportowej bądź spedycyjnej to ogromna odpowiedzialność. Jednak rozpoczęcie działalności w tym...

Dowiedz się więcej

Dokument przewozowy ADR

Jak prawidłowo wypełnić list przewozowy w transporcie ADR? Kiedy podczas przewozu należy posiadać dokument przewozowy zgodny z Umową ADR? Jak powinien być...

Dowiedz się więcej

Warto doszkalać kierowców zawodowych!

Dlaczego warto doszkalać kierowców zawodowych? Zawodowe prowadzenie pojazdów do przewozu osób oraz rzeczy jest o wiele bardziej wymagającym zajęciem niż prywatna jazda...

Dowiedz się więcej

Dla kogo szkolenia ADR?

Dla kogo szkolenia ADR? Jesteś przedsiębiorcą zaangażowanym w przewóz materiałów niebezpiecznych? Zatrudniasz pracowników, którzy mają styczność z materiałami niebezpiecznymi podczas swoich codziennych...

Dowiedz się więcej

KontaktOŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego. Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców, innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto, zajmujemy się doradztwem w zakresie ADR, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Wszystkie informacje w jednym miejscu. Będziesz zadowolony. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

INFORMACJA I ZAPISY


OBIERZ DOBRY KURS

Nie znalazłeś interesującej usługi związanej z transportem lub logistyką. Skontaktuj się z nami, przygotujemy indywidualną ofertę.

Przejdź do kontaktuKontakt

KontaktSzybki Kontakt

KontaktLokalizacja

Copyright © ABC Szkolenia / Designed and Created by Trendmark