Nasze usługi

Abc Szkolenia
Abc Szkolenia
ABC Szkolenia > Blog Transportowy > Bez kategorii > Zmiana Ustawy o transporcie – Informacje dla Kierowców

Zmiana Ustawy o transporcie – Informacje dla Kierowców

Branża transportu od kilku lat przeżywa prawdziwe trzęsienie ziemi. Reformy kolejnych aktów prawnych, wejście w życie słynnego Pakietu Mobilności, wdrożenie systemu poboru opłat „e-toll”, zbliżający się nowy taryfikator mandatów a wszystko to na tle wciąż niestabilnej sytuacji epidemiologicznej, powodują ogromne zamieszanie zarówno wśród kierowców jak i przedsiębiorców. Oliwy do ognia zdaje się dolewać nasz ustawodawca, który zaplanował na przełom roku kolejne zmiany w Ustawie o transporcie drogowym. Pierwsza część wspomnianych zmian dotyczy w głównej mierze szkoleń kierowców zawodowych, a skutki nowelizacji artykułu 39 Ustawy odczuje już wkrótce każdy pracownik zajmujący się na co dzień jazdą ciężarówką lub autobusem.

Zwolnienia z kodu 95

Zacznijmy od kierowców, którzy do wykonywania swojej pracy nie potrzebują specjalnych szkoleń zawodowych. Wykaz takich rodzajów usług wskazany jest w art. 39a w ustępie 3. Do tej pory zawierał on dokładnie 10 punktów. Nowelizacja Ustawy zakłada rozszerzenie tego zbioru o kolejne podpunkty i tak już wkrótce z posiadania popularnego kodu 95 w prawie jazdy będą zwolnieni na przykład kierowcy pojazdu:

5) do kierowania którym jest wymagane prawo jazdy kategorii D lub D1 i który jest prowadzony bez pasażerów przez personel obsługi technicznej do lub z centrum obsługi technicznej, znajdującego się w pobliżu najbliższej bazy eksploatacyjnej, z której korzysta przewoźnik, pod warunkiem, że prowadzenie pojazdu nie jest głównym zajęciem kierowcy; (…)

10) wykorzystywanego na obszarach wiejskich w ramach własnej działalności gospodarczej kierowcy, który nie oferuje usług przewozowych, a przewóz ma charakter sporadyczny i nie wpływa na bezpieczeństwo ruchu drogowego; 

11) który jest wykorzystywany lub wynajęty bez kierowcy przez przedsiębiorstwo rolnicze, ogrodnicze, leśne, gospodarstwo rolne lub rybackie do przewozu rzeczy w ramach własnej działalności gospodarczej, chyba że prowadzenie pojazdu stanowi część głównego zajęcia kierowcy lub kierowanie pojazdem przekracza odległość 100 km od siedziby przedsiębiorstwa lub gospodarstwa.

Ośrodki szkolenia kierowców

Ustawa w nowym brzmieniu będzie także wskazywać bezpośrednio instytucje, które mogą prowadzić szkolenia zawodowe kierowców. Tak oto:

  • ośrodek szkolenia będzie miejscem właściwym dla prowadzenia kursów kwalifikacyjnych i szkoleń okresowych,
  • szkoła ponadpodstawowa oraz placówka kształcenia ustawicznego a także centra kształcenia zawodowego mogą przygotowywać do uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy – w ramach kwalifikacji wstępnej w zakresie bloku programowego określonego do kategorii prawa jazdy C1, C1+E, C i C+E,

Szkolenie okresowe i kwalifikacja online?

Zgodnie z projektem rozporządzenia wykonawczego do Ustawy, zajęcia dla szkoleń kwalifikacyjnych oraz okresowych będą mogły być prowadzone w trzech formach:

  • wykład, seminarium, pokaz, ćwiczenia oraz inne formy zajęć stosowane w kształceniu osób dorosłych lub,
  • ćwiczeń pod nadzorem trenera – wykładowcy, przy użyciu komputera i specjalistycznego oprogramowania wspomagającego proces kształcenia  – prowadzonych w sali ośrodka lub,
  • wykładów prowadzonych w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu pod nadzorem ośrodka szkolenia.

Z ostatniej formy prowadzenia zajęć będą mogły skorzystać ośrodki szkolenia, które prowadzą działalność w zakresie ośrodka szkolenia nieprzerwanie od 3 lat, posiadają pojazdy samochodowe, które są ich własnością (przy czym pojazd kat. C ma nie więcej niż 10 lat a pojazd kat. D nie więcej niż 15 lat), zatrudniają na umowę o pracę co najmniej jednego wykładowcę oraz jednego instruktora oraz złożą wniosek do Wojewody o wpis do odpowiedniego rejestru i uiszczą opłatę.

Profil kierowcy zawodowego – nowy niezbędnik kierowcy zawodowego

Obecnie kierowca posiadający prawo jazdy kat. C lub kat. D chcąc podjąć pracę w zawodzie, udaje się do ośrodka szkolenia i przechodzi odpowiednie szkolenie zawodowe- kurs kwalifikacyjny lub szkolenie okresowe, w celu uzyskania wpisu kodu 95 do kolumny 12 prawa jazdy. Już wkrótce proces ten jednak znacząco się zmieni. Zgodnie ze znowelizowanymi zapisami, wizytę w ośrodku szkolenia będą musiały poprzedzić:

Słuszne są tutaj skojarzenia z profilem kandydata na kierowcę, pobieranym z Wydziału Komunikacji przed przystąpieniem do kursu prawa jazdy. PKZ ma działać na podobnej zasadzie. Ustawodawca tłumaczy te zmianę wspomaganiem procesu elektronicznego przepływu dokumentów oraz eliminacją szkoleń, które w praktyce odbywają się jedynie na papierze. Po odbyciu odpowiedniego kursu zawodowego kierownik ośrodka ma uwalniać profil w systemie oraz, w przypadku szkolenia okresowego, wydawać świadectwo kwalifikacji zawodowej.

Uwaga! Zgodnie z obowiązującymi przepisami do kursu mogą przystąpić kandydaci, którzy posiadają profil kierowcy zawodowego wydany na podstawie orzeczenia lekarskiego i psychologicznego o braku przeciwskazań do pracy na stanowisku kierowcy zgodnie z art. 39j i 39k Ustawy o transporcie drogowym. Profil kierowcy zawodowego pobrać można w Wydziale Komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania kandydata na kierowcę zawodowego. Badania lekarskie i psychotechniczne dla kierowców do PKZ wykonujemy na miejscu w ośrodku przy ul. Modlińskiej 6 w Warszawie. Zapisy przyjmujemy pod numerem 531700182.

Nowe miejsce egzaminowania po kwalifikacji

Kurs kwalifikacyjny dla nowych kierowców kończy się egzaminem państwowym. Składa się on z 30 pytań testowych jednokrotnego wyboru. I o ile ten fakt się nie zmieni, to zmieni się miejsce przeprowadzenia wspomnianego testu. Zostanie on przeniesiony z ośrodków szkolenia do Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego. Oczywiście zapis na taki egzamin będzie mógł nastąpić dopiero po uwolnieniu wspomnianego wcześniej profilu kierowcy zawodowego w systemie.

Ponadto projekt ustawy wskazuje, że katalog pytań egzaminacyjnych będzie zawierał 1500 pytań i będą one niejawne a egzamin po kursie kwalifikacyjnym będzie odbywał się przy użyciu komputera. Kursant, który na godzinę przed planowaną datą egzaminu powiadomi WORD o braku możliwości przystąpienia do egzaminu z kwalifikacji, będzie zachowywał prawo uzyskania nowego terminu egzaminu bez ponoszenia dodatkowych kosztów w postaci opłaty za egzamin. Koszt o jakim mowa to 30 zł, które będzie stanowić dochód WORD-u po pozytywnym zdaniu egzaminu to WORD będzie wydawał kursantowi Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej

Karta kwalifikacji kierowcy

Wielki „come back” zaliczy także dawno zapomniana karta kwalifikacji. Zgodnie art. 39f projektu ustawy dokumentem potwierdzającym uzyskanie Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej będzie krajowe prawo jazdy z aktualnym wpisem kodu 95 (bez zmian) lub karta kwalifikacji kierowcy z aktualnym wpisem kodu 95. Karta kwalifikacji kierowcy będzie wydawana tym osobom którym nie można wpisać kodu 95 do prawo jazdy.

Na tym oczywiście nie koniec zmian. W przegłosowanym projekcie znajdziemy również szereg ciekawych zapisów z punktu widzenia kierowców i ośrodków szkolenia takich jak wprowadzona możliwość odbycia szkolenia okresowego w podziale na moduły szkoleniowe (w ramach kursu okresowego), czy też zaliczenie część zajęć kursu kwalifikacyjnego lub szkolenia okresowego innymi szkoleniami takimi jak kurs ADR. Kiedy dokładnie omawiane zmiany wejdą w życie? Projekt leży już na biurku Prezydenta, a zatem można się ich spodziewać lada chwila.

Nie można zapomnieć również o osobnym projekcie zmiany Ustawy o transporcie drogowym i o czasie pracy kierowców, który skupi się między innymi na kwestiach licencji dla busiarzy, rozliczaniu delegowania i Certyfikacie Kompetencji Zawodowych, czyli wdroży zapisy Pakietu Mobilności. Można zatem śmiało stwierdzić, że burza nie minęła i to dopiero początek większych zmian.

Subscribe
Powiadom o
guest
12 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najczęściej głosowano
Inline Feedbacks
View all comments
Rober
Rober
2 lat temu
Ile dni do szkolenia okresowego zaliczy kurs ADR?
Aleksandra - ABC Szkolenia
Reply to  Rober

Panie Robercie,
W odpowiedzi na Pana zapytania uprzejmie informuję, że póki co nie ma takiej możliwości. Natomiast zgodnie z art. 16 projektu rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy – w oparciu o ukończenie kursu ADR dopuszczalne będzie skrócenie szkolenia okresowego o 14 h. Zmniejszenie wymiaru godzin możliwe będzie na mocy zaświadczenia ADR (wydanego nie wcześniej niż 5 lat przed dniem zakończenia szkolenia okresowego).

Jessica
Jessica
2 lat temu

Witam, kiedy owa ustawa wchodzi w życie? W styczniu 2022 albo jeszcze nie wiadomo?

Jakub
Jakub
2 lat temu

Dzień dobry. Czy szkolenie okresowe też będzie się kończył się egzaminem w WORD. Prawo jazdy posiadam 2005 roku zawodowo jako kierowca pracuje 10lat. Słyszałem od znajomych że po zmianie przepisów po szkoleniu okresowym na kwalifikacje będzie dodatkowo egzamin.

Michał - ABC Szkolenia
Editor
Reply to  Jakub

Panie Jakubie,
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami przewiduje jedynie obowiązek uzyskania profilu kierowcy zawodowego (PKZ) przed rozpoczęciem szkolenia. Zakres tematyczny szkolenia okresowego pozostanie bez zmian. Nie ma również planu wprowadzenia egzaminu.
Przeniesienie egzaminów z ośrodków szkoleniowych do Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego (WORD) dotyczy wyłącznie kursów kwalifikacyjnych (dla kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kat. C po 10.09.2009 r., a kat. D po 10.09.2008 r. i nigdy nie zdawały egzaminu kwalifikacyjnego). Szkolenie okresowe rozpoczynamy cyklicznie w każdy piątek, zapraszam do zapisów pod numerem 531 700 182.

Daniel
Daniel
2 lat temu

Witam. Czy można odbyć szkolenie okresowe na odległość bez konieczności pojawienia się osobiście ?

Piotr - ABC Szkolenia
Reply to  Daniel

Panie Danielu,
Zgodnie z projektem rozporządzenia w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy, zajęcia dla szkoleń kwalifikacyjnych oraz okresowych będą mogły być prowadzone w trzech formach:
-wykład, seminarium, pokaz, ćwiczenia oraz inne formy zajęć stosowane w kształceniu osób dorosłych lub,
-ćwiczeń pod nadzorem trenera – wykładowcy, przy użyciu komputera i specjalistycznego oprogramowania wspomagającego proces kształcenia – prowadzonych w sali ośrodka lub,
-wykładów prowadzonych w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu pod nadzorem ośrodka szkolenia.

Pragnę zauważyć, iż ostatnie zmiany w Ustawie o transporcie drogowym wprowadziły zapis o tym, że dozwolone jest prowadzenie szkoleń w formie nauczania na odległość. Jednakże, z uwagi na to, że wyżej wymieniony projekt rozporządzenia nie wszedł jeszcze w życie to nie zostały określone wymagania oraz zasady na jakich miałoby odbywać się szkolenie w formie nauczania na odległość.
Podsumowując oznacza to, że prawo zezwala na szkolenie w formie nauczania na odległość, jednak przez brak rozporządzenia wykonawczego nie zostały określone wymogi jakie mają spełniać te szkolenia, przez co nie jest możliwa ich realizacja.

Tomasz
Tomasz
2 lat temu

Dzien dobry,czyli jesli dobrze zrozumialem dla kierowcow posiadajacych prawo jazdy i pracujacych w zawodzie zmieni sie tylko tyle ze przed rozpoczeciem szkolenia okresowego bede musial uzyskac profil kierowcy zawodowego?

Michał - ABC Szkolenia
Editor
Reply to  Tomasz

Z tych zasadniczych zmian – póki co tak to wygląda. Przypominamy również, że do profilu potrzebne będzie wcześniejsze uzyskanie orzeczeń lekarskich i psychologicznych (w tej chwili badania wykonuje się odpowiednio co do zakończenia szkolenia). Może się jednak okazać, że to nie koniec niespodzianek. Wciąż czekamy na ogłoszenie ostatecznej wersji rozporządzenia w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Mariusz
Mariusz
2 lat temu

Witam, mam takie pytanie może podpowiecie. Około 23.03 skończyło mi się szkolenie na kwalifikacje wstepna przyspieszoną. Wszystko stanęło w miejscu… Instruktor prowadzący szkolenie mówi że nie da się na egzamin zapisać nic nie przyjmują z względu zmian przepisów. Czyli teraz co? Uczyłem się innej bazy pytań jaka była do końca marca. Czy będę zdawał z starej wersji pytań? I ile to może jeszcze potrwać???? Na dzień 31.03 dzwoniąc do UM i WORD nikt nic nie wie. Pozdrawiam.

Aneta - ABC Szkolenia
Aneta - ABC Szkolenia
2 lat temu
Reply to  Mariusz

Szanowny Panie,

Na chwilę obecną nie możemy udzielić rzetelnej odpowiedzi na zadane przez Pana pytania. Egzaminy państwowe będą przeprowadzane przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego, w formie elektronicznej, a baza pytań egzaminacyjnych może zostać zmieniona. Nasze materiały szkoleniowe jak i egzaminy wewnętrzne będą na bieżąco aktualizowane – niemniej na tą chwilę nie dysponujemy nowymi pytaniami które mogą pojawić się na takim egzaminie. Ciężko określić termin kiedy zmiany wejdą w życie i wszystko wróci do normy. Z informacji jakie posiadamy miało to być 06.04.2022 r.

Poniżej przesyłam informacje dotyczące profilu PKZ.
https://abc-szkolenia.com/profil-kierowcy-zawodowego-najwazniejsze-informacje/

Mam nadzieję, że nasz artykuł rozwieje wszelkie niejasności i wątpliwości. W przeciwnym wypadku proszę o bezpośredni kontakt z biurem pod numerem tel. 570 700 182.

OBIERZ DOBRY KURS

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego? Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

4,7/5 - (21 votes)

Copyright © ABC Szkolenia | 2024