Nasze usługi

Abc Szkolenia
Abc Szkolenia
ABC Szkolenia > Transport drogowy rzeczy

Transport drogowy rzeczy

Jak założyć firmę transportową?

Współczesny rynek stwarza wiele możliwości do rozwijania własnej inicjatywy tych osób, które mają odpowiednie warunki finansowe i ciekawy pomysł na działalność. Jedną z jej form może być prowadzenie własnej firmy transportowej realizującej przewozy towarowe na terenie kraju lub w obrocie międzynarodowym. Prowadzenie takiej działalności wymaga spełnienia określonych wymogów formalnych i uzyskania właściwych zezwoleń uzależnionych od charakteru realizowanych przewozów.

Rejestracja firmy w urzędzie

Sporządzenie biznes planu i jego akceptacja to pora na podjęcie pierwszych kroków formalnych, a więc dokonania rejestracji w odpowiedniej instytucji. W dobie wszechstronnej informatyzacji i w celu usprawnienia całej procedury wstępnej rejestracji można dokonać przez Internet. Procedura rejestracji firmy wymaga poniższych kroków.

 • Wybór odpowiedniej formy prawnej firmy oraz sposobu opodatkowania.
 • Wypełnienie za pomocą dostępnego na stronie CEIDG kreatora lub osobiście w urzędzie formularza rejestracyjnego, ewentualne wydrukowanie i wysłanie do właściwego urzędu drogą elektroniczną, albo pocztową.
 • Wizyta w Urzędzie Gminy właściwym dla danego miasta lub wsi (rejestracja w mieście może się odbywać tylko w jednym wybranym urzędzie, a nie we wszystkich urzędach dzielnicowych, dlatego przed wizytą warto to sprawdzić) i złożenie podpisu na dokumencie rejestracyjnym.
 • Jeśli firma stanowi formę spółki prawa handlowego konieczna jest jej rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Warunki uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Realizowanie usług z zakresu transportu drogowego wymaga uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego ( zamiast licencji krajowej). Procedura realizowana jest na poziomie Starostwa Powiatowego lub Biura Do Spraw Transportu Drogowego BOTM, gdzie można znaleźć stosowne wnioski, dostępne też często na stronach internetowych tych starostw. Wypełniony wniosek należy złożyć we wspomnianym wyżej urzędzie wraz z kompletem dokumentów, na które składa się:

 • odpis z CEIDG lub KRS
 • zaświadczenia o nadaniu numeru REGON i NIP,
 • kopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem – właściciela firmy lub innej osoby zatrudnionej,
 • umowa z osobą posiadającą certyfikat kompetencji zawodowych oraz oświadczenie tej osoby,
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie o niekaralności osób zatrudnionych,
 • oświadczenie o dysponowaniu bazą eksploatacyjną wraz z adresem tej bazy,
 • oświadczenie o spełnieniu przez właściciela i osoby zatrudnione wymagań określonych art. 5 ust. 2 pkt. 2 ustawy o transporcie drogowym,
 • ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej przewoźników,
 • wymaganych środkach finansowych (9 tys. euro na pierwszy i 5 tys. euro na każdy następny pojazd, oraz 50 tys. euro przy działalności spedycyjnej), zabezpieczenie finansowe w formie ubezpieczenia,
 • wykaz pojazdów ( z wyłączeniem zezwolenia na spedycję).

Opłaty za zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika:

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego nie ma oznaczonego terminu ważności. Opłata za zezwolenie 1000 złotych za wypis z zezwolenia opłata 10%  opłaty jak za udzielenie zezwolenia za każdy pojazd. ( Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego jest różnoznaczne z licencją krajową).

Licencje transportowe

Licencja nie jest dokumentem obowiązującym każdego przewoźnika. Wymaga jej realizowanie transportów samochodami o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t. Rodzaj dokumentu uzależnia obszar przewozów, a pod tym względem wyróżnia się:

 • Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

  wydaną przez starostwo powiatowe. Opłata za udzielenie licencji zależy od okresu na jaki ma być udzielona i wynosi: Okres ważności licencji w latach
  – Od 2 do 15 – 800 zł.
  – Powyżej 15 do 30 – 900 zł.
  – Powyżej 30 do 50 – 1000 zł.
  Kwota zabezpieczenia finansowego to 50000 euro.

 • Licencję na międzynarodowy transport drogowy rzeczy:

  wydawaną przez Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego (BOTM). Opłata za udzielenie licencji dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy na okres:

  – do 5 lat wynosi 4000 zł + 440 zł za każdy wypis z licencji,
  – powyżej 5 lat do 10 lat wynosi 8000 zł + 880 zł za każdy wypis z licencji.

Warunkiem uzyskania licencji jest posiadanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Zezwolenie czy licencja, ze względu na rodzaj wykonywanego przewozów rzeczy:

Krajowy przewóz rzeczy:
 • tylko  zezwolenie na wykonywanie zawody przewoźnika drogowego
Międzynarodowy przewóz rzeczy:
 • zezwolenie na wykonywanie zawody przewoźnika drogowego
 • licencja wspólnotowa
Spedycje:
 • Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Karnet TIR

W przypadku transportów międzynarodowych warto postarać się o karnet TIR. Jest to specjalne zezwolenie, które pozwala na uproszczenie procedur odpraw i przyspieszenie przewozów. Wniosek o wydanie karnetu składa się w Zrzeszeniu Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. Karnety TIR drukowane są w Genewie i pozostają własnością IRU. Stanowią one zarazem rodzaj dokumentu celnego, jak i gwarancji.

Transporty specjalne

Prowadząc firmę transportową można realizować przewozy w różnym zakresie od tradycyjnych ładunków krajowych po znacznie bardziej opłacalne, ale też wymagające spełnienia specjalnych warunków przewozy substancji niebezpiecznych ADR. Wymagania określa międzynarodowa umowa ADR, Ustawa o przewozie materiałów niebezpiecznych oraz Prawo o ruchu drogowym. Podstawowe warunki, jakie muszą zostać spełnione w celu realizowania takich przewozów, to:

 • zatrudniony doradca ADR
 • uprawnienia kierowcy, czyli ukończony specjalistyczny kurs ADR,
 • odpowiednio przystosowane do przewozu pojazdy wyposażone w homologowany ogranicznik prędkości do 90 km/h, przystosowane układy hamulcowe, sprzęt awaryjny i gaśnice oraz dodatkowe wyposażenie uzależnione od rodzaju przewożonego materiału,
 • pojazd powinien być wyposażony w dokument przewozowy, pisemne instrukcje dla kierowcy, świadectwo kwalifikacji kierowcy, świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu.

Wszelkie wymagania związane z realizacją konkretnych ładunków, oznaczeń pojazdów i ich przystosowania zawiera wspomniana umowa międzynarodowa.


Masz pytania, napisz do Nas lub przejdź do działu: pytania i odpowiedzi
Masz pytania? Przejdź do kontaktu.

OBIERZ DOBRY KURS

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego? Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

5/5 - (2 votes)

Copyright © ABC Szkolenia | 2024