Nasze usługi

Abc Szkolenia
Abc Szkolenia
ABC Szkolenia > Testy CKZ

Testy CKZ

Przykładowe pytania stosowane na egzaminie z zakresu certyfikatu kompetencji zawodowych.

Zapraszamy do zapoznania się z testami w formie online: TESTY CERTYFIKAT PRZEWOŹNIKA

Chcesz uzyskać materiały szkoleniowe na Certyfikat Kompetencji Zawodowych – zapraszamy do kontaktu.

Egzamin składa się d dwóch części.:
– część teoretyczna, 64 pytania wielokrotnego wyboru. W pytaniach mogą być 3,2 lub 1 dobra odpowiedz. Aby zaliczyć wystarczy opowiedzieć na 50% pytań. Egzamin jest zaliczony gdy uzyskasz  z części teoretycznej (test) i praktycznej (zadania) łącznie 60%.

Zapraszamy do zapoznania się z pytaniami egzaminacyjnymi.

1. Jakie są podstawowe obowiązki najemcy (np. pojazdu)?

A. zapłata należności zgodnie z umową
B. korzystanie z rzeczy zgodnie z jej właściwościami i przeznaczeniem
C. usunięcie stwierdzonych wad fizycznych rzeczy
D. udostępnianie wynajmującemu rzeczy na każde życzenie i w każdym terminie celem kontroli, czy
wynajem odbywa się zgodnie z umową

2. Komu przysługują roszczenia z tytułu umowy przewozu osób w przewozach regularnych?

A. organizatorowi i uczestnikom przewozu grupowego
B. zleceniodawcy przewozu, jeśli dokonał zapłaty
C. przewoźnikowi, jeżeli otrzymał należność za przewóz
D. podróżnemu

3. Które z niżej wymienionych wad rzeczy można określić, jako wadę fizyczną rzeczy?

A. rzecz stanowi własność innej niż sprzedający osoby
B. rzecz jest niekompletna
C. rzecz nie ma takich cech i właściwości, jakie powinna mieć zgodnie z umową
D. rzecz jest obciążona hipoteką

4. Do czego zobowiązuje umowa sprzedaży?

A. przeniesienia własności rzeczy na kupującego w zamian za jego zobowiązanie się do przeniesienia na sprzedającego własności innej rzeczy
B. przeniesienia na własność kupującego określonej kwoty pieniędzy
C. przeniesienia własności rzeczy na kupującego za ustaloną cenę
D. wytworzenia rzeczy i dostarczenia jej odbiorcy

5. Która z niżej wymienionych umów nie jest umową o usługi?

A. umowa ubezpieczenia
B. umowa komisu
C. umowa agencyjna
D. umowa zlecenia

6. Które z poniższych umów są umowami o usługi?

A. umowa przewozu
B. umowa agencyjna
C. umowa użyczenia
D. umowa o dzieło

7. Kiedy w przypadku sprzedaży rzeczy kupujący uzyskuje prawo własności?

A. w chwili wydania rzeczy
B. w chwili wpłacenia ustalonej kwoty
C. następnego dnia po wpłaceniu pieniędzy
D. w chwili zawarcia umowy

8. Kto ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za fizyczne lub prawne wady sprzedanej rzeczy?

A. hurtownik
B. kupujący
C. sprzedawca
D. producent

9. Jaki jest minimalny kapitał zakładowy spółek kapitałowych?

A. dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością minimalny kapitał zakładowy wynosi 5.000 PLN
B. dla spółki akcyjnej minimalny kapitał zakładowy wynosi 6.000 PLN
C. dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością brak wymogu, co do minimalnego kapitału
D. dla spółki akcyjnej minimalny kapitał zakładowy wynosi 100.000 PLN

10 Czy przedsiębiorca jest zobowiązany zgłaszać organowi ewidencyjnemu powstałe już po wpisie do ewidencji zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do danych osobowych i wykonywanej działalności gospodarczej?

A. tak, przedsiębiorca musi zgłosić zmiany w ciągu 14 dni od dnia ich powstania
B. tak, przedsiębiorca musi zgłosić zmiany w ciągu 6 miesięcy od dnia ich powstania
C. nie, ważne są wyłącznie informacje w momencie rejestracji przedsiębiorstwa
D. może zgłosić zmiany, ale nie jest to prawnie wymagane

11. Jakie organy zarządzające posiada spółka kapitałowa?

A. Zarząd, Radę Nadzorczą, Walne Zgromadzenie
B. nie posiada organów zarządzających, jest reprezentowana i zarządzana przez każdego wspólnika
C. dyrektora, komisję rewizyjną
D. Zarząd, Radę Nadzorczą, Organy fakultatywne

12. Jakie działania przyczyniają się do prawidłowego i terminowego sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego?

A. dokonywanie zapisów księgowych na podstawie prawidłowych dowodów
B. uzgadnianie, w możliwie krótkich odstępach czasu, kont bankowych i kont rozrachunków z
kontrahentami
C. prowadzenie bieżącej ewidencji syntetycznej i analitycznej aktywów i pasywów oraz
następujących w nich zmian
D. skrupulatne gromadzenie dokumentów i jednorazowe (raz w miesiącu) dokonywanie zapisów, co
pozwala na uwzględnienie wszystkich dokumentów

13. Kiedy następuje połączenie spółek kapitałowych?

A. w momencie podjęcia wspólnych zadań, wynikających z decyzji o połączeniu spółek
B. w momencie wpisania do rejestru nowo powstałej spółki
C. w momencie podjęcia takiej decyzji przez organy zarządzające zainteresowanych spółek
D. w momencie podpisania umowy o połączeniu spółek

14 Czy zgodnie z obowiązującym prawem istnieje możliwość podwyższenia kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

A. tak, ale tylko wówczas, gdy spółka przynosi zysk przez kolejne dwa lata
B. nie, prawo nie przewiduje takiej możliwości
C. tak, jeżeli zgodę wyrazi urząd skarbowy właściwy dla siedziby spółki
D. tak, może nastąpić na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki, albo przez jej zmianę i
polega na utworzeniu nowych udziałów lub na podwyższeniu wartości udziałów istniejących

15. Czy wspólnikowi w spółce jawnej przysługują odsetki od udziału kapitałowego?

A. nie, wspólnik ma prawo żądać wyłącznie podziału i wypłaty zysku z końcem każdego roku obrotowego.
B. wspólnik ma prawo żądać corocznie wypłacenia odsetek w wysokości 5% od swojego udziału
kapitałowego, nawet gdy spółka poniosła stratę
C. tak, ale wyłącznie w sytuacji, gdy spółka osiągnie zdecydowany zysk za dany rok obrotowy
D. wspólnik ma prawo żądać corocznie wypłacenia odsetek w wysokości 10% od swojego udziału
kapitałowego, tylko wówczas, gdy spółka osiągnęła dochód

16. Kto w jednostce ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie określonym ustawą o rachunkowości?

A. zawsze główny księgowy
B. dział finansowy jednostki
C. w przypadku gdy kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy, a nie została wskazana osoba
odpowiedzialna, odpowiedzialność ponoszą wszyscy członkowie tego organu
D. kierownik jednostki

17. Która z niżej wymienionych czynności należy do obowiązków pracodawcy?

A. zapewnienie bezpiecznych warunków pracy
B. pomaganie pracownikom w sfinansowaniu kredytów mieszkaniowych
C. zaspokajanie, w miarę posiadanych środków, socjalnych potrzeb pracowników
D. terminowe wypłacanie wynagrodzenia

18. O czym pracodawca ma obowiązek informowania radę pracowniczą?

A. o działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy oraz o przewidywanych w tym zakresie zmianach
B. o stanie, strukturze i przewidywanych zmianach zatrudnienia oraz działaniach mających na celu
utrzymanie poziomu zatrudnienia
C. wszystkich sprawach dotyczących przedsiębiorstwa
D. o sposobie i zakresie nawiązywania współpracy z innymi przedsiębiorstwami

19. Ile godzin wynosi dzienny okres odpoczynku kierowców obsady dwuosobowej ?

A. 11 godzin w każdym 24-godzinnym okresie rozliczeniowym
B. 11 godzin w każdym 30-godzinnym okresie rozliczeniowym
C. 9 godzin w każdym 30-godzinnym okresie rozliczeniowym
D. 8 godzin w każdym 24-godzinnym okresie rozliczeniowym

20. Czy podczas szkolenia okresowego jest wymagana część praktyczna (jazda)?

A. tak, minimum 15 minut na symulatorze
B. tak, minimum pół godziny w ruchu drogowym
C. tak, ale tylko w niektórych modułach
D. nie jest prawnie wymagana

21. Z jakich części składa się kurs na kwalifikację wstępną?

A. z części teoretycznej – 260 godz.j
B. z części praktycznej – jazdy w ruchu drogowym (16 godz.) i w warunkach specjalnych (4 godz.)
C. o czasie i zakresie szkolenia decyduje starosta właściwy dla siedziby ośrodka szkolenia
D. o czasie i zakresie szkolenia decyduje ośrodek szkolący

22. Ile razy w ciągu tygodnia kierowca ma prawo wydłużyć swój dzienny czas jazdy?

A. 3 razy do 10 godzin
B. jeden raz do 12 godzin
C. 2 razy do 10 godzin
D. 4 razy do 10 godzin

23. Jakie są zadania społecznej inspekcji pracy?

A. kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym postanowień układów zbiorowych i regulaminów pracy, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony pracy kobiet
B. wyłącznie udział w analizowaniu przyczyn powstawania wypadków przy pracy
C. kontrola ruchu drogowego
D. nadzór nad terminowym realizowaniem zadań przyjętych do realizacji

24. Ile maksymalnie może wynosić tygodniowy czas jazdy kierowcy?

A. 48 godzin
B. 45 godzin
C. 54 godziny
D. 56 godzin

25 Która z niżej wymienionych definicji dotyczących momentu powstania obowiązu podatkowego nie jest prawdziwa?

A. jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 30. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi
B. jeżeli podatnik wysyła towar nabywcy lub wskazanej przez niego osobie trzeciej, obowiązek
podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru jednej z tych osób
C. jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek
podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu , licząc od dnia
wydania towaru lub wykonania usługi
D. jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności (przedpłatę,
zaliczkę), obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części

26. Jaką stawką podatkową objęty jest krajowy drogowy przewóz osób?

A. 8%
B. 0%
C. jest zwolniony od podatku
D. 23%

27. Które autobusy podlegają opłacie elektronicznej za korzystanie z dróg?

A. autobusy o liczbie miejsc siedzących od 30 wzwyż
B. autobusy o liczbie miejsc powyżej 9 łącznie z kierowcą
C. wszystkie autobusy niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej i liczbie miejsc
D. wszystkie pojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu do 9 osób łącznie z kierowcą

28. Kto określa obowiązujące stawki podatku od środków transportu?

A. marszałek województwa
B. minister właściwy do spraw transportu
C. rada gminy
D. sołtys

29. Które z wymienionych pozycji stanowią przychody osoby fizycznej?

A. zwrot kosztów delegacji
B. koszt obowiązkowego szkolenia BHP
C. wynagrodzenie zasadnicze
D. wynagrodzenie za godziny nadliczbowe

30. W jakich rodzajach przewozów można uzyskać zwrot podatku od środków transportu – autobusów?

A. komunikacji publicznej
B. wycieczek szkolnych
C. wahadłowych
D. nie ma możliwości zwrotu podatku

31. Na których drogach obowiązuje elektroniczny system poboru opłat?

A. na drogach miejskich w granicach miast na prawach powiatu
B. bezwzględnie na wszystkich drogach
C. na drogach krajowych i gminnych
D. na drogach krajowych lub ich odcinkach klasy A i S, na których pobiera się opłatę elektroniczną

32. Od czego jest zależna wysokość stawki opłaty za korzystanie z dróg?

A. od klasy drogi
B. od kategorii pojazdu
C. od rodzaju wykonywanych przewozów
D. od liczby osi pojazdu

33 Uproszczoną wersję bilansu oraz rachunku zysków i strat mogą sporządzać przedsiębiorstwa transportowe, które spełniają przynajmniej dwa spośród trzech podanych niżej warunków. Które z podanych niżej warunków należą do tych wymagań?

A. przychód ze sprzedaży netto towarów, produktów i usług oraz operacji finansowych – równowartość
w walucie polskiej w wysokości nie większej niż 4.000.000 euro
B. średnioroczne zatrudnienie – nie więcej niż 50 osób
C. średnioroczna suma pojazdów samochodowych – nie więcej niż 10
D. suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego – równowartość w walucie polskiej w wysokości nie większej niż 2.000.000 euro

34 Czy w transporcie osób jest dopuszczalne wystawianie faktury zbiorczej za wykonane w danym miesiącu usługi transportowe?

A. tak, można wystawić taką fakturę po zakończeniu każdego miesiąca jeżeli A. przewiduje to umowa
B. nie, prawo nie przewiduje takiej możliwości
C. nie, należy wystawić fakturę po każdej usłudze
D. tak, jeżeli liczba przewozów w miesiącu nie przekracza czterech razy

35. Co zalicza się do wewnętrznych źródeł finansowania inwestycji?

A. obligacje, leasing i dotacje
B. kredyty i udziały
C. amortyzację, sprzedaż majątku, rezerwy i zysk
D. wkłady, udziały i akcje

36. Co opisuje wskaźnik wykorzystania pracy przewozowej?

A. liczbę dni pracy pojazdów w ciągu roku
B. stopień wykorzystania ładowności taboru
C. stopień wykorzystania wozodni posiadanego taboru
D. stopień wykorzystania przebiegu pojazdów

37. Co należy ocenić przed podjęciem decyzji o realizacji inwestycji?

A. czy bank udzieli firmie kredytu
B. czy inwestycja podoba się pracownikom
C. czy firma posiada wystarczającą ilość gotówki na realizację
D. czy będzie opłacalna dla przedsiębiorcy

38. Co stanowi podstawę prawną do udzielenia przedsiębiorstwu kredytu?

A. informacja pisemna banku o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i gotowości udzielenia kredytu
B. wniosek wraz z dokumentacją
C. umowa kredytowa
D. pisemne oświadczenie woli zaciągnięcia kredytu wraz z propozycją spłaty zaciągniętego kredytu
wraz z odsetkami

39. Czego może dotyczyć ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych?

A. każdego mienia, którego właścicielem jest ubezpieczony
B. tylko budynków, budowli oraz maszyn i urządzeń
C. każdego mienia, które ujęte zostało w umowie ubezpieczenia
D. budynków i budowli, jeżeli są ujęte w umowie ubezpieczenia

40. Jaki cel ma sprawozdawczość finansowa w przedsiębiorstwie?

A. porównanie danych rzeczywistych z planowanymi i wyciągnięcie z tego wniosków w procesie
dalszego planowania i podejmowania decyzji
B. ustalenie struktury płac w przedsiębiorstwie
C. planowanie sprzedaży przedsiębiorstwa na następne okresy czasowe
D. sprawdzenie prawidłowości rozliczenia zaciągniętych kredytów

41. Która z niżej wymienionych informacji nie jest zawarta w formularzu jazdy?

A. początkowe i docelowe miejsce przewozu
B. wykaz przystanków na trasie przewozu
C. numer rejestracyjny pojazdu
D. rodzaj usługi

42. Jakie aspekty powinny być uwzględniane podczas koordynacji rozkładów jazdy?

A. opinia organizacji zrzeszających przewoźników z właściwej terytorialnie gminy, powiatu lub
województwa
B. stopień zabezpieczenia potrzeb przewozowych na danej linii komunikacyjnej
C. proponowana cena przewozu
D. jakość i standard usług świadczonych przez już istniejących na danej linii przewoźników

43. Czym charakteryzuje się przewóz wahadłowy w komunikacji autobusowej do krajów UE?

A. jednorazowym przewozem zorganizowanych grup osób, przy czym jedna grupa zostaje
przewieziona do miejsca docelowego, a druga grupa wraca do miejsca początkowego
B. wielokrotnym przewozem zorganizowanych grup osób w ramach nieodpłatnego przewozu w
ramach działalności charytatywnej
C. publicznym jednorazowym przewozem zorganizowanej grupy osób
D. wielokrotnym przewozem zorganizowanych grup osób wykonywanym tam i z powrotem między
określonym miejscem początkowym i końcowym, przy czym każda grupa osób dowieziona do
miejsca docelowego wraca do miejsca początkowego

44 Kto wydaje zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób na terenie więcej niż jednego województwa?

A. starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy
B. minister właściwy do spraw transportu
C. marszałek województwa właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, w
uzgodnieniu z marszałkami województw właściwymi ze względu na planowany przebieg linii
komunikacyjnej
D. wojewoda właściwy dla siedziby przedsiębiorcy

45. Który z niżej wymienionych dokumentów kierowca autobusu musi posiadać w czasie jazdy?

A. dowód rejestracyjny pojazdu
B. fakturę za przewóz
C. wynik badań psychologicznych
D. świadectwo kierowcy

46. W jakim przypadku można cofnąć licencję?

A. gdy wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywanie działalności
gospodarczej objętej licencją
B. gdy przedsiębiorca nie podejmie działalności objętej licencją w terminie 6 miesięcy od dnia jej
wydania
C. licencja nie może być cofnięta, prawo nie przewiduje takiej sytuacji
D. gdy przedsiębiorca nie podejmie działalności objętej licencją w terminie 3 miesięcy od dnia jej
Wydania

47 Które z niżej wymienionych informacji nie są wymagane we wniosku o uzyskanie licencji na transport drogowy?

A. rodzaj i liczbę pojazdów samochodowych, którymi dysponuje przedsiębiorca ubiegający się o
udzielenie licencji
B. numer w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej
C. oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres
D. wykaz zatrudnionych kierowców

48 Przedsiębiorca wykonujący zawód przewoźnika drogowego ma obowiązek wyznaczyć przynajmniej jedną osobę fizyczną do zarządzania transportem. Jakie warunki musi spełniać wyznaczona osoba?

A. musi w sposób rzeczywisty i ciągły zarządzać operacjami transportowymi tego przedsiębiorstwa
B. musi posiadać miejsce zamieszkania na terenie Wspólnoty
C. musi mieć ukończone 26 lat i 2-letnią praktykę w transporcie
D. musi posiadać wyższe wykształcenie o profilu transportowym

49. Kto dokonuje czynności prawnej polegającej na rejestracji pojazdu ?

A. starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) właściciela pojazdu
B. uprawniony organ zarządcy drogi
C. wojewódzka stacja kontroli pojazdów
D. właściwy wydział urzędu wojewódzkiego

50. Które z wymienionych poniżej elementów pojazdu są objęte, ujętymi w prawie, wymaganiami technicznymi ?

A. ogumienie
B. szyby pojazdu
C. ciśnienie w ogumieniu
D. poziom oleju w silniku

51. Czy zainstalowany w pojeździe ogranicznik prędkości musi posiadać świadectwo homologacji ?

A. wystarczy, jeżeli ogranicznik posiada deklarację CE
B. tak, ale tylko w przypadku kiedy masa pojazdu przekracza 12 ton
C. tak
D. nie, jeżeli dopuszczalna prędkość pojazdu nie przekracza 70 km/h

52. Czy autobus musi być wyposażony w dwie gaśnice ?

A. tak, jeżeli jego długość przekracza 6 m
B. tak – bez względu na jego długość całkowitą
C. długość autobusu nie ma w tym przypadku znaczenia
D. wymagana jest tylko apteczka

53. Jaką grupę czynności obejmuje obsługa techniczna pojazdu ?

A. wykonywanych codziennie przed kierowcę przed wyjazdem do pracy i po powrocie z pracy
B. wykonywanych tylko w pojazdach, które uległy wypadkowi drogowemu
C. których wykonanie jest konieczne, aby uzyskać dalsze dopuszczenie pojazdu do ruchu drogowego
D. wykonywanych okresowo dla sprawdzenia stanu technicznego pojazdu oraz wymiany olejów i smarów

54. Jaką czynność urzędową potwierdza rejestracja pojazdu ?

A. uznanie pojazdu za spełniający wymagania polskich norm i wymagania regulaminów EKG
B. wpisanie pojazdu do rejestru samochodów użytkowych
C. formalne dopuszczenie do poruszania po drogach
D. potwierdzenie, że pojazd jest sprawny technicznie

55. Jakie dokumenty wymagane są przy rejestracji pojazdu ?

A. dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był wcześniej zarejestrowany
B. dokument legalnego nabycia pojazdu (faktura lub umowa kupna-sprzedaży)
C. świadectwo homologacji
D. zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu lub wyciąg ze świadectwa
Homologacji

56. Jakich zagadnień i wielkości dotyczą normy EURO ?

A. dopuszczalnych wartości emisji składników spalin
B. ochrony środowiska naturalnego przed negatywnym wpływem pojazdu na to środowisko
C. norm socjalnych związanych z czasem pracy kierowców wykonujących przewozy na terenie Unii
Europejskiej
D. norm bezpieczeństwa pojazdu w ruchu drogowym

57 Jakie wyposażenie dodatkowe powinno znajdować . się w autobusie ?

A. apteczka doraźnej pomocy
B. system monitorowania wnętrza
C. lusterko wewnętrzne zapewniające kierowcy widoczność wnętrza autobusu
D. urządzenie do oświetlania wnętrza

58. Jakie klasy techniczne dróg należą do sieci dróg krajowych ?

A. autostrady
B. drogi ekspresowe
C. drogi dojazdowe
D. drogi zbiorcze

59. Przez jakie kraje przebiega europejska trasa E30?

A. Wielka Brytania, Holandia, Niemcy, Polska, Słowacja
B. Irlandia, Wielka Brytania, Holandia, Niemcy, Czech, Słowacja, Ukraina, Rosja
C. Irlandia, Wielka Brytania, Holandia, Niemcy, Polska, Białoruś, Rosja
D. Francja, Niemcy, Polska, Białoruś, Rosja

60 Kto jest odpowiedzialny za zapewnienie przed rozpoczęciem przewozu zapasu wykresówek lub papieru termicznego do tachografu w pojeździe?

A. kierowca
B. obsługa biura
C. przedsiębiorca
D. zaopatrzeniowiec

61 Czy właściciel przedsiębiorstwa transportowego ma obowiązek kontrolowania kart kontrolnych (wykresówek) tachografu pod kątem przestrzegania przez kierowców czasu pracy i odpoczynku?

A. nie, gdyż nie należy to do jego obowiązków
B. tak, gdyż jest odpowiedzialny za egzekwowanie od podległych kierowców przestrzegania przez
nich przepisów o czasie pracy
C. nie, gdyż nie jest odpowiedzialny za egzekwowanie od podległych kierowców przestrzegania przez nich przepisów o czasie pracy
D. nie, gdyż nie wymagają tego przepisy prawne

62. Kto jest odpowiedzialny za zapewnienie w przedsiębiorstwie zapasu wykresówek lub papieru termicznego do tachografu?

A. przedsiębiorca
B. dyspozytor
C. kierowca
D. księgowa

63. Co należy zrobić w pierwszej kolejności w przypadku pożaru autokaru podczas jazdy?

A. powiadomić pasażerów o pożarze i poinformować aby uciekali z pojazdu
B. zatrzymać pojazd i wyłączyć silnik
C. zatrzymać pojazd, otworzyć wszystkie drzwi, jak najszybciej opuścić autokar i z zewnątrz
powiadomić pasażerów aby opuścili pojazd
D. zachować spokój i zorganizować ewakuację pasażerów ,pomagając osobom poszkodowanym,
dzieciom, niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku

64. Kto odpowiada za naruszenia przepisów, których dopuszczają się kierowcy?

A. przedsiębiorstwo transportowe tego kierowcy, jeśli naruszenie takie miało miejsce na terytorium
Państwa Członkowskiego, poza państwami UE – kierowca
B. zależy to od wieku kierowcy, do 28 lat – przedsiębiorstwo transportowe kierowcy, powyżej 28 lat –
Kierowca
C. wyłącznie kierowcy
D. kierowca lub/i przedsiębiorca, w zależności od rodzaju naruszenia

65 Która z niżej podanych czynności nie może być podstawą . zawarcia umowy?

A. oferta
B. pisemna informacja
C. rokowania (negocjacje)
D. przetarg

66. Które z niżej wymienionych wad rzeczy można określić jako wadę fizyczną rzeczy ?

A. rzecz jest obciążona hipoteką
B. rzecz nie ma takich cech i właściwości, jakie powinna mieć zgodnie z umową
C. rzecz jest niekompletna
D. rzecz stanowi własność innej niż sprzedający osoby

67. Do czyich obowiązków należy wystawienie międzynarodowego listu przewozowego CMR?

A. tylko przewoźnika
B. tylko nadawcy
C. Konwencja nie rozstrzyga kto ma obowiązek jego wystawienia, natomiast określa, że ma go
podpisać nadawca i przewoźnik
D. tylko spedytora

68. Kiedy przesyłkę uważa się za utraconą?

A. gdy w ciągu 14 dni od upływu terminu przywozu nie dojdzie ona do miejsca wskazanego w liście
przewozowym
B. gdy w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu przywozu nie dojdzie ona do miejsca wskazanego
w liście przewozowym
C. gdy w ciągu 30 dni od upływu terminu przywozu nie dojdzie ona do miejsca wskazanego w liście
przewozowym
D. gdy w ciągu 21 dni od upływu terminu przywozu nie dojdzie ona do miejsca wskazanego w liście
przewozowym

69. Jakich przewozów nie obejmuje Konwencja CMR?

A. towarów niebezpiecznych
B. mienia przesiedleńczego
C. wykonywanych na podstawie międzynarodowych konwencji pocztowych
D. ładunków szybko psujących się

70. Kiedy w przypadku sprzedaży rzeczy kupujący uzyskuje prawo własności?

A. w chwili wpłacenia ustalonej kwoty
B. w chwili zawarcia umowy
C. następnego dnia po wpłaceniu pieniędzy
D. w chwili wydania rzeczy

71. Kiedy przedawniają się roszczenia przysługujące przewoźnikowi przeciwko innym przewoźnikom?

A. po upływie 1 roku od dnia dostarczenia przesyłki
B. po upływie 1 roku od dnia, w którym przewoźnik naprawił szkodę albo od dnia, w którym
wytoczono przeciwko niemu powództwo
C. po 6 miesiącach od dnia, w którym przewoźnik naprawił szkodę albo od dnia, w którym wytoczono
przeciwko niemu powództwo
D. po 6 miesiącach od dnia dostarczenia przesyłki

72. W wyniku, jakich czynności może dojść do zawarcia umowy ?

A. obietnicy (przyrzeczenia)
B. rokowań (negocjacji)
C. złożenia oferty
D. przetargu

73 Oprócz czynności związanych z utworzeniem podmiotu gospodarczego i jego ewidencją lub rejestracją przeprowadzone być muszą jeszcze inne czynności, jakie?

A. przekazanie do urzędu skarbowego informacji o wysokości planowanego przychodu w pierwszym
roku działalności przedsiębiorstwa
B. założenie rachunku bankowego
C. przekazanie do Krajowego Rejestru Sądowego listy kontrahentów
D. przekazanie do ZUS informacji o planowanej liczbie pracowników

74. W jakim przypadku, w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, podjęcie uchwały wymaga zgody wszystkich wspólników?

A. odwołania członka zarządu
B. podjęcia uchwały dotyczącej istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki
C. podjęcia uchwały dotyczącej zmiany umowy spółki, zwiększającej świadczenia wspólników lub
uszczuplająca prawa udziałowe bądź prawa przyznane osobiście poszczególnym wspólnikom
D. powołania nowego członka zarządu

75. Czym charakteryzuje się zasada równości działalności gospodarczej?

A. równością w dostępie do rynku
B. równością ochrony prawnej (sądowej) dla wszystkich form prowadzenia działalności gospodarczej
C. równością w zakresie osiągania dochodu i wysokości ponoszonych kosztów
D. równością obciążeń podatkowych i innych ciężarów publicznych

76. W której z niżej wymienionych sytuacji przewoźnik, po przyjęciu do realizacji zlecenia przewozowego, nie może odmówić jego wykonania?

A. Gdy zachodzą okoliczności uniemożliwiające przewóz, których przewoźnik nie mógł uniknąć ani
zapobiec ich skutkom,
B. gdy przewóz okazuje się nierentowny
C. gdy klient nie zastosował się do przepisów przewozowych
D. gdy, ze względu na przedmiot przewozu, nie ma możliwości jego wykonania przy użyciu
posiadanych środków i urządzeń transportowych

77. Kto, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest przedsiębiorcą?

A. osoba prowadząca działalność gospodarczą w imieniu przełożonego
B. wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej
C. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna
ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą
D. osoba fizyczna, działająca w imieniu właściciela przedsiębiorstwa, nastawiona na osiągnięcie
zysku

78. Która z wymienionych cech nie dotyczy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

A. posiadanie zgromadzonego majątku odrębnego od majątków osobistych wspólników
B. odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki majątkiem osobistym
C. brak obowiązku współdziałania dla osiągnięcia wspólnego celu
D. zmienność składu osobowego spółki

79. Na jakich zasadach, zgodnie z prawem, przedsiębiorca powinien wykonywać działalność gospodarczą?

A. uczciwej konkurencji
B. eliminowania konkurencji
C. poszanowania dobrych obyczajów
D. bezwzględnej rywalizacji, z uwagi na dużą konkurencję na rynku usług przewozowych

80. Jaki uporządkowany zbiór sprawozdań tworzy sprawozdawczość finansowa?

A. zbiór sprawozdań zawierających informacje o działalności gospodarczej, sytuacji finansowej
jednostki i jej wynikach
B. zbiór sprawozdań o wykonaniu zadań gospodarczych oraz o osobowym funduszu płac
zbiór sprawozdań zawierających stan składników majątkowych i źródłach ich pochodzenia bez
C. podania stopnia ich zużycia w toku działalności
D. zbiór sprawozdań zawierających informacje o strukturze zatrudnienia

81. Kiedy dopuszcza się zatrudnianie pracownika w godzinach nadliczbowych?

A. w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej dla ochrony życia lub zdrowia ludzkiego albo
dla ochrony mienia lub usunięcia awarii
B. kiedy pracodawca uważa, że jest to dla niego opłacalne
C. za zgodą związków pracowniczych
D. kiedy pracownik zaplanuje wykonanie części prac, należących do jego obowiązków, po godzinach
pracy

82. Komu przysługuje prawo tworzenia związków zawodowych?

A. wyłącznie pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy
B. pracownikom bez względu na podstawę stosunku pracy,
C. wyłącznie pracownikom w przedsiębiorstwach państwowych
D. wszystkim pracownikom, ponieważ związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją
ludzi pracy

83. Jaką rolę spełniają organizacje społeczne i zawodowe w transporcie drogowym?

A. bronią interesów swoich członków wobec organów administracji państwowej
B. ustalają ceny za usługi przewozowe, które są obowiązujące dla członków tych organizacji
C. przejmują od swych członków (przedsiębiorstw) część kompetencji decyzyjnych i w tym zakresie
zarządzają nimi
D. pozwalają tylko i wyłącznie na wymianą doświadczeń w zakresie transportu między członkami
tych organizacji

84. Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe?

A. pracodawca zobowiązany jest współdziałać ze związkami zawodowymi w zakresie ustalania
zakładowego systemu wynagradzania oraz regulaminu nagród i premiowania
B. pracodawca zobowiązany jest współdziałać ze związkami zawodowymi w zakresie ustalania
wynagrodzenia dla kadry zarządzającej w przedsiębiorstwie
C. związki zawodowe sprawują kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy
D. pracodawca zobowiązany jest współdziałać ze związkami zawodowymi w zakresie ustalania
polityki kadrowej przedsiębiorstwa

85. Która z niżej wymienionych czynności należy do obowiązków pracownika?

A. przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego
B. dbanie o dobro zakładu pracy
C. zdobywanie dla zakładu nowych kontraktów, bez względu na zajmowane stanowisko pracy
D. przestrzeganie tajemnicy określonej przepisami

86. Kogo reprezentują związki zawodowe w zakresie praw i interesów zbiorowych?

A. tylko członków związków zawodowych
B. wszystkich pracowników przedsiębiorstwa bez względu na stosunek pracy z wyjątkiem emerytów i
rencistów
C. wszystkich pracowników, niezależnie od ich przynależności związkowej
D. tylko pracowników zatrudnionych w pełnym wymierza czasu pracy

87. Czy dochód z umowy zlecenia podlega obowiązkowym składkom na ubezpieczenie społeczne?

A. tak, ponieważ dochód z umowy zlecenia traktuje się tak samo jak dochód ze stosunku pracy
B. nie
C. zależy to od zleceniodawcy
D. zależy to od zleceniobiorcy

88. Jakie informacje powinny być zawarte w świadectwie pracy na żądanie pracownika?

A. dane o rodzinie
B. informacje o przynależności do kasy zapomogowej
C. informacje o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach
D. informacje o stanie zdrowia

89. Czy przepisy obowiązującego prawa pozwalają na zmianę podstawy opodatkowania?

A. tak, zależy to wyłącznie od podatnika, prawo nie określa wymagań w tym zakresie
B. tak, w określonych w prawie przypadkach
C. nie, prawo nie przewiduje takiej możliwości
D. tak, ale tylko na wniosek właściwego urzędu skarbowego

90. Która z niżej wymienionych wielkości nie ma wpływu na wysokość opłaty za przejazd pojazdu samochodowego po drogach krajowych?

A. doświadczenie zawodowe kierowcy
B. klasa dróg krajowych, na których pobiera się opłatę elektroniczną
C. maksymalna dopuszczalna masa całkowita pojazdu
D. klasa emisji spalin EURO pojazdu

91. Kto jest zobowiązany do uiszczania podatku dochodowego?

A. osoby fizyczne
B. spółki nie mające osobowości prawnej
C. osoby prawne
D. grupy spółek prawa handlowego mające osobowość prawną

92 Czy opłaty za przekroczenie dopuszczalnych wymiarów pojazdów liczone są łącznie czy oddzielnie za każde z nich?

A. łącznie lub oddzielnie w zależności od decyzji organu pobierającego opłaty
B. łącznie
C. w zależności od tego, jaka opłata jest korzystniejsza C. dla przewoźnika
D. oddzielnie za każde przekroczenie

93. Kto określa obowiązujące stawki podatku od środków transportu?

A. rada gminy
B. minister właściwy do spraw transportu
C. sołtys
D. marszałek województwa

94. Jakie mogą być konsekwencje przejazdu pojazdu nienormatywnego bez zezwolenia?

A. nałożenie kary pieniężnej
B. uiszczenie opłaty za zezwolenie organowi kontrolującemu na drodze
C. pouczenie i mandat
D. pisemne zobowiązanie się przewoźnika do uiszczenia opłaty za zezwolenie po zakończeniu
przewozu

95. W jakich przypadkach pobiera się dodatkowe opłaty za przejazd po drogach publicznych?

A. za przekroczenie dopuszczalnych nacisków na osie
B. za wykroczenie drogowe
C. za przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej
D. za zły stan techniczny pojazdu

96. Od czego jest zależna wysokość stawki opłaty za korzystanie z dróg?

A. od kategorii pojazdu
B. od klasy drogi
C. od liczby osi pojazdu
D. od rodzaju wykonywanych przewozów

97. Która z wymienionych działalności jest działalnością pomocniczą w stosunku do działalności transportowej?

A. przeładunek
B. przewóz artykułów szybko psujących się
C. przewóz cało pojazdowy
D. przewóz drobnicy

98. Co oznacza fakt, że czek jest potwierdzony?

A. że beneficjant czeku odebrał swoją należność i potwierdził ten fakt na odwrocie czeku
B. że bank wystawcy zapewnia zapłatę tego czeku, bez względu na stan posiadanych środków na
rachunku wystawcy
C. że bank potwierdza na czeku, że jego wystawca ma pokrycie na rachunku i blokuje odpowiednią
ilość środków na rachunku, niezbędną dla zabezpieczenia płatności
D. że wystawca czeku musi złożyć dodatkowe pisemne oświadczenie potwierdzające stan środków
zgromadzonych na rachunku

99. Czym jest zysk netto przedsiębiorstwa?

A. różnicą zysku do opodatkowania i podatku dochodowego
B. różnicą kosztów sprzedaży i podatku dochodowego
C. sumą zysku operacyjnego i pozostałych dochodów
D. różnicą nadwyżki finansowej i amortyzacji

100. W jaki sposób można promować sprzedaż usług transportowych?

A. reklamując w Internecie wysoką jakość usług transportowych
B. udzielając rabatów w przypadku podpisania umów długoterminowych
C. stosując ceny dumpingowe (poniżej kosztów własnych usługi)
D. poprawiając wizerunek firmy np. przez uprzejmą obsługę klientów

101. Jaką formą marketingu jest reklama?

A. jest formą sprzedaży osobistej, zajmującej szczególne miejsce w kształtowaniu popytu na usługi
transportowe i spedycyjne
B. jest formą zachęt o charakterze materialnym mających na celu skłonienie klienta do zakupu
oferowanej usługi
C. jest płatną formą nieosobistej prezentacji i promocji usługi przez określonego nadawcę
D. jest metodą tworzenia przez przedsiębiorstwo własnego pozytywnego wizerunku (dobrego imienia)

102. Na czym polega komputerowy monitoring pojazdów?

A. kontroli pracy kierowców
B. śledzeniu pozycji pojazdów
C. sprawdzaniu tachografów
D. montażu monitorów w autobusach

103. Do czego może być wykorzystany Internet w transporcie drogowym?

A. do reklamowania firmy np. na własnym portalu
B. do korzystania z gier komputerowych
C. do korzystania z giełd transportowych
D. do prowadzenia księgowości przedsiębiorstwa

104. Na czym polega zdolność kredytowa przedsiębiorcy?

A. posiadaniu przez przedsiębiorstwo wielu wierzycieli
posiadaniu przez przedsiębiorstwo odpowiednich B. fachowców
C. zdolności do spłaty zaciągniętego kredytu
D. zdolności do spłaty odsetek od zaciągniętego kredytu

105. Jakich zagadnień nie reguluje Konwencja CMR?

A. warunków umowy międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy
B. odpowiedzialności kierowcy w transporcie drogowym
C. zasad odpowiedzialności przewoźnika
D. trybu roszczeń i reklamacji

106 Każdy przewoźnik może ubiegać się i otrzymać certyfikat dopuszczenia do systemu TIR. Komu wydawany jest certyfikat?

A. tylko tym przewoźnikom, którzy spełnią wszystkie wymagania określone w konwencji TIR
B. tylko tym przewoźnikom, którzy otrzymają list polecający od ministra właściwego do spraw
Transport
C. wszystkim przewoźnikom bez ograniczeń
D. tylko tym przewoźnikom, którzy są członkami Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników
Drogowych

107. Kto ustala ceny na międzynarodowym rynku przewozów drogowych ?

A. ceny za usługi transportowe wymusza klient (nadawca i odbiorca usług)
B. ceny za usługi transportowe zależą od popytu i podaży usług na rynku
C. ceny za usługi transportowe wymusza przewoźnik
D. ceny za usługi ustala Ministerstwo Finansów

108. Czy kontrolowany jest obowiązany umożliwić inspektorowi dokonanie czynności kontrolnych?

A. tak, powinien udzielić ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazać dokumenty lub inne nośniki
informacji
B. nie, ponieważ reprezentuje interesy wyłącznie swojego przedsiębiorstwa
C. tak, powinien umożliwić sporządzenie kopii dokumentów wskazanych przez kontrolującego
D. tak, powinien udostępnić pojazd, siedzibę przedsiębiorcy oraz wszystkie pomieszczenia, w
których przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą

109 Czy Inspektor Transportu Drogowego w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych ma prawo nakładać i pobierać kary pieniężne?

A. tak, zgodnie z przepisami ustawy o transporcie drogowym
B. tak, zgodnie z przepisami o drogach publicznych
C. tak, ale wyłącznie podczas przeprowadzania okresowej kontroli na terenie przedsiębiorstwa
D. nie, nie ma prawa

110 Co nazywamy rynkiem usług transportowych?

A. jest to sfera obrotu usługami transportowymi, gdzie potencjalni nabywcy i sprzedawcy wywierają
na siebie wzajemny wpływ, kształtują popyt, podaż oraz ceny równowagi
B. miejsce sprzedaży biletów na przewozy pasażerskie
C. związek firm przewozowych, które w ten sposób mogą ustalać ceny za swoje usługi, na poziomie
przynoszącym im godziwy zysk
D. rynek handlu towarami związanymi z pojazdami

111. Które z poniższych stwierdzeń opisuje krajowy transport drogowy rzeczy?

A. podejmowanie i wykonywanie działalności pojazdami samochodowymi zarejestrowanymi w
dowolnym państwie Wspólnotowym, ale w całości realizowanym na terenie Polski
B. podejmowanie i wykonywanie działalności pojazdami samochodowymi zarejestrowanymi w kraju
C. podejmowanie i wykonywanie działalności na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej
D. krajowy transport drogowy rzeczy występuje wówczas, gdy rozpoczęcie podróży i przejazd
pojazdu znajdują się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

112 Jaki warunek należy spełnić, aby zgodnie z prawem prowadzić działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu zarobkowego transportu drogowego rzeczy pojazdami samochodowymi o dmc ponad 3,5 t?

A. należy być właścicielem co najmniej 5 pojazdów samochodowych o dmc ponad 3,5 t
B. należy sporządzić odpowiedni biznes plan
C. należy uzyskać odpowiednią licencję
D. co najmniej 60% posiadanych pojazdów samochodowych o dmc ponad 3,5 t musi spełniać normy
czystości spalin EURO 5

113. Jaki jest dopuszczalny poziom hałasu w Polsce na terenie zamieszkania?

A. 100 dB
B. 80 dB
C. 75 dB
D. 60 dB

114. W jaki rodzaj tachografu i papieru do wykonywania wydruków musi być wyposażony zakupiony fabrycznie nowy samochód ciężarowy o dmc powyżej 3,5 tony?

A. odpowiedni zapas homologowanego papieru do wykonywania wydruków
B. dowolny rodzaj tachografu i papier na którym będzie można wykonać dobrej jakości wydruk
C. papier termiczny używany w kasach fiskalnych
D. homologowany tachograf cyfrowy

115 Pojazd powinien być wyposażony w ogumienie o nośności dostosowanej do obciążenia koła. Jakie ciśnienie powinno być w ogumieniu?

A. wyższe o 20% niż zalecane przez wytwórcę opony dla zakładanego obciążenia pojazdu – w celu
zmniejszenia drgań pojazdu
B. zgodne z zaleceniami wytwórcy opony dla zakładanego B. obciążenia pojazdu
C. jednakowe we wszystkich pojazdach użytkowanych w przedsiębiorstwie, bez względu na
przewidywane obciążenie pojazdu
D. wyższe o 20% niż zalecane przez wytwórcę opony dla zakładanego obciążenia pojazdu – w celu
zmniejszenia zużycia paliwa

116 Jak często powinny być wykonywane okresowe badania techniczne naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony?

A. co pół roku
B. przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, a następnie przed upływem 2 lat od dnia
przeprowadzania badania i następnie corocznie
C. co dwa lata
D. corocznie

117. Które z wymienionych poniżej elementów pojazdu są objęte, ujętymi w prawie, wymaganiami technicznymi?

A. ogumienie
B. szyby pojazdu
C. ciśnienie w ogumieniu
D. poziom oleju w silniku

118. Jak powinien być zbudowany, wyposażony i utrzymany pojazd uczestniczący w ruchu drogowym?

A. tak, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących i innych uczestników ruchu
B. tak, aby był niezawodny i nie psuł się na drodze powodując jej blokowanie
C. tak, aby właściciel nie musiał mieć zbyt rozległej wiedzy na temat budowy i zasad działania
pojazdu
D. tak, aby jazda takim pojazdem nie wymagała zbyt wielu czynności równoległych

119. Które ze sformułowań opisuje znormalizowany kontener?

A. trwała konstrukcja, przeznaczona do wielokrotnego użycia, o długości 20 do 40 stóp
B. długość może być mniejsza niż 20 stop, ale dostosowana do ilości przewożonego towaru
C. urządzenie transportowe z poprzecznymi i podłużnymi przegrodami ułatwiające zabezpieczenie
przewożonego towaru
D. opakowanie o charakterze nietrwałym, przeznaczone do jednokrotnego przewozu towaru

120. W stosunku, do których z wymienionych urządzeń określono wymagania w Konwencji ATP dotyczącej przewozu artykułów żywnościowych szybko psujących się ?

A. izotermicznego środka transportu, którego nadwozie jest wykonane z termoizolujących ścian
ograniczających wymianę ciepła między wewnętrzną i zewnętrzną powierzchnią nadwozia
B. lodowni, jako izotermicznego środka transportu, który przy użyciu źródła chłodu innego niż
urządzenie mechaniczne lub absorpcyjne pozwala obniżyć i utrzymywać temperaturę wewnątrz
próżnego nadwozia
C. chłodni wyposażonej w urządzenie chłodnicze
D. silnika samochodu ciężarowego w celu zapewnienia odpowiedniego nadmiaru mocy niezbędnej do
zapewnienia zasilania agregatów chłodniczych

121 Czy w państwach członkowskich Unii Europejskiej możliwe jest w prawie krajowym obniżenie dopuszczalnego czasu nieprzerwanej jazdy

A. przepisy wspólnotowe nie regulują tej sprawy – jest to indywidualna decyzja danego kraju
B. nie, wszystkie kraje mają obowiązek stosowania tych samych norm czasu jazdy
C. tak, ale dotyczy to tylko Szwajcarii i krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego
D. tak, ale dotyczy to tylko przewozów wykonywanych w całości na terytorium tego kraju

122. Które z podanych poniżej dróg stanowią część sieci dróg krajowych?

A. drogi gminne
B. autostrady
C. drogi ekspresowe
D. drogi wojewódzkie

123 Czy właściciel przedsiębiorstwa transportowego ma obowiązek kontrolowania kart kontrolnych (wykresówek) tachografu pod kątem przestrzegania przez kierowców czasu pracy i odpoczynku?

A. nie, gdyż nie jest odpowiedzialny za egzekwowanie od podległych kierowców przestrzegania przez
nich przepisów o czasie pracy
B. tak, gdyż jest odpowiedzialny za egzekwowanie od podległych kierowców przestrzegania przez
nich przepisów o czasie pracy
C. nie, gdyż nie wymagają tego przepisy prawne
D. nie, gdyż nie należy to do jego obowiązków

124. Czy środki ochrony indywidualnej dostarczane są pracownikowi przez pracodawcę nieodpłatnie?

A. nie, po cenie detalicznej
B. tak
C. nie, po cenie preferencyjnej
D. nie, po kosztach zakupu hurtowego

125. Które z podanych poniżej dróg zaliczane są zgodnie z wytycznymi Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ do dróg międzynarodowych?

A. E373
B. E9
C. E25
D. 100

126 W którym z niżej wymienionych przypadków kierowca nie musi poddać się kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji?

A. gdy kierowca ubiega się o zwrot zatrzymanego prawa jazdy, którego pozbawiony był przez okres
przekraczający 1 rok
B. gdy pracodawca pragnie go zwolnić z pracy lub zmienić zasady wynagrodzenia
C. gdy kierowca ubiega się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem, cofniętego na okres
przekraczający 1 rok lub w związku z utratą kwalifikacji
D. gdy na taką kontrolę został skierowany decyzją starosty na wniosek komendanta wojewódzkiego
Policji w razie przekroczenia 24 punktów karnych

127. Czy polskie prawo jazdy jest uznawane przez kontrolę ruchu drogowego we wszystkich krajach?

A. nie jest uznawane w żadnym kraju i kierowca powinien posiadać międzynarodowe prawo jazdy
B. jest uznawane tylko w tych krajach, które uznały Konwencję Genewską, a w pozostałych krajach
wymagane jest międzynarodowe prawo jazdy
C. tak, zawsze jest uznawane
D. jest uznawane tylko w tych krajach, które uznały Konwencję Wiedeńską, a w pozostałych krajach
wymagane jest międzynarodowe prawo jazdy

128. Jak często kierowca zawodowy, który nie ukończył 55 lat musi poddawać się badaniom lekarskim?

A. co 3 lata
B. przed uzyskaniem pierwszego zaświadczenia o zatrudnieniu w charakterze kierowcy zawodowego
C. raz w roku
D. co 5 lat

Więcej przykładowych pytań: Testy certyfikat kompetencji zawodowych

Masz pytania? Przejdź do kontaktu.

OBIERZ DOBRY KURS

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego? Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

5/5 - (42 votes)

Copyright © ABC Szkolenia | 2024