Nasze usługi

Abc Szkolenia
Abc Szkolenia
ABC Szkolenia > Testy ADR

Testy ADR

Poniżej zamieszczamy przykładowe pytania stosowane na egzaminie przewozu towarów niebezpiecznych ADR.

Zapraszamy również na testy ADR w formie: on-line: TESTY ADR

1. Wyłączenie stosowania przepisów ADR na podstawie przepisu 1.1.3.6. (bez tablic), pozwala na:

a) niestosowanie się do przepisów ADR,
b) dopuszcza przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach,
c) zwolnienie kierowcy i pojazdu z niektórych wymagań przepisów ADR.

2. Postępowanie przy oparzeniach termicznych

a) zastosować dezynfekcję przy pomocy spirytusu salicylowego,
b) posmarować oparzone miejsca masłem,
c) oparzenia termiczne schładzać wodą bieżącą przez około 15 minut, podając poszkodowanemu ciepłe napoje.

3. Do klasy 7 według ADR należą:

a) materiały zakaźne,
b) materiały żrące,
c) materiały promieniotwórcze.

4. Za dobór opakowania odpowiada:

a) Spedytor,
b) producent, nadawca towaru niebezpiecznego,
c) Magazynier.

5. Towar niebezpieczny według ADR to:

a) każdy towar przewożony w cysternie,
b) substancja zaklasyfikowana do jednej z 13 klas niebezpieczeństwa,
c) każdy ładunek przewożony bez opakowania.

6. W tunelu nie wolno przewozić:

a) żadnych ładunków, jeżeli kierowca stwierdził awarię układu hamulcowego pojazdu,
b) materiałów niebezpiecznych przewożonych w cysternach,
c) materiałów klasy 7.

7. Klasa towarów niebezpiecznych obejmuje:

a) tylko materiały, które nie są duszące i nie są palne,
b) wyłącznie materiały czyste chemicznie,
c) materiały o różnych stopniach zagrożenia.

8. Do klasy 4.3 według ADR należą:

a) materiały zakaźne,
b) materiały ciekłe zapalne,
c) materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne.

9. Towarami niebezpiecznymi dużego ryzyka są:

a) niektóre materiały klasy 9,
b) wszystkie materiały klasy 6.1 I grupy pakowania,
c) materiały zakaźne przewożone w cysternach.

10. W tunelach zakazuje się:

a) słuchania radia,
b) używania telefonu komórkowego,
c) prowadzenia rozmów

11. Jeśli ma miejsce awaria, to które z następujących dokumentów są ważne dla prowadzenia akcji ratowniczej?

a) dokument przewozowy,
b) prawo jazdy i zaświadczenie o szkoleniu ADR,
c) zaświadczenie ADR

12. Jakie zasady powinny być przestrzegane podczas gaszenia pożaru?

a) jeśli pali się opona należy niezwłocznie się zatrzymać,
b) jeśli pali się silnik, to należy wtryskiwać proszek np. przez otwory w atrapie lub pod kabiną,
c) jeśli pali się silnik, to nie należy stosować gaśnic proszkowych, ponieważ wtryskiwany proszek może reagować z olejem napędowym.

13. Pisemne instrukcje:

a) zawsze powinny zawierać nazwę handlową substancji oraz masę ładunku w kg,
b) są wymagane tylko podczas przewozu towarów niebezpiecznych i powinny być napisane w języku zrozumiałym dla kierowcy,
c) zawierają informacje dotyczące trasy i postojów, które powinny być robione podczas przewozu.

14. Odbiorca towaru niebezpiecznego odpowiada za:

a) treść pisemnej instrukcji dla kierowcy,
b) dostarczenie kierowcy pisemnej instrukcji dotyczącej przewożonego towaru,
c) poinformowanie służb ratowniczych o ujawnieniu zniszczenia przesyłki w stopniu mającym wpływ na bezpieczeństwo.

15. Jakie jest zagrożenie dominujące towarów niebezpiecznych klasy 2 (wspólne dla wszystkich towarów tej samej klasy)?

a) możliwość wybuchu mieszaniny gazu z powietrzem,
b) powstanie niskich temperatur w wyniku rozprężania się gazów,
c) możliwość rozerwania butli pod wpływem ciśnienia wewnętrznego.

16. Opakowanie towaru niebezpiecznego powinno:

a) uniemożliwiać wydostanie się zawartości w normalnych warunkach przewozu,
b) posiadać uchwyt do przenoszenia mechanicznego,
c) być wykonane wyłącznie z materiału niepalnego.

17. Co powinien zrobić kierowca w przypadku braku wymaganego oznakowania na sztukach przesyłki?

a) rozpocząć przewóz w nadziei, że pojazd nie będzie kontrolowany,
b) prosić o jego uzupełnienie,
c) dokonać przewozu, jeżeli przedstawiciel nadawcy będzie uczestniczył w przewozie jako konwojent.

18. Jednostka transportowa o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) powyżej 7,5 tony powinna być wyposażona w gaśnice

a) o łącznej zawartości 12 kg przy czym co najmniej jedna powinna być mniejsza niż 2 kg,
b) o łącznej zawartości 10 kg,
c) o łącznej zawartości 12 kg.

19. Jaki jest cel przepisów ADR?

a) ujednolicenie przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego (fauna i flora).
b) określenie warunków przewozu towarów niebezpiecznych wszystkimi rodzajami transportu,
c) dopuszczenie towarów niebezpiecznych do przewozu z zachowaniem określonych warunków bezpieczeństwa.

20. Pisemne instrukcje dla kierowcy powinny:

a) wskazywać ochrony osobiste, które powinny być stosowane w przypadku uwolnienia materiału,
b) powinny być potwierdzone przez Straż Pożarną,
c) być czytane przez kierowcę tylko wówczas, gdy zdarzy się wypadek, tzn. w ostatniej chwili.

21. Symbol „X” w kodzie opakowania oznacza, że:

a) jest ono przeznaczone do materiałów reagujących niebezpiecznie z wodą,
b) opakowanie jest przeznaczone wyłącznie do materiałów ciekłych,
c) może ona być użyte do materiałów zaliczonych do I lub III grupy pakowania w poszczególnych klasach.

22. W celu zwiększenia bezpieczeństwa kierowca powinien:

a) usunąć zabezpieczenia ochronne z pasów spinających,
b) pogrupować przesyłki według zagrożeń,
c) zważyć załadowany pojazd i jeśli jest przeładowany tylko o 5 % kontynuować jazdę.

23. Instrukcje pisemne dla kierowcy do obioru ładunku za granicą:

a) muszą być również dostarczone w języku zrozumiałym przez kierowcę,
b) nie są wymagane, jeśli ładunek adresowany jest do Iraku,
c) powinny być sporządzone tylko w języku nadawcy.

24. Jakie środki ostrożności powinien zachować kierowca podczas załadunku przewozu materiałów klasy 4.3?

a) wykonywać załadunek unikając kontaktu z wodą,
b) skierować strumień gorącego powietrza z ogrzewacza spalinowego na ładunek, tak aby nie dopuścić do zalegania wilgoci,
c) używać jedynie pojazdu odkrytego (bez opończy).

25. Przewóz towarów niebezpiecznych w sztukach przesyłki oznacza:

a) przewóz w kontenerach-cysternach,
b) przewóz w cysternach,
c) przewóz dużych urządzeń lub przedmiotów niebezpiecznych bez opakowania.

26. Gaśnice znajdujące się na pojeździe:

a) muszą podlegać serwisowi przynajmniej co 7 lat,
b) powinny być umocowane jedna na pojeździe i jedna na przyczepie,
c) powinny być napełniane po każdym użyciu nawet, jeśli częściowo są pełne.

27. Częściowe wyłączenie spod działania przepisów Załącznika B ADR, pod warunkiem zachowania określonych limitów ilościowych na jednostkę transportową 1.1.3.6. dotycz:

a) przewozu urządzeń nie wymienionych w wykazie towarów ale zawierających materiały niebezpieczne (np. lodówki zawierające gaz chłodniczy)
b) przewozu w atestowanych i oznakowanych sztukach przesyłki,
c) przewozu o charakterze ratunkowym.

28. Które z poniższych zagrożeń stwarzanych przez towary klasy 4.1 uznaje się za najważniejsze?

a) utlenianie,
b) właściwości żrące,
c) palność.

29. Przewóz towarów niebezpiecznych luzem oznacza:

a) przewóz w kontenerze-cysternie,
b) przewóz nie umocowanych sztuk przesyłki,
c) przewóz przedmiotów (np. zużytych akumulatorów) w pojemnikach z tworzywa sztucznego o odpowiedniej odporności.

30. Co należy rozumieć jako transport multimodalny (kombinowany)?

a) przewóz towarów przy pomocy przynajmniej dwóch różnych rodzajów transportów (np. koleją i samochodem),
b) przewóz różnych ładunków do kilku odbiorców,
c) przewóz towarów przy pomocy przynajmniej dwóch pojazdów samochodowych.

 


Kurs ADR specjalistyczny- cysterny

 

1. Wskaż materiały, których nie wolno przewozić w cysternach:

a) UN 3257,
b) UN 0113,
c) UN 1203.

2. Kto ponosi odpowiedzialność za prawidłowe przygotowanie instrukcji pisemnej dla kierowcy?

a) spedytor,
b) producent lub nadawca materiału niebezpiecznego,
c) kierowca cysterny.

3. Wyłącznik główny akumulatora:

a) musi być zamontowany w każdym pojeździe typu „OX”,
b) musi być zamontowany w każdym pojeździe typu „EX/II”,
c) musi być zamontowany w każdym pojeździe typu „EX/III” lub „FL”.

4. Co może zrobić kierowca pojazdu cysterny, aby zmniejszyć skutki falowania w zbiorniku?

a) łagodnie zmniejszyć prędkość przed zakrętami lub skrzyżowaniami,
b) nie stosować szczególnych zabezpieczeń,
c) podjechać przy temperaturach powyżej 25 ° C w chłodne miejsce.

5. Gaśnice proszkowe, w które wyposażona jest cysterna:

a) nie mogą być stosowane, jeśli nie są oznakowane zgodnie z Polską Normą,
b) nie muszą być sprawdzane przez kierowcę przed każdym wyjazdem,
c) nie mogą być stosowane, jeśli nie są oznakowane zgodnie z norma uznaną przez właściwą władzę oraz nie mają określonej daty ważności.

6. Zgodnie z ADR gaśnica umieszczona na cysternie musi posiadać:

a) informację o dacie następnej kontroli,
b) informację o dacie sprzedaży,
c) wykaz materiałów do gaszenia, do których jest ona przeznaczona.

7. Jakie pojazdy według umowy ADR muszą posiadać świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych?

a) tylko takie, których dmc wynosi do 3,5 tony,
b) wszystkie cysterny stałe, które przewożą materiały niebezpieczne,
c) tylko takie, których dmc jest większe niż 7,5 tony.

8. Kto odpowiada za dostarczenie kierowcy instrukcji pisemnej, przed rozpoczęciem napełniania cysterny?

a) Instytut Przemysłu Organicznego,
b) nadawca,
c) najbliższa jednostka Straży Pożarnej.

9. W jakim celu stosowane są urządzenia zabezpieczające podczas napełniania cysterny?

a) aby zapobiec przepełnieniu cysterny,
b) aby umożliwić bez bąbelkowe napełnianie zbiornika,
c) aby umożliwić bez hałasowe napełnienie.

10. Kiedy należy stosować „wahadło gazowe” (napełnianie z obiegiem zamkniętym)?

a) przy wszystkich cieczach łatwopalnych,
b) wtedy, kiedy wymagane jest, aby przy zapełnianiu zbiornika nie dopuścić do wydostania się par na zewnątrz,
c) tylko przy tankowaniu towarów klasy3 I grupy pakowania.

11. Kiedy należy stosować „wahadło gazowe” (przeładunek w zamkniętym obiegu)?

a) przy mieszaniu dwóch produktów,
b) podczas napełniania i opróżniania cystern materiałami, których opary ze względów ekologicznych nie mogą wydostać się ze zbiornika napełnianego,
c) przy cysternach, które nie posiadają możliwości kontrolowania stopnia napełnienia.

12. Po czym kierowca pojazdu rozpozna przydatność cysterny do przewozu gazów skroplonych?

a) z pierwszej litery kodu cysterny, jeśli cysterna posiada kod,
b) z drugiej litery kodu cysterny, jeśli cysterna posiada kod,
c) po wymiarach zbiornika cysterny.

13. Do czego służy odpowietrznik zamontowany na zaworach spustowych fazy ciekłej, cystern przewożących gazy skroplone (np. mieszaniny skroplone propan-butan)?

a) służy do obniżenia ciśnienia panującego pod gwintowanym korkiem zaślepiający, zabezpieczając przed „wystrzeleniem” korka,
b) służy do określenia momentu, kiedy należy zakończyć rozładunek cysterny,
c) służy do określenia momentu, kiedy należy zakończyć załadunek cysterny.

14. O czym musi obowiązkowo pamiętać kierowca opróżniający cysternę z materiałem zapalnym klasy 2?

a) w opróżnionej cysternie należy zostawić nadciśnienie (ciśnienie wyższe od ciśnienia atmosferycznego),
b) kierowca opróżniający cysternę musi kontrolować temperaturę wewnątrz zbiornika,
c) kierowca opróżniający cysternę musi kontrolować stopień napełnienia cysterny.

15. Zbiornik z gazem skroplonym (propanem) jednego z klientów został przypadkowo przepełniony. Co kierowca cysterny powinien uczynić?

a) odpompować nadmiar gazu skroplonego,
b) powiadomić Straż Pożarną,
c) poprosić klienta, aby włączył instalację odbiorcze w celu odprowadzenia nadwyżki gazu ze zbiornika.

16. Co należy do niezbędnego wyposażenia cysterny, kontenerów-cystern do przewozu gazów skroplonych palnych?

a) zawór bezpieczeństwa z poprzedzającego go płytką bezpieczeństwa przy gazach trujących,
b) zawór bezpieczeństwa bez poprzedzającego go płytki bezpieczeństwa,
c) instalacja (specjalne elementy) służące do jej uziemienia podczas załadunku i rozładunku.

17. Pompa do przepompowywania gazów skroplonych jest nieszczelna. Tworzenie się mgły uniemożliwia widoczność w szafie sterującej. Co należy pilnie uczynić?

a) przyspieszyć przeładunek aby ograniczyć wyciek,
b) zamknąć wewnętrzny zawór odcinający doprowadzający gaz do pompy i jednocześnie wyłączyć pompę,
c) przedmuchać zamglenie, aby zlokalizować nieszczelność.

18. Co w cysternach i kontenerach-cysternach do przewozu gazu, należy do urządzeń bezpieczeństwa?

a) układ składający się z zaworu bezpieczeństwa, płytki bezpieczeństwa i manometru kontrolnego,
b) pokrywa włazu,
c) obudowa osłaniająca akumulator.

 


Kurs ADR specjalistyczny – klasa 7

 

1. Ile osób, poza załogą pojazdu może być przewożonych w pojeździe przewożącym materiał promieniotwórczy?

a) maksymalnie 1 osoba, jeżeli przewożone są sztuki przesyłki oznakowane nalepkami nr 7C i nr 7 E,
b) żadna, gdy w pojeździe znajdują się sztuki przesyłki oznakowane nalepkami nr 7 B,
c) maksymalnie 2 osoby, jeżeli przewożone są sztuki przesyłki oznakowane nalepkami nr 7 B.

2. Które z poniższych stwierdzeń są prawdziwe?

a) promieniowanie gamma jest bardziej przenikliwe niż promieniowanie beta,
b) promieniowanie alfa, beta i gamma maja taką samą przenikliwość,
c) najmniej przenikliwym promieniowaniem jest promieniowanie gamma.

3. Które z poniższych definicji odpowiadają pojęciu „skażenie promieniotwórcze”?

a) moc dawki na powierzchni sztuki przesyłki,
b) dawka promieniowania pochłonięta przez organizm,
c) skażenie spowodowane przez materiał promieniotwórczy.

4. W jaki sposób ludzie mogą postrzegać promieniotwórczość (bez stosowania przyrządów pomiarowych)?

a) nie maja zmysłów do odbierania promieniotwórczości,
b) dzięki słabym trzaskom powodowanym przez ruch cząstek zderzających się z wnętrzem opakowania,
c) wzrokowo.

5. Oznakowanie sztuk przesyłki zawierających materiał promieniotwórczy:

a) pozwala określić maksymalną ilość sztuk przesyłki, którą można załadować na jeden pojazd,
b) powinno być umieszczone przez kierowcę,
c) składa się ze specjalnych nalepek – okrągłych i sześciokątnych, barwy czerwonej.

6. Jakie napisy lub znaki powinny znajdować się na sztukach przesyłki typu B (U) zawierających materiał promieniotwórczy?

a) tablice barwy pomarańczowej,
b) numer rozpoznawczy materiału poprzedzony literami „UN” oraz prawidłowa nazwa przewozowa.
c) tablice barwy pomarańczowej wraz z numerem rozpoznawczym materiału i zagrożenia oraz odpowiednia nalepka ostrzegawcza przed promieniowa.

7. Które z poniższych definicji odpowiadają pojęciu „skażenie promieniotwórcze”?

a) promieniowanie wysyłane przez materiał promieniotwórczy znajdujący się w opakowaniu,
b) obecność substancji promieniotwórczej na skórze człowieka,
c) poziom promieniowania na powierzchni sztuki przesyłki.

8. Co oznacza termin „promieniotwórczy”?

a) termin ten identyfikuje substancję, która samoczynnie może przekształcić się w inną,
b) jednostkę używaną do określenia mocy nadajnika radiowego,
c) intensywność światła od urządzeń gammagraficznych (defektoskopów izotopowych).

9. Gdzie powinna być umieszczona nalepka 7B?

a) na dwóch przeciwległych bokach dużego kontenera,
b) na jednym z boków sztuki przesyłki,
c) na dwóch przeciwległych bokach sztuki przesyłki.

10. Materiał promieniotwórczy:

a) przestaje być promieniotwórczy jeśli się zapali,
b) emituje promieniowanie tylko w przypadku kontaktu z powietrzem,
c) zawsze emituje promieniowanie jonizujące.

11. Jakie informacje podane są na nalepce 7C (kategoria III – ŻÓŁTA)?

a) wskaźnik transportowy,
b) maksymalna dopuszczalna objętość sztuki przesyłki,
c) wymiary opakowania.

12. Co oznacza termin „zawartość promieniotwórcza”?

a) materiał promieniotwórczy znajdujący się w opakowaniu,
b) część opakowania stykająca się z substancjami promieniotwórczymi,
c) zewnętrzne promieniowanie wysyłane przez substancje promieniotwórcze.

13. Jakie zagrożenia związane są z napromieniowaniem człowieka?

a) zatrucie krwi,
b) skażona część ciała może być dotknięta krwotokami,
c) zmiany w komórkach ciała ludzkiego.

14. Które z poniższych terminów odnoszą się do promieniowania pochłoniętego?

a) dawka,
b) rodzaj izotopu promieniotwórczego,
c) aktywność.

15. Jakie napisy lub znaki powinny znajdować się na sztukach przesyłki typu A zawierających materiał promieniotwórczy.

a) tablice barwy pomarańczowej,
b) nalepki ostrzegawcze, w zależności od kategorii sztuki przesyłki,
c) nie jest konieczne znakowanie przesyłek, ponieważ wystarczy oznakowanie pojazdów.

 


Kurs ADR specjalistyczny – klasa 1

1. Jaki przed załadunkiem kierowca może sprawdzić, czy materiały wybuchowe zostały właściwie zapakowane?

a) powinien sprawdzić, czy opakowania jednostkowe znajdujące się wewnątrz opakowania zewnętrznego są szczelnie zamknięte.
b) powinien sprawdzić, czy na każdej sztuce przesyłki jest naniesiony znak certyfikacyjny,
c) powinien sprawdzić, czy do każdego opakowania jest dołączony certyfikat dopuszczeniowy.

2. W przypadku przewozu sztuk przesyłki z nalepkami 1, 1.4, 1.5, i 1.6, jakie nalepki powinny być umieszczone na pojeździe?

a) tylko nalepki nr 1.4, 1.5 lub 1.6,
b) tylko nalepki nr 1 i 1.4,
c) tylko nalepka 1.

3. Zgodnie z przepisem 1.1.3.6 w tym samym pojeździe mogą być przewożone materiały i przedmioty wybuchowe w ograniczonych ilościach, które:

a) zależą od podklasy, do której należą,
b) które są znane i przestrzegane przez nadawcę,
c) które zależą od numeru punktu wykazu materiałów.

4. Pojazdy typu EX/III powinny:

a) mieć takie same elementy konstrukcji (silnik, układ wydechowy, zbiornik paliwa) jak pojazdy typu EX/II,
b) być wyposażone w trudno zapalną opończę zachodzącą na burty co najmniej 20 cm,
c) być tylko jednostkami zamkniętymi.

5. Które z następujących stwierdzeń dotyczących miejsca załadunku i wyładunku są prawdziwe?

a) załadunek i rozładunek materiałów wybuchowych na terenie zabudowanym jest zabroniony, jeśli władza kompetentna została powiadomiona o tym telefonie,
b) załadunek i rozładunek materiałów wybuchowych w miejscach publicznych jest zabroniony, jeśli władza kompetentna nie zapewniła udziału służb ratowniczych,
c) załadunek i rozładunek materiałów wybuchowych w miejscach publicznych i na terenie zabudowanym bez zezwolenia władzy kompetentnej jest zabroniony.

6. Obowiązkiem kierowcy jest skontrolowanie sztuk przesyłek:

a) czy jest naniesiona na nich nazwa materiału zgodna z wpisem w dokumencie przewozowym,
b) czy wszystkie opakowania mają nalepki ze znakami manipulacyjnymi,
c) czy sztuki przesyłki są podzielone na zawierające materiały stałe i ciekłe.

7. Nalepki ostrzegawcze na sztuki przesyłki z materiałami wybuchowymi powinien nanieść:

a) technolog, który wyprodukował materiał,
b) kierowca,
c) nadawca.

8. Pisemna instrukcja dla kierowcy przewożącego materiały klasy 1 powinna dostarczać następujące informacje praktyczne:

a) wskazówki, jakie dokumenty powinien wypełnić kierowca po awarii,
b) wskazówki pozwalające na udzielenie pierwszej pomocy osobie poszkodowanej w wypadku,
c) opis czynności ratowniczych, które powinny wykonać służb ratownictwa chemicznego.

9. Jak można przewozić materiały wybuchowe i przedmioty?

a) w sztukach przesyłki i luzem,
b) jeśli są one w stanie ciekłym, to mogą być przewożone w małych cysternach,
c) w sztukach przesyłki.

10. Jeżeli pojazd przewozi materiały wybuchowe stwarzające dodatkowo zagrożenie działaniem trującym lub żrącym, albo oboma, to powinien mieć:

a) wyłącznie nalepkę nr 8,
b) wyłącznie nalepkę nr 6.1,
c) dodatkowo nalepki nr 6.1, i 8.

11. Z jakimi materiałami klasy 1 sztuki przesyłki powinny być zaopatrzone w trzy nalepki ostrzegawcze?

a) z materiałami wybuchowymi trującymi i żrącymi,
b) z materiałami wybuchowymi żrącymi,
c) z materiałami wybuchowymi trującymi.

12. Dlaczego uderzenie lub tarci jest niebezpieczne dla materiałów wybuchowych?

a) ponieważ działają wówczas korodująco na materiał opakowania, w którym się znajdują,
b) ponieważ zawsze wydzielają się przy tym trujące pary,
c) ponieważ ich energia mechaniczna zamieniając się w cieplną może zainicjować wybuch.

13. Co znajduje się na nalepkach ostrzegawczych umieszczanych na sztukach przesyłki z materiałami klasy 1?

a) wszystkie nalepki posiadają tylko numer podklasy,
b) w niektórych przypadkach, np. nalepka z literą N w dolnej części informującą o grupie zgodności,
c) w niektórych przypadkach, np. nalepka nr 1 , w dolnej części kod klasyfikacyjny.

14. Przewóz materiałów i przedmiotów wybuchowych luzem jest:

a) dozwolony pod warunkiem że kierowca ukończył 21 lat,
b) dopuszczony jedynie samochodami spełniającymi wymagania EX/III,
c) całkowicie zabroniony.

15. Jakie wyposażenie dodatkowe według ADR powinno znajdować się na pojeździe?

a) odpowiednie materiały absorpcyjne,
b) wyposażenie ochronne dla kierowcy, dwie latarki i dwie kamizelki odblaskowe,
c) łopatę i miotłę.


 

 Zapraszamy na kursy ADR dla kierowców. Kursanci uczestniczący w naszych kursach ADR  mają dostęp do bazy pytań znajdujących się w ośrodku szkolenia. Baza pytań na bieżąco jest aktualizowana i umożliwia sprawdzenie swojej wiedzy przed egzaminem.
Masz pytania? Przejdź do kontaktu.
warto sprawdzićPowiązane usługi

Szkolenie okresowe kierowców

Szkolenie okresowe kierowców na przewóz rzeczy lub osób Szkolenie okresowe kierowców (potocznie: kurs na przewóz rzeczy lub osób / kod 95) to kurs...

Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy lub osób

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona – kurs na kierowcę zawodowego Kwalifikacja wstępna przyspieszona (pot. kurs na przewóz rzeczy / osób) dotyczy osób zamierzających wykonywać...

Kurs ADR dla kierowców

Kurs ADR Wszyscy kierowcy, którzy chcą wykonywać przewóz materiałów klasyfikowanych jako niebezpieczne, muszą przejść specjalistyczne szkolenie ADR. Jest to wymóg w ramach...

Jazdy doszkalające ciągnikiem siodłowym z naczepą

Jazdy doszkalające ciągnikiem siodłowym z naczepą Jazda ciągnikiem siodłowym z naczepą jest umiejętnością niezbędną w życiu każdego kierowcy zawodowego. Manewrowanie pojazdem członowym...

Prawo jazdy kat. C+E

Kurs na prawo jazdy C+E Prawo jazdy C+E jest kategorią uprawniającą do prowadzenia samochodów ciężarowych z naczepą lub przyczepą ciężką przekraczającą 750 kg...

Prawo jazdy kat. C

Kurs na prawo jazdy kat. C Prawo jazdy kat C przeznaczone jest dla kierowców, którzy chcą posiadać uprawnienia do prowadzenia pojazdów o...

OBIERZ DOBRY KURS

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego? Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

5/5 - (28 votes)

Copyright © ABC Szkolenia | 2024