Nasze usługi

Abc Szkolenia
Abc Szkolenia
ABC Szkolenia > Pytania i odpowiedzi > Jakie są wymagane dokumenty do licencji międzynarodowej?

Jakie są wymagane dokumenty do licencji międzynarodowej?

Jakie są wymagane dokumenty w przypadku ubiegania się o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy?

Do licencji międzynarodowej są wymagane następujące dokumenty:

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy – oryginał
2. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem – oryginał
3. Certyfikat kompetencji zawodowych – kserokopia
4. Dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego (na całość taboru) (zgodnie z art. 7 
rozporządzenia (WE) nr 1071/2009) w wysokości :
– 9000 euro – na pierwszy pojazd,
– 5000 euro na każdy następny pojazd.
Należy złożyć jedną z trzech niżej wymienionych form :
I. Roczne sprawozdanie finansowe (wszystkie części składowe zgodnie z art. 45 Ustawy o rachunkowości) – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę* lub notarialnie
- wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta (jeśli sprawozdanie podlega takiemu badaniu) 
- oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wystawcę (biegłego rewidenta) lub notarialnie
II. Gwarancja bankowa – oryginał
III. Ubezpieczenie w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wystawcę (ubezpieczyciela) lub notarialnie
*Osoby będące członkami organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawna lub komandytową (zgodnie 
z zasadą reprezentacji określoną w KRS) lub osoby prowadzące działalność gospodarczą
W roku 2017 wartość euro przeliczana jest według kursu odpowiadającego opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kursom z pierwszego dnia roboczego października. Kursy te obowiązują od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego. Wartość ta wynosi 4,3132
5. Oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej – oryginał
6. Oświadczenie dotyczące kierowców – oryginał
7. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) 1071/2009 przedsiębiorcy/wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/ osoby zarządzającej transportem – oryginał
8. Oświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy/wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/ osoby zarządzającej transportem – oryginał
9. Wykaz pojazdów do licencji- oryginał
10. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
11. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji wspólnotowej i wypisu(ów) z tej licencji.

 

Czy chcesz założyć firmę transportową? A może poszerzyć działalność gospodarczą? Zapraszamy do kontaktu z nami. Pomożemy w uzyskaniu licencji transportowej. Nie czekaj, dowiedz się więcej już teraz! KONTAKT

OBIERZ DOBRY KURS

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego? Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

5/5 - (1 vote)

Copyright © ABC Szkolenia | 2024