Nasze usługi

Abc Szkolenia
Abc Szkolenia
ABC Szkolenia > Blog Transportowy > ADR > Egzamin na doradcę DGSA

Egzamin na doradcę DGSA

Poniższy artykuł pozwoli przybliżyć wymagania oraz przebieg egzaminu na doradcę ADR. Szczegółowe zasady według których przeprowadzane są egzaminy dla doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

Zgłoszenie na egzamin do Transportowego Dozoru Technicznego

Po ukończeniu kursu na doradcę DGSA, kolejnym krokiem jest zgłoszenie się na egzamin na doradcę do spraw bezpieczeństwa w przewozie towarów niebezpiecznych. W tym celu niezbędne jest dostarczenie w odpowiednim terminie do Transportowego Dozoru Technicznego (najpóźniej 7 dni przed egzaminem) następujących dokumentów:

 • wniosku o dopuszczenie do egzaminu na doradcę do spraw bezpieczeństwa w przewozie towarów niebezpiecznych,
 • kopii zaświadczenia o ukończeniu odpowiedniego kursu doradcy (zaświadczenie o ukończeniu kursu ważne jest 12 miesięcy licząc od dnia ukończenia kursu),
 • kopii dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe kandydata,
 • oświadczenia o niekaralności w zakresie przestępstw umyślnych przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu oraz bezpieczeństwu powszechnemu,
 • potwierdzenia dokonania opłaty egzaminacyjnej w wysokości 500 zł,
 • dodatkowego oświadczenia (wymaganego z powodu zagrożenia epidemicznego spowodowanego występowaniem wirusa SARS-CoV-2).

Wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy złożyć pod adres: Transportowy Dozór Techniczny ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa osobiście, za pośrednictwem poczty polskiej, kurierem lub poprzez ogólnopolską platformę ePUAP.

Terminy egzaminów DGSA

Terminy egzaminów są wyznaczane przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego. Co najmniej 14 dni przed wyznaczonym dniem przeprowadzenia egzaminu, są one publikowane na stronie www.tdt.gov.pl w zakładce „Komunikat o terminach egzaminów na Doradców DGSA”.

Przebieg egzaminu państwowego przeprowadzonego w TDT

Egzamin państwowy składa się z trzech części:

 • części ogólnej – 30 pytań testowych wielokrotnego wyboru (czas trwania: 80 minut),
 • części specjalistycznej – 20 pytań testowych wielokrotnego wyboru (czas trwania: 60 minut),
 • opisowego zadania praktycznego (czas trwania: 60 minut).

Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, pytania egzaminacyjne dla doradców ADR pochodzą wyłącznie z katalogu pytań zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw transportu dostępnego na stronie internetowej ministerstwa.

W każdym pytaniu testowym podane są trzy możliwe odpowiedzi, z których co najmniej jedna jest poprawna. Osoba zdająca ma za zadanie wskazać w arkuszu odpowiedzi, które odpowiedzi są prawdziwe, a które odpowiedzi są błędne. Jeśli odpowiedź jest prawdziwa, w odpowiedniej rubryce należy wpisać cyfrę „1”, natomiast jeżeli odpowiedź jest błędna- należy wpisać cyfrę „0″. Za każdą poprawnie wskazaną odpowiedź przyznaje się jeden punkt.

Warunki zaliczenia egzaminu

Za jedno pytanie egzaminacyjne można otrzymać 3punkty, po jednym za każdą prawidłowo zaznaczoną odpowiedź. Aby zdać egzamin należy uzyskać – zarówno z części ogólnej jak i specjalistycznej- co najmniej 80% punktów oraz całkowicie poprawnie rozwiązać zadanie. Reasumując- egzamin uznaje się za zakończony z wynikiem pozytywnym, gdy uzyskamy minimum 72 punkty z części ogólnej, minimum 48 punktów z części specjalistycznej oraz bezbłędne rozwiążemy zadanie opisowego.

Co należy przygotować wybierając się na egzamin?

Niezbędnymi przedmiotami na egzaminie są z pewnością długopis (co najmniej 2 – czarne lub niebieskie) oraz kalkulator. W sali egzaminacyjnej, na każdego zdającego czeka komplet aktów prawnych (w wersji elektronicznej) obejmujących przepisy krajowe oraz umowy międzynarodowe dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych objętych zakresem egzaminu. Jednakże istnieje możliwość, aby osoby przystępujące do egzaminu korzystały z własnych egzemplarzy przepisów prawnych, ale tylko i wyłącznie w wersji papierowej.

Przebieg egzaminu – przed wejściem na sale

Egzamin przeprowadza 3-osobowa komisja, w której skład wchodzą przewodniczący oraz dwóch członków. Podchodząc do egzaminu należy mieć ze sobą dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość. Po okazaniu dokumentu zdający otrzymuje kopertę zawierającą dwie kartki z indywidualnym kodem zdającego. Na jednej kartce zdający nanosi swoje dane tj. imię, nazwisko, numer PESEL (o ile został nadany, albo rodzaj i numer dokumentu, na podstawie którego została potwierdzona jego tożsamość). Następnie umieszczoną w kopercie kartę uczestnik egzaminu przekazuje komisji, zachowując drugą kartkę dla siebie.

Przebieg egzaminu – po wejściu na salę

Przed rozpoczęciem każdej z trzech części egzaminu, osoba zdająca otrzymuje kopertę z zestawem egzaminacyjnym zawierającym pytania testowe oraz opisowe zadanie praktyczne, odpowiednio do zakresu egzaminu, oraz arkusz odpowiedzi.

Na arkuszu odpowiedzi, w przeznaczonym do tego polu, osoba egzaminowana wpisuje indywidualny kod zdającego. Należy zwrócić na to szczególną uwagę, ponieważ arkusz odpowiedzi bez wpisanego indywidualnego kodu zdającego nie podlega ocenie.

Po zakończeniu każdej części egzaminu lub po wezwaniu przewodniczącego komisji, należy zwrócić komisji kompletny zestaw egzaminacyjny. Po każdej części egzaminacyjnej przewodniczący komisji zazwyczaj ogłasza krótką przerwę.

Wyniki egzaminu

Egzamin jest sprawdzany w przeciągu kilku dni. Rezultat jest widoczny najczęściej już kolejnego dnia. Wyniki są publikowane na stronie www.tdt.gov.pl w zakładce „Status kwalifikacji”. W celu sprawdzenia wyniku egzaminu należy podać indywidualny kod zdającego oraz 5 ostatnich cyfr numeru pesel i nacisnąć klawisz SPRAWDŹ. Świadectwo doradcy jest wydawane, w drodze decyzji administracyjnej, przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego na okres 5 lat, licząc od dnia uzyskania wyniku pozytywnego egzaminu i przesyłane za pośrednictwem poczty polskiej na adres wskazany we wniosku o dopuszczenie do egzaminu.

Wzór świadectwa Doradcy DGSA

Co jeśli nie przystąpię do egzaminu?

W przypadku absencji na egzaminie:

 • z ważnych przyczyn losowych i udokumentowaniu tego faktu w przeciągu 7 dni od ich ustania,
 • bez podawania przyczyny, ale poinformowaniu o tym fakcie Detektora Transportowego Dozoru Technicznego w terminie nie później niż 5 dni przed wyznaczonym dniem egzaminu,

opłata za egzamin – na wniosek osoby wyrażającej chęć zdania egzaminu w innym terminie –  nie przepada i przechodzi na poczet kolejnego wyznaczonego egzamin lub podlega zwrotowi.


Chcesz zostać Doradcą ds. przewozu materiałów niebezpiecznych? Sprawdź naszą ofertę – KURS NA DORADCĘ DGSA

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

OBIERZ DOBRY KURS

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego? Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

4,9/5 - (51 votes)

Copyright © ABC Szkolenia | 2024