Nasze usługi

ABC Szkolenia > Blog Transportowy > BHP > Czy kierowca zawodowy musi ukończyć szkolenie bhp?

Czy kierowca zawodowy musi ukończyć szkolenie bhp?

Czy kierowca zawodowy musi posiadać aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp?

Każdy kierowca, zanim przystąpi do pracy, powinien posiadać wymagane kwalifikacje oraz potrzebne umiejętności, a także zaznajomić się z przepisami i zasadami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Podstawowym obowiązkiem wszystkich pracowników, w tym także kierowców, jest przestrzeganie przepisów bhp. W tym celu organizowane są obligatoryjne szkolenia BHP (wstępne i okresowe) które odbywają się w godzinach pracy i zakończone są egzaminem sprawdzającym. Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy ponosi pracodawca i to na niego właśnie Kodeks Pracy nakłada obowiązek zapewnienia na swój koszt odpowiednich szkoleń w tym zakresie.

Dzięki takiemu szkoleniu pracownicy są zaznajomieni z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia oraz z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi. Poznają także przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy na określonym stanowisku, a także związanych z pracą obowiązków i odpowiedzialności. Ponadto nabywają umiejętności do wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie, która uległa wypadkowi.

Jak często należy brać udział w szkoleniu bhp?

Pracownik musi przejść szkolenie wstępne przeprowadzane w formie instruktażu przed przystąpieniem do pracy. Dowodem odbycia tego szkolenia jest dokument zwany „Kartą szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy”, na którym pracownik poświadcza poprzez podpis odbycie instruktażu ogólnego oraz stanowiskowego.

Kolejne obowiązkowe szkolenie z zakresu bhp jakie czeka kierowcę to szkolenie okresowe które odbędzie się do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia. Ma ono na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Szkolenia okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych powtarzane są cyklicznie nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz w roku.

Kto może przeprowadzić szkolenie BHP?

Szkolenie wstępne dzieli się na instruktaż ogólny i stanowiskowy.
Instruktaż ogólny może przeprowadzić pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy lub osoba która wykonuje u pracodawcy zadania tej służby albo pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniające właściwą realizację programu instruktażu.
Natomiast instruktaż stanowiskowy może przeprowadzić wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

A zatem pracodawca który posiada aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy może przeprowadzić szkolenie wstępne dla nowo zatrudnionego pracownika.

Szkolenie okresowe może przeprowadzić wykłądowca lub instruktor posiadający zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia.

Ile czasu trwa szkolenie bhp dla kierowcy zawodowego?

Szkolenie wstępne:
Instruktaż ogólny – minimum 3 godziny* Instruktaż stanowiskowy – minimum 8 godzin*

Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych– minimum 8 godzin* *(w godzinach lekcyjnych trwających 45 minut)

Podsumowując, każdy kierowca zawodowy musi posiadać zaświaczenie o ukończeniu szkolenia wstępnego bhp. Ponadto do roku czasu od momentu zatrudnienia jest zobowiązany ukończyć pierwsze szkolenie okresowe w zakresie BHP i cyklicznie je powtarzać.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki I Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Kodeks Pracy

Autor: Angelika Wójtowicz

OBIERZ DOBRY KURS

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego? Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

Copyright © ABC Szkolenia | 2021