Nasze usługi

Abc Szkolenia
Abc Szkolenia
ABC Szkolenia > Blog Transportowy > Certyfikat Kompetencji Zawodowych > Certyfikat Kompetencji Zawodowych dla obcokrajowców

Certyfikat Kompetencji Zawodowych dla obcokrajowców

Czy obcokrajowiec może uzyskać Certyfikat Kompetencji Zawodowych?

W celu uzyskania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym należy zdać egzamin organizowany przez Instytut Transportu Samochodowego. Aby przystąpić do egzaminu trzeba złożyć do ITS:

  • wniosek o wydanie certyfikatu,
  • wniosek o przystąpienie do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym,
  • kopię potwierdzenia wpłaty za egzamin w wysokości 500 zł oraz za wydanie certyfikatu w wysokości 300 zł – łącznie 800 zł.

W przypadku obcokrajowców wymagane będą dodatkowe dokumenty. Oprócz złożenia wniosku i dokonania opłaty należy dostarczyć również:

  • oświadczenie o zwykłym miejscu zamieszkania, o którym mowa w art. 8 ust. 2 rozporządzenia 1071/2009,
  • kopię karty pobytu.
Jak uzyskać kartę pobytu?

Jednym z wymagań dla cudzoziemców zainteresowanych uzyskaniem Certyfikatu Kompetencji Zawodowych jest uzyskanie karty pobytu. O wydanie takiej karty można starać się po uzyskaniu zezwolenia na pobyt stały lub czasowy. Na czym polega różnica? Wystarczy zajrzeć do definicji: zgodnie z art. 25 ustawy o ewidencji ludności „pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania” natomiast „pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem”.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy należy złożyć osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Polski, do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu obcokrajowca. Jeśli kompletny wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy został złożony w trakcie legalnego pobytu cudzoziemca, wojewoda zamieszcza w paszporcie stempel, który potwierdza złożenie wniosku. Pobyt obcokrajowca uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym zapadnie decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy. Umieszczenie stempla w paszporcie nie uprawnia jednak do podróżowania po terytorium innych państw obszaru Schengen, natomiast na podstawie stempla można wyjechać bezpośrednio do kraju pochodzenia. Jeśli obcokrajowiec pochodzi z państwa objętego obowiązkiem wizowym niezbędne jest uzyskanie wizy, aby móc powrócić do Polski. Czas oczekiwania na wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na pobyt wynika z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Ustawy o cudzoziemcach i zależy od indywidualnych okoliczności sprawy. Wydanie przez Wojewodę decyzji udzielającej cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy następuje nie wcześniej niż po upływie 1 miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, ponieważ konieczna będzie analiza materiału dowodowego oraz uzyskanie informacji na temat obcokrajowca od takich organów jak Straż Graniczna, Komenda Wojewódzka Policji czy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W praktyce uzyskanie takiego zezwolenia, w zależności od urzędu wojewódzkiego, może trwać od 3 do aż 18 miesięcy. Wynika to z dużej liczby postępowań w sprawach cudzoziemców prowadzonych przez Wojewodę. Zezwolenie na pobyt czasowy wydawane jest na okres przewidywanego zatrudnienia, od 3 miesięcy do 3 lat. Istnieje także możliwość ubiegania się o kolejne zezwolenia. W momencie złożenia wniosku należy wnieść opłatę w wysokości 440 zł.

Na podstawie uzyskanego zezwolenia na pobyt czasowy obcokrajowiec otrzymuje kartę pobytu, czyli dokument potwierdzający tożsamość cudzoziemca w trakcie jego pobytu na terytorium Polski. Karta pobytu uprawnia również do wielokrotnego przekraczania granicy bez obowiązku okazywania wizy. Wniosek o wydanie karty należy złożyć osobiście w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w Warszawie. Karta pobytu wydawana jest w ciągu miesiąca licząc od czasu wpłynięcia kompletu niezbędnych dokumentów. Opłata za wydanie karty pobytu wynosi 50 zł.

Czy podczas egzaminu można mieć tłumacza?

Egzamin państwowy wymagany do uzyskania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym odbywa się w Instytucie Transportu Samochodowego, który zaleca przystąpienie do egzaminu osobom, które posługują się biegle językiem polskim. Przepisy nie zabraniają korzystania z usług tłumacza przysięgłego podczas egzaminu. Na dzień dzisiejszy ITS odrzuca wnioski o możliwość korzystania z pomocy tłumacza, gdyż może to przeszkadzać pozostałym osobom zdającym egzamin. Każda sprawa jednak rozpatrywana jest indywidualnie i trzeba osobiście kontaktować się z ITS.

Czy obcokrajowiec może ubiegać się o zwolnienie z części egzaminu?

Instytut Transportu Samochodowego przewiduje możliwość zwolnienia z części lub całości egzaminu na podstawie art. 38a Ustawy o transporcie drogowym. Aby otrzymać certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym korzystając z powyższych udogodnień, poza dostarczeniem wniosku i dokonaniem opłaty, należy dodatkowo złożyć do ITS deklarację o zakresie zagadnień objętych programem studiów oraz dyplom ukończenia studiów wyższych przez Kandydata wraz z suplementem do dyplomu lub innym dokumentem potwierdzającym program tych studiów. Można również dostarczyć świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Jeżeli zostanie uzyskane zwolnienie z całości egzaminu nie ponosimy opłaty za egzamin (500 zł) – wpłacamy wtedy wyłącznie 300 zł za wydanie certyfikatu. W przypadku gdy nastąpi zwolnienie z części egzaminu opłatę za egzamin w wysokości 500 zł należy pomniejszyć o 50 zł za każdy uznany moduł, z którego zdający jest zwolniony. Zagraniczne dyplomy nie są honorowane przez ITS. Aby obcokrajowiec mógł starać się o zwolnienie z pisania egzaminu musi ukończyć uczelnię na terenie Polski.

Jak przygotować się do egzaminu?

Ośrodek ABC-SZKOLENIA prowadzi kursy przygotowujące do zdania egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego. Wykłady prowadzone są wyłącznie w języku polskim. Podczas zajęć można poznać schematy rozwiązywania zadań przydatne na egzaminie państwowym. Ośrodek udostępnia także dostęp do bazy pytań wraz z komentarzami. Dla chętnych osób po szkoleniu odbywa się egzamin wewnętrzny dzięki któremu można poczuć się jak na egzaminie państwowym i pod presją czasu sprawdzić znajomość języka polskiego.

Autor: Marta Kołecka

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
warto sprawdzićPowiązane usługi

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika

Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym Certyfikat Kompetencji Zawodowych to dokument niezbędny dla każdego przedsiębiorcy, który planuje założenie działalności gospodarczej w zakresie...

Organizacja licencji transportowych

Chcesz uzyskać licencję transportową? Jesteś w dobrym miejscu, pomożemy Ci w tym! Od lat zajmujemy się pomocą w przygotowaniu stosownej dokumentacji niezbędnej...

Licencja transportowa – doradztwo

Pomoc w uzyskaniu licencji oraz innych dokumentów związanych z założeniem firmy transportowej Chcesz założyć firmę transportową i potrzebujesz pomocy w pokonaniu urzędowych...

OBIERZ DOBRY KURS

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego? Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

5/5 - (30 votes)

Copyright © ABC Szkolenia | 2024