ABC Szkolenia > Pytania i odpowiedzi > Jak uzyskać prawo jazdy?

Jak uzyskać prawo jazdy?

Dodano: czwartek, 04 Wrzesień 2014 o godzinie 11:37

Jak uzyskać prawo jazdy? Krok po kroku

Posiadanie prawa jazdy to we współczesnym społeczeństwie warunek, który nie tylko ułatwia wykonywanie codziennych obowiązków, ale często też bywa niezbędny do podjęcia pracy, a nawet stanowi sposób na własną drogę zawodową. W ujęciu prawnym prawo jazdy jest dokumentem potwierdzającym posiadane uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi w określonych przepisami kategoriach. Każda z nich wymaga spełnienia konkretnych warunków oraz zdania egzaminu państwowego. Dokument wydawany jest przez starostwo powiatowe. Zasady jego uzyskania regulują:

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (j. t. – Dz. U. z 2014 r., poz.600) – art. 10
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. poz. 1005) – paragraf 8

Droga do uzyskania prawa jazdy sprowadza się do kilku podstawowych kroków.

KROK 1 – podjęcie decyzji i określenie kwalifikacji

Podjęcie decyzji dotyczącej starania się o prawo jazdy jest pierwszym elementem procesu, którego finał stanowi odbiór dokumentu i uprawnienia do prowadzenia samochodu w ruchu drogowym. O prawo jazdy można starać się jednocześnie w zakresie więcej niż jednej kategorii pod warunkiem spełnienia określonych przepisami wymagań. Podjęcie decyzji wiąże się też ze spełnieniem warunków, które pozwalają (bądź uniemożliwiają) do uczestniczenia w szkolenia.

Każda z kategorii wymaga osiągnięcia określonego wieku.

1. Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:

1) 14 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii AM;

2) 16 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A1, B1 i T;

3) 18 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A2, B, B+E, C1 i C1+E;

4) 20 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2;

5) 21 lat – dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii A;

6) 21 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C, C+E, D1 i D1+E, z zastrzeżeniem;

7) 24 lata – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii:

a) A – jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2,

b) D i D+E;

8) 21 lat – dla tramwaju;

9) 15 lat – dla pojazdu zaprzęgowego;

10) 10 lat – dla roweru;

11) 17 lat – dla roweru wieloosobowego, roweru lub wózka rowerowego prze-wożących inną osobę;

12) 13 lat – dla jadącego po jezdni wózka inwalidzkiego;

13) 21 lat – dla kolejki turystycznej.

2. Wymagany minimalny wiek do kierowania dla żołnierzy kierujących pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wynosi:

1) 18 lat – dla pojazdów określonych w pozwoleniu wojskowym kategorii A, C i C+E;

2) 19 lat – dla pojazdów określonych w pozwoleniu wojskowym kategorii D.

3. Dla funkcjonariuszy kierujących pojazdami Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Straży Granicznej minimalny wiek do kierowania wynosi:

1) 18 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A;

2) 19 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C;

3) 21 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D.

O prawo jazdy nie mogą starać się osoby, wobec których orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Ważne jest też określenie swoich predyspozycji i stanu zdrowia, który będzie później weryfikowany przez lekarza o może zdyskwalifikować kandydata.

KROK 2 – wybór kursu na prawo jazdy

Określenie własnych kwalifikacji spełniających wymagania oznacza możliwość podjęcia szkolenia, dlatego kolejnym krokiem będzie wybór odpowiedniego kursu. Do dyspozycji jest ich wiele w każdym większym mieście, dlatego nie ma problemu ze znalezieniem szkoły jazdy. Kursy prowadzą lokalne placówki prywatne, oferując nie tylko zajęcia w różnych cenach, ale również z ofertą specjalną obejmującą na przykład godziny jazdy w warunkach ekstremalnych, albo specjalne techniki jazdy, jak ecodriving. Wybierając właściwą placówkę, warto kierować się opinia innych kursantów, znajomych, a także sprawdzić dostępne w szkole pojazdy, których stan może wpływać na osiągane efekty. Istotnym elementem może też być odległość szkoły do miejsca zamieszkania, która warunkuje czas poświecony na częste dojazdy. Warto również pamiętać, że placówki posiadają swoje własne rejony, w których odbywają się zajęcia praktyczne.

KROK 3 – badania lekarskie do prawo jazdy

Obowiązkowym elementem starania o prawo jazdy jest wykonanie badań lekarskich i zdobycie odpowiedniego orzeczenia. Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami:

Art. 11. 1. Prawo jazdy jest wydawane osobie, która: (…) 2) uzyskała orzeczenie:

a) lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,

b) psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem — nie dotyczy prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T;

Badania lekarskie każdy kandydat przeprowadza we własnym zakresie, ponosząc odgórnie ustaloną opłatę w wysokości 200zł. Badania może przeprowadzić lekarz wpisany do ewidencji prowadzonej przez marszałka województwa, legitymujący się min. 5-letnim stażem pracy oraz specjalizacją w zakresie medycyny transportu lub medycyny pracy bądź też inną specjalizacją i dodatkowym szkoleniem określonym przepisami. Wynikiem jest wydane orzeczenie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu lub określenie przeciwwskazań, które mogą być bezwzględne (dożywotnie) lub względne – określające warunki prowadzenia samochodu (np. w okularach).

KROK 4  – profil kursanta do prawo jazdy

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami wprowadziła w życie obowiązek wobec wszystkich osób starających się o prawo jazdy, polegający na stworzeniu tzw. profilu kandydata na kierowcę (PKK). Uzyskanie takiego profilu wymaga wizyty w wydziale komunikacji urzędu miasta lub gminy, zgodnego z zameldowaniem, oraz złożenie odpowiednich dokumentów. Na ich podstawie zostaje wygenerowany profil kandydata. Czynność ta nie wymaga ponoszenia żadnych opłat.

Lista dokumentów niezbędnych do wygenerowania PKK:
 • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
 • Wniosek o wydanie prawa jazdy sporządzony na odpowiednim formularzu.
 • Orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami mechanicznymi konkretnej kategorii.
 • Orzeczenie psychologiczne w przypadku prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E.
 • Kolorowa fotografia o wymiarach 35 mm na 45m
 • W przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodziców lub opiekunów.
 • W przypadku osób starających się o kolejne prawo jazdy – kserokopia już posiadanego dokumentu.

KROK 5 – szkolenie na prawo jazdy

Uzyskanie profilu kandydata oznacza możliwość rozpoczęcia zajęć na kursie. Jego długość jest określona przepisami i powinna obejmować określone dziedziny wiedzy. W praktyce każda szkoła może dodatkowo za odpowiednią cenę wydłużać szkolenia wprowadzając np. zajęcia ćwiczeniowe na komputerze czy rozwiązywanie próbnych testów. Podobnie przedstawia się liczba godzin praktycznej jazdy z opcją różnych dodatkowych zajęć w specjalnych warunkach. Szkoły umożliwiają też wykupienie indywidualne godzin jazdy z wybranym instruktorem. Po zakończeniu zajęć i zaliczeniu egzaminu wewnętrznego kandydat może przystąpić do egzaminu państwowego.

Liczba godzin zajęć teoretycznych dla jednej kategorii prawa jazdy nie może być mniejsza niż:

 • 30 godzin dla kategorii A, A1, B, B1, T;
 • 20 godzin dla kategorii C, D, C1, D1.

W przypadku zajęć praktycznych ilość godzin nie może być mniejsza niż:

 • 15 godzin przy kategorii B+E,
 • 20 godzin przy kategorii A, A1, C1, C1+E, D1+E, T,
 • 25 godzin przy kategorii C+E lub D+E,
 • 30 godzin przy kategorii B, B1, C, D1,
 • 60 godzin przy kategorii D.

KROK 6 – egzamin państwowy po prawo jazdy

Ukończenie kursu i  nie jest jeszcze wystarczające do uzyskania prawa jazdy. Kolejny krok stanowi zaliczenie egzaminu państwowego. Aby do niego przystąpić należy zapisać się w jednym z lokalnych ośrodków WORD. Jego wybór nie ma znaczenia i jest wyłącznie kwestią decyzji kandydata. Zapisanie się wymaga podania numeru PKK oraz wniesienia opłaty egzaminacyjnej w wysokości określonej przepisami. Opłaty za egzamin teoretyczny to 30 zł. Ceny egzaminów praktycznych są uzależnione od kategorii prawa jazdy. Informacje o ich wysokości można uzyskać na dowolnej stronie internetowej WORD. Podczas zapisu ustala się także termin podejścia do egzaminu teoretycznego. Warunkiem podejścia do egzaminu praktycznego jest zaliczenie teorii. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy określa Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami w nowej wersji obowiązującej od 19 stycznia 2013 roku.

KROK 7 – odbiór prawa jazdy

Odbiór prawa jazdy następuje w wydziale komunikacji, Urzędu Miasta lub starostwa powiatowego  zaliczenia egzaminu państwowego. Wymaga on wniesienia opłaty w wysokości 100,50zł, dokonanej w kasie lub na konto. Wniosek o wydrukowanie dokumentu zostaje wysłany dopiero po wpłynięciu opłaty. Na stronie internetowej PWPW można sprawdzić na jakim etapie jest nasze prawo jazdy


Przejdź do działu: pytania i odpowiedzi

Polub nas:

Szukaj Pytań

Popularne pytania

aktualnościblog trasportowy

Karta kwalifikacji kierowcy z Ukrainy

Kod 95 z Ukrainy

Czy wystawiona na Ukrainie karta kwalifikacji kierowcy z kodem 95 jest honorowana w Polsce?   Przepisy nie przewidują możliwość honorowania uprawnień kierowcy...

Czytaj całośc
kurs adr dla kierowców zawodwych warszawa

Uprawnienia ADR dla pracowników

Uprawnienia ADR dla kierowców i innych pracowników Kierowcy którzy planują przewozić towary niebezpieczne muszą przejść co najmniej szkolenie podstawowe w zakresie ADR....

Czytaj całośc
bg3

Świadectwo kierowcy

Świadectwo kierowcy – jak uzyskać i kogo dotyczy? Osoby zajmujące się międzynarodowym licencjonowanym przewozem zobowiązane są do posiadania wielu niezbędnych zaświadczeń. Jednym...

Czytaj całośc
bhp

Czy kierowca zawodowy musi ukończyć szkolenie bhp?

Czy kierowca zawodowy musi posiadać aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp? Każdy kierowca, zanim przystąpi do pracy, powinien posiadać wymagane kwalifikacje oraz...

Czytaj całośc
kwalifikacja wstępna a kwalifikacja wstępna przyspieszona

Kwalifikacja wstępna a kwalifikacja wstępna przyspieszona

Kwalifikacja wstępna a kwalifikacja wstępna przyspieszona – podobieństwa i różnice Kierowca to zawód, który bywa wybierany przez znaczną liczbę młodych mężczyzn planujących...

Czytaj całośc
Firma transportowa

Jak można uzyskać licencję w transporcie międzynarodowym?

Licencja na przewóz rzeczy Chcąc prowadzić działalność gospodarczą w zakresie transportu międzynarodowego, koniecznością jest posiadanie odpowiedniej licencji na przewóz rzeczy. Jeszcze do...

Czytaj całośc
bgczois

Co to jest profil kursanta?

Co to jest profil kursanta i jak można go uzyskać do kategorii C i C+E prawa jazdy? Jeszcze do niedawna każda osoba,...

Czytaj całośc
Co to jest ADR?

Co to jest ADR?

 ADR Przewożenie materiałów niebezpiecznych (np. łatwopalnych) w transporcie drogowym uwarunkowane jest odpowiednimi przepisami. Nie jest tak, że każdy może przewozić materiały niebezpieczne...

Czytaj całośc
Kierowca zawodowy bez uprawnień - konsekwencje.

Zatrudnianie kierowcy zawodowego bez uprawnień

Konsekwencje zatrudnienia kierowców ( pracowników ) bez odpowiednich uprawnień Zawód kierowcy wiąże się z dużą odpowiedzialnością nie tylko z uwagi na uczestnictwo...

Czytaj całośc
Dowiec się więcej o zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Co to jest zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego?

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Prowadzenie działalności związanej z transportem drogowym osób lub rzeczy wymaga odpowiednich zezwoleń. Dotyczy to jednak wyłącznie...

Czytaj całośc

KontaktOŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego. Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców, innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto, zajmujemy się doradztwem w zakresie ADR, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Wszystkie informacje w jednym miejscu. Będziesz zadowolony. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

INFORMACJA I ZAPISY


OBIERZ DOBRY KURS

Nie znalazłeś interesującej usługi związanej z transportem lub logistyką. Skontaktuj się z nami, przygotujemy indywidualną ofertę.

Przejdź do kontaktuKontakt

KontaktSzybki Kontakt

KontaktLokalizacja

Copyright © ABC Szkolenia / Designed and Created by Trendmark